Агенција за привредне регистре

Из Википедије, слободне енциклопедије
Лого Агенција за привредне регистре.jpg
Република Србија
Coat of arms of Serbia.svg

Овај чланак је део серије о
Политици Србије

Агенција за привредне регистре је правно лице које води регистре као јединствене централизоване базе података.

Седиште Агенције је у Београду.

Регистри[уреди]

Агенција води законом утврђене регистре као јединствене централизоване базе података, и то:

 • Регистар привредних субјеката;
 • Регистар заложног права на покретним стварима и правима;
 • Регистар финансијског лизинга;
 • Регистар јавних гласила;
 • Регистар удружења;
 • Регистар страних удружења;
 • Регистар мера и подстицаја регионалног развоја;
 • Регистар комора;
 • Регистар туризма;
 • друге регистре одређене законом.


Агенција води регистре преко регистратора.

Регистратора именује и разрешава Управни одбор Агенције, уз претходну сагласност Владе.

Регистратор се именује на период од четири године, с тим што исто лице може бити поново именовано.

Организација[уреди]

Организационе јединице Агенције за привредне регистре чине:

 • Сектор заједничких послова,
 • Сектор информатике и развоја,
 • Сектор правних и општих послова и
 • Сектор економско финансијских послова.

Управни одбор[уреди]

Управни одбор има председника и четири члана, које именује и разрешава Влада Републике Србије на предлог министарства надлежног за послове привреде.

Председник и чланови управног одбора именују се на четири године.

Управни одбор обавља следеће послове:

 • доноси статут и друге опште акте;
 • доноси пословник о свом раду;
 • одређује висину накнаде за услуге које пружа Агенција;
 • усваја годишњи план рада;
 • врши избор ревизора;
 • усваја годишњи финансијски план;
 • усваја годишњи извештај о пословању;
 • усваја финансијске извештаје и извештаје о ревизији;
 • предлаже мере за отклањање сметњи од значаја за ефикасно функционисање регистара;
 • обавља друге послове утврђене законом и статутом.

На статут, правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, годишњи план рада, програм развоја, годишњи финансијски план и годишњи извештај о финансијском пословању сагласност даје Влада.

Директор[уреди]

Директора Агенције именује и разрешава Влада, на предлог Управног одбора.

Директор се именује на период од пет година и може поново бити именован.

Директор обавља следеће послове:

 • заступа и представља Агенцију;
 • организује и руководи радом и пословањем Агенције;
 • одговоран је за законитост рада Агенције;
 • извршава одлуке управног одбора и предузима мере за њихово спровођење;
 • одговара за коришћење људских потенцијала и материјалних ресурса Агенције и располагање имовином Агенције;
 • предлаже годишњи план рада Агенције;
 • предлаже годишњи финансијски план Агенције;
 • подноси годишњи извештај о раду Агенције;
 • подноси годишњи извештај о финансијском пословању Агенције;
 • доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији и друге опште акте које не доноси управни одбор;
 • доноси појединачне акте Агенције, ако законом није друкчије прописано;
 • одлучује о правима и одговорностима запослених у Агенцији;
 • обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Види још[уреди]

Спољашње везе[уреди]