Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Ekonomski fakultet

Logo fakulteta

Pošalji fotografiju

Moto Prvi i pravi
Datum osnivanja 1937.
Tip državni
Univerzitet Univerzitet u Beogradu
Sedište Beograd (Srbija)
Dekan prof. dr Branislav Boričić
Broj odseka 9
Nastavnog osoblja 130
Mrežno mesto http://www.ekof.bg.ac.rs


Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova ekonomskih nauka Univerziteta u Beogradu sa tradicijom dugom skoro 80 godina. Osnovan je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu još daleke 1937. godine, kao vodeći visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Zgrada Visoke škole je bila u Balkanskoj 4, a od 1952. godine Fakultet se nalazi na današnjoj lokaciji u Kameničkoj 6, opština Savski venac. Ekonomski fakultet je od 1947. godine u sastavu Univerziteta u Beogradu.

Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u regionu u polju ekonomskih nauka, poslovnog upravljanja i statistike. Fakultet zapošljava oko 130 nastavnika i saradnika od čega 53 redovna profesora. Na Fakultetu je do sada diplomiralo preko 44000 studenata, oko 2170 je nastavilo poslediplomske studije i steklo naziv magistra nauka dok je oko 730 steklo titulu doktora nauka.

Jedan od važnih angažmana Fakulteta je i organizovanje naučnih konferencija kao i skupova i seminara sa preduzećima, bankama itd. Prilozi i referati sa ovih skupova i drugi naučni članci nastavnika i saradnika ali i autora izvan Fakulteta objavljuju se u časopisu "Ekonomski anali", koji je kategorizovan u grupu časopisa od međunarodnog značaja.

Fakultet ima vrlo razvijenu saradnju sa većim brojem stranih univerziteta i instituta (SAD, Velika Britanija, Rusija, Francuska, Austrija, Italija, Grčka itd.). Međunarodna saradnja Fakulteta se intezivira poslednjih godina i Fakultet ulazi u nove međunarodne projekte.

Mnogi nastavnici i saradnici Fakulteta angažovani su od strane domaćih instituta, fakulteta, konsultantskih firmi i dr. doprinoseći njihovom ugledu i jačanju njihove stručne osnove u poslovima koje obavljaju. Takođe, jedan broj nastavnika individualno je angažovan na pojedinim međunarodnim projektima što potvrđuje njihov lični naučni ugled i akademski značaj čitavog Fakulteta.

Centri[uredi]

Naučno-istraživački centar (NICEF)[uredi]

Fakultet ima svoj naučno-istraživački centar koji na brojnim projektima angažuje veliku većinu nastavnika i saradnika kao i jedan broj istaknutih eksperata izvan Fakulteta. Od osnivanja, u NICEF-u je urađeno preko 1000 projekata, inovacionih kurseva, konsultantskih usluga i savetovanja za preduzeća i druge korisnike u oblastima restrukturisanja, procene vrednosti, privatizacije, investicija itd. kao i blizu 100 makroekonomskih projekata za vlade, pojedina ministarstva, fondove i dr. Po broju i kvalittu urađenih naučno-istraživačkih i komercijalnih projekata NICEF je vodeća naučno-istraživačka institucija u zemlji.

Centar za izdavačku delatnost (CID)[uredi]

Posebnu celinu čini centar za izdavačku delatnost koji pripada grupi glavnih izdavača u jugoistočnoj Evropi, specijalizovan za najkvalitetnije radove u oblasti teorijske ekonomije, međunarodne ekonomije, bankarstva, menadžmenta, marketinga, organizacije, poslovnih finansija, računovodstva, statistike, matematike, informatike i sl. Danas Centar godišnje objavi preko 80 naslova. Ekonomski fakultet ima sopstvenu, vrlo bogatu biblioteku sa preko 120 000 naslova, pretežno u oblasti ekonomske literature od početka dvadesetog veka do danas.

Centar za međunarodnu saradnju[uredi]

Centar za međunarodnu saradnju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu postoji od 2004. godine i zadužen je za koordinaciju projekata i aktivnosti koje se realizuju u saradnji sa inostranim akademskim institucijama. Tu najpre spadaju međunarodni seminari, letnje škole, razmene studenata, stipendirani boravci u inostransvu, sklapanje sporazuma o saradnji sa stranim univerzitetima, itd.

Centar za karijerno vođenje i savetovanje[uredi]

Cilj centra je da pomogne studentima da pronađu prvi posao, omogućava konsultacije studenata sa ekspertima za usmeravanje karijere, organizuje testiranja, seminare i kurseve i upravlja bazom podataka koja simulira tržište rada. Centar ostvaruje saradnju sa privrenim subjektima, organizuje prezentacije kompanija i susrete sa studentima, sajmove zapošljavanja i karijere i druge aktivnosti koje pomažu studentima da pronađu adekvatno zaposlenje. Centar je osnovan 2003. godine.

Centar za permanentno stručno usavršavanje[uredi]

Centar za permanentno stručno usavršavanje je deo Ekonomskog fakulteta u Beogradu osnovan sa ciljem da kreira, organizuje, koordinira i promoviše inovacione kurseve iz oblasti u kojima smo specijalizovani.

Marketing i odnosi s javnošću[uredi]

Cilj Centra za marketing i odnose s javnošću je praćenje promena na tržištu obrazovanja, kao i pružanje informacija i drugih vidova podrške potencijalnim kandidatima za upis. Najvažnije aktivnosti centra odnose se na organizovanje i sprovođenje informativne kampanje za upis novih studenata koja se sastojala od prezentacije Fakulteta u srednjim školama, učestvovanja na sajmovima obrazovanja, kao i organizovanja poseta Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Centar za informacione tehnologije[uredi]

Centar pruža tehničku podršku modernizovanom nastavnom procesu. Blisko je povezan sa svim stručnim službama i centrima Fakulteta. Učestvuje u održavanju raznolikog aplikativnog softvera, administrira i održava lokalnu računarsku mrežu, razne Internet servise Fakulteta, vrši servisiranje računarske i mrežne opreme Fakulteta i slično.

Rukovodstvo[uredi]

Rukovodstvo Fakulteta čine dekan

I četiri prodekana

Katedre[uredi]

Ekonomska teorija i analiza[uredi]

Katedra za ekonomsku teoriju i analizu pokriva dve fundamentalne oblasti: makroekonomiju i mikroekonomiju, uključujući komparativnu analizu privrednih sistema i ekonomskih politika, analizu tržišta faktora proizvodnje i tržišnih institucija.

Ekonomska politika i razvoj[uredi]

Katedra za ekonomsku politiku i razvoj postoji još od prvog katedarskog grupisanja predmeta na Ekonomskom fakultetu posle Drugog svetskog rata. Formirana je pod nazivom Katedra za ekonomiku FNRJ. Krajem pedesetih godina promenjen joj je naziv u Katedra za ekonomsku politiku, a u drugoj polovini osamdesetih proširena je i postaje Katedra za ekonomsku politiku i razvoj. Katedra pokriva veoma atraktivno i dinamično područje izučavanja, koje je u žiži interesovanja naučne i stručne javnosti. Širok je krug disciplina koje ulaze u njen delokrug. One se uslovno mogu podeliti u dve grupe: jedna pokriva nacionalnu privredu i sektorske ekonomike, a druga finansijske discipline, čime se obezbeđuje povezanost realnih i finasijskih tokova, koji se ostvaruju u odgovarajućem institucionalnom okruženju.

Međunarodni ekonomski odnosi[uredi]

Katedra pokriva naučnu oblast Međunarodni ekonomski odnosi, predmete na modulu Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina na osnovnim studijama, diplomskim akademskim studijama i doktorskim studijama, kao i za sve strane poslovne jezike.

Poslovna ekonomija i menadžment[uredi]

Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment je osnovana 1955. godine kao Katedra za statistiku, ekonomiku, organizaciju preduzeća i knjigovodstvo. Nepunu deceniju kasnije, 1962. godine, iz Katedre su se izdvojile kvantitativne i metodološke discipline i tako su formirane Katedra za statistiku i matematiku i Katedra za računovodstvo i Katedra za ekonomiku i organizaciju preduzeća. Taj naziv je zadržala do maja 1995. godine kada menja dotadašnji naziv u Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment.Na nastavnim disciplinama Katedre angažovano je 35 nastavnika i saradnika, tako da prema broju svojih članova i disciplinama koje joj pripadaju predstavlja najveću katedru na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Računovodstvo i poslovne finansije[uredi]

Katedra razvija naučne discipline iz oblasti računovodstva, revizije i poslovno-finansijskog upravljanja. Ove discipline se izučavaju u okviru osamnaest predmeta na osnovnim studijama i dvanaest predmeta na master studijama.

Statistika i matematika[uredi]

Katedra kao osnovni cilj nastave ima osposobljavanje ekonomista da na savremen način učine svoj rad kreativnijim, a da ekonomistima koji su se opredelili za smer statistike i informatike omogući da ovladaju potrebnim teorijskim i praktičnim znanjima za poslove statističkih i ekonometrijskih istraživanja, ekonomske optimizacije, prognoziranja itd. Najbolju ocenu rada Katedre daje kvalitet naših diplomiranih studenata i brojni magistri i doktori statističkih nauka i ekonomskih nauka iz oblasti kvantitativne analize.

Smerovi[uredi]

Nastavni plan redovnih studija na Fakultetu obuhvata devet usmerenja i to:

  • Ekonomska analiza i politika
  • Marketing
  • Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje
  • Trgovinski menadžment i marketing
  • Finansije, bankarstvo i osiguranje
  • Turizam i hotelijerstvo
  • Statistika, informatika i kvantitativna ekonomija
  • Menadžment
  • Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina

Pored ovoga, na poslediplomskim studijama na Fakultetu postoji oko 20 kurseva u različitim oblastima ekonomije. Od 2001. na fakultetu radi i Poslediplomska poslovna škola MBA tipa, na kojoj predaju eminentni domaći i strani profesori.

Ekonomski fakultet organizuje u saradnji sa inostranim visokoškolskim institucijama studijske programe međunarodnih diplomskiih akademskih studija na kojima nastavu izvode profesori sa ovih fakulteta, po programima koji su akreditovani u inostranstvu. Studenti stiču pored diplome Ekonomskog fakulteta u Beogradu i diplomu druge - strane institucije. Međunarodni master Poslovna ekonomija i menadžment se organizuje sa HEC - Pariz (na engleskom i srpskom), dok se međunarodni master Makroekonomija privreda u tranziciji organizuje sa Univerzitetom u Nici (Francuska), na srpskom i francuskom jeziku.

Spoljašnje veze[uredi]