Википедија:Транскрипција са кинеског језика

Из Википедије, слободне енциклопедије

Највећи проблем транскрипције је то што је артикулационих база кинеског и српског језика веома другачија.

У табелама су дати еквиваленти свих слогова кинеског језика који су кроз Пин'јин преведени у српски језик, док је табела за транскрипцију са Вејд-Џајлсовог система застарела.

Преглед фонема кинеског језика и њихове еквиваленте у Међународној фонетској абецеди (МФА) погледати у чланку: пин'јин, или Пин'јин на енглеској Википедији


Транскрибовање пин'јина[уреди]

Влада НР Кине одобрила je 1958. године употребу пин'јина, а као једини званични систем за транскрипцију стандардног кинеског језика прихватила га је 1979. године.

                 A
 
    a – а      ai – ај     an – ан     ang – анг
   ao – ао
 
                 B
 
   ba – ба     bai – бај    ban – бан    bang – банг
   bao – бао    bei – беј    ben – бен    beng – бенг
   bi – би    bian – бјен   biao – бјао    bie – бје
   bin – бин    bing – бинг    bo – бо      bu – бу
 
                 C
 
   ca – ца     cai – цај    can – цан    cang – цанг
   cao – цао     ce – це    cen – цен    ceng – ценг
   cha – ча    chai – чај   chan – чан    chang – чанг
  chao – чао    che – че    chen – чен    cheng – ченг
   chi – чи    chong – чунг   chou – чоу     chu – чу
  chua – чуа   chuai – чуај  chuan – чуен   chuang – чуенг
  chui – чуеј   chun – чуен   chuo – чуо     ci – ци
  cong – цунг    cou – цоу    cu – цу     cuan – цуан
   cui – цуеј    cun – цуен    cuo – цуо
 
                 D
 
   da – да     dai – дај    dan – дан    dang – данг
   dao – дао     de – де    dei – деј     den – ден
  deng – денг    di – ди    dia – дја    dian – дјен 
  diang – дјенг   diao – дјао   die – дје    ding – динг
   diu – дју    dong – дунг   dou – доу     du – ду
  duan – дуан    dui – дуеј   dun – дуен    duo – дуо
 
                 E
 
    e – е      ê – е     ei – еи      en – ен
   eng – енг     er – ер
 
                 F
 
   fa – фа     fan – фан   fang – фанг    fei – феј
   fen – фен    feng – фенг    fo – фо     fou – фоу
   fu – фу
 
                 G
 
   ga – га    gai – гај    gan – ган    gang – ганг
   gao – гао    ge – ге     gei – геј     gen – ген
  geng – генг   gong – гунг    gou – гоу     gu – гу   
   gua – гуа   guai – гуај   guan – гуан   guang – гуанг 
   gui – гуеј   gun – гуен    guo – гуо
  
                 H
 
   ha – ха    hai – хај    han – хан    hang – ханг
   hao – хао    he – хе     hei – хеј     hen – хен
  heng – хенг    hm – хм     hng – хнг    hong – хунг
   hou – хоу    hu – ху     hua – хуа    huai – хуај
  huan – хуан  huang – хуанг   hui – хуеј    hun – хуен
   huo – хуо
 
                 J
 
   ji – ђи    jia – ђа    jian – ђен    jiang – ђанг
  jiao – ђао    jie – ђе     jin – ђин    jing – ђинг
  jiong – ђунг   jiu – ђу     ju – ђи     juan – ђуен
   jue – ђуе    jun – ђуен
 
                 K
 
   ka – ка    kai – кај    kan – кан    kang – кан
   kao – као    ke – ке     ken – кен    keng – кенг 
  kong – кунг   kou – коу     ku – ку     kua – куа
  kuai – куај   kuan – куан   kuang – куанг    kui – куеј 
   kun – куен   kuo – куо
 
                 L
 
   la – ла    lai – лај    lan – лан    lang – ланг
   lao – лао    le – ле     lei – леј    leng – ленг
   li – ли    lia – ља    lian – љен    liang – љанг
  liao – љао    lie – ље     lin – лин    ling – линг
   liu – љу    long – лунг    lou – лоу     lu – лу 
   lü – ли    luan – луан    lüe – ље     lun – луен
   luo – луо
 
                 M
 
    m – м     ma – ма     mai – мај     man – ман
  mang – манг   mao – мао     me – ме     mei – меј
   men – мен   meng – менг    mi – ми     mian – мјен
  miao – мјао   mie – мје    min – мин    ming – минг
   miu – мју    mo – мо     mou – моу     mu – му
 
                 N
 
    n – н     na – на     nai – нај     nan – нан
  nang – нанг   nao – нао     ne – не     nei – неј
   nen – нен   neng – ненг    ng – нг      ni – ни
   nia – ња    nian – њен   niang – њанг    niao – њао
   nie – ње    nin – нин    ning – нинг    niu – њу
  nong – нунг   nou – ноу     nu – ну      nü – ни
  nuan – нуан   nüe – нуе    nuo – нуо
 
                 O
 
    o – о     ou – оу
 
                 P
   pa – па    pai – пај    pan – пан    pang – панг
   pao – пао    pei – пеј    pen – пен    peng – пенг
   pi – пи    pian – пјен   piao – пјао    pie – пје
   pin – пин   ping – пинг    po – по     pou – поу
   pu – пу
 
                 Q
 
   qi – ћи    qia – ћа    qian – ћен    qiang – ћенг
  qiao – ћао    qie – ће     qin – ћин    qing – ћинг
  qiong – ћунг   qiu – ћу     qu – ћи     quan – ћуен
   que – ће   qun – ћуен
 
                 R
 
   ran – жан   rang – жанг    rao – жао     re – же
   ren – жен   reng – женг    ri – жи     rong – жунг
   rou – жоу    ru – жу     rua – жуа    ruan – жуан
   rui – жуеј    run – жуен    ruo – жуо
 
                 S
 
   sa – са    sai – сај    san – сан    sang – санг
   sao – сао    se – се     sen – сен    seng – сенг
   sha – ша    shai – шај    shan – шан    shang – шанг
  shao – шао    she – ше    shei – шеј    shen – шен
  sheng – шенг   shi – ши    shou – шоу     shu – шу
  shua – шуа   shuai – шуај   shuan – шуан   shuang – шуанг
  shui – шуеј   shun – шуен   shuo – шуо     si – си
  song – сунг   sou – соу     su – су     suan – суан
   sui – суеј   sun – суен    suo – суо

                 T
 
   ta – та    tai – тај    tan – тан    tang – танг
   tao – тао    te – те    teng – тенг     ti – ти
  tian – тјен   tiao – тјао    tie – тје    ting – тинг
  tong – тунг   tou – тоу     tu – ту     tuan – туан
   tui – туеј   tun – туен    tuo – туо
 
                 W
 
   wa – ва    wai – вај    wan – ван    wang – ванг
   wei – веј    wen – вен    weng – венг     wo – во
   wu – ву
 
                 X
 
   xi – си    xia – сја    xian – сјен   xiang – сјанг
  xiao – сјао   xie – сје    xin – син    xing – синг
  xiong – сјунг   xiu – сју     xu – си    xuan – сјуен
   xue – сјуе   xun – суен
 
                 Y
 
   ya – ја    yan – јен    yang – јанг    yao – јао
   ye – је     yi – ји     yin – јин    ying – јинг
   yo – јо    yong – јунг    you – јоу     yu – ји
  yuan – јуен   yue – јуе    yun – јуен
 
                 Z

   za – ца    zai – цај    zan – цан    zang – цанг
   zao – цао    ze – це     zei – цеи     zen – цен
  zeng – ценг   zha – џа    zhai – џај    zhan – џан
  zhang – џанг   zhao – џао    zhe – џе     zhei – џеи
  zhen – џен   zheng – џенг    zhi – џи    zhong – џунг 
  zhou – џоу    zhu – џу    zhua – џуа    zhuai – џуеј
  zhuan – џуан  zhuang – џуанг   zhui – џуеј    zhun – џуен 
  zhuo – џуо    zi – ци    zong – цунг    zou – цоу
   zu – цу    zuan – цуан    zui – цуеј    zun – цуен   
   zuo – цуо

Транскрибовање Вејд-Џајлсовог система[уреди]

Овај систем транскрибовања кинеског језика створио je сер Томас Франсес Вејд средином 19. века, а стандардизовао га је Херберт Ален Џајлс у свом Кинеско-енглеском речнику из 1912. године. У НР Кини потпуно га је потиснуо из употребе пин'јин, док се на Тајвану и даље користи. У Енглеској и САД Вејд-Џајлсов систем је и даље равноправно са пин'јином.

                 A
    a – а     ai – ај     an – ан     ang – анг
   ao – ао

                 C

   cha – џа    chah – џа    chai – џај    chan – џан
  chang – џанг   chao – џао    che – џе     chei – џеи
  chen – џен   cheng – џенг    chi – ђи     chia – ђа
 chiang – ђијанг chiao – ђијао  chieh – ђије   chien – ђен
  chih – џи    chin – ђин   ching – ђинг    chiu – ђију
 chiung – ђијунг  cho – џуо    chou – џоу     chu – џу
   chü – ђи    chua – џуа   chuai – џуај   chuan – џуан
  chüan – ђијен chuang – џуанг  chüeh – ђије    chun – џун
  chün – ђин   chung – џунг   chwa – џуа    chwai – џуај
  chwan – џуан  chwang – џуанг  chwei – џуи    ch'a – ча
  ch'ah – ча   ch'ai – чај   ch'an – чан   ch'ang – чанг
  ch'ao – чао   ch'e – ч’    ch'en – чен   ch'eng – ченг
  ch'i – ћи   ch'ia – ћија  ch'iang – ћијанг  ch'iao – ћијао
 ch'ieh – ћије  ch'ien – ћијен  ch'ih – чи    ch'in – ћин
 ch'ing – ћинг  ch'iu – ћију  ch'iung – ћијунг   ch'o – чуо
  ch'ou – чоу   ch'u – чу    ch'ü – ћи    ch'ua – чуа
 ch'uai – чуај  ch'uan – чуан  ch'üan – ћијен  ch'uang – чуанг 
 ch'üeh – ћије  ch'un – чун   ch'ün – ћин   ch'ung – чунг
  ch'wa – чуа  ch'wai – чуај  ch'wan – чуан  ch'wang – чуанг
 ch'wei – чуи
       
                 E

    e – е     er – ар

                 F

   fa – фа    fan – фан    fang – фанг     fo – фо
   foo – фу    fou – фоу     fu – фу

                 H

   ha – ха    hai – хај    han – хан    hang – ханг
   hao – хао    ho – хе     hou – хоу     hsi – си
  hsia – сја  hsiang – сјанг  hsiao – сјао   hsieh – сје
  hsien – сјен   hsih – си    hsin – син   hsing – синг
  hsiu – сју  hsiung – сјунг   hsü – си    hsüan – сјуен
  hsüeh – сјуе   hsün – син    hu – ху     hua – хуа
  huai – хуај   huan – хуан   huang – хуанг    hui – хуи
   hun – хун   hung – хунг    huo – хуо     hwa – хуа
  hwai – хуај   hwan – хуан   hwang – хуанг   hwei – хуи
   hwo – хуо

                 I

    i – ји
 
                 J

   jan – жан   jang – жанг    jao – жао     je – ж’
   jen – жен   jeng – женг    jih – ж’      jo – жуо
   jou – жоу    ju – жу    juan – жуан    jui – жуи
   jun – жун   jung – жунг   jwan – жуан    jwei – жуи
          
                 K
 
   ka – га    kai – гај    kan – ган    kang – ганг
   kao – гао    ki - ђи     kia – ђија   kiang – ђијанг
  kiao - ђијао  kieh - ђије   kien – ђијен    kin - ђин
  king - ђинг   kiu – ђију   kiung – ђијунг    ko – г’
   kou – гоу    ku – гу     kua – гуа    kuai – гуај
  kuan – гуан  kuang – гуанг   kuei – гуи     kun – гун
  kung – гунг   kuo – гуо    kwa – гуа    kwai – гуај
  kwan – гуан  kwang – гуанг   kwei – гуи     kwo – гуо
   k'a – ка    k'ai – кај    k'an – кан    k'ang – канг
  k'ao – као    k'i - ћи    k'ia – ћија   k'iang – ћијанг
  k'iao - ћијао  k'ieh - ћије   k'ien – ћијен   k'in - ћин
  k'ing - ћинг   k'iu – ћију  k'iung – ћијунг   k'o – к’
  k'ou – коу    k'u – ку    k'ua – куа    k'uai – куај
  k'uan – куан  k'uang – куанг  k'uei – куи    k'un – кун
  k'ung – кунг   k'uo – куо    k'wa – куа    k'wai – куај
  k'wan – куан  k'wang – куанг  k'wei – куи    k'wo – куо

                 L

   la – ла    lai – лај    lan – лан    lang – ланг
   lao – лао    le – л’    leng – ленг     li – ли
   lia – лија  liang – лијанг  liao – лијао   lieh – лије
  lien – лијен   lin – лин    ling – линг    liu – лију
   lo – луо    lou – лоу     lu – лу      lü – ли
  luan – луан   lüan – лијен   lüеh – лије    lun – лун
  lung – лунг   lwan – луан
       
                 M

    m – м     ma – ма     mai – мај     man – ман
  mang – манг   mao – мао    mei – меи     men – мен
  meng – менг    mi – ми    miao – мијао   mieh – мије
  mien – мијен   min – мин    ming – минг    miu – мију
   mo – мо    mou – моу     mu – му

                 N

    n – н     na – на     nai – нај     nan – нан
  nang – нанг   nao – нао    nei – неи    neng – ненг
   ni – ни   niang – нијанг  niao – нијао   nieh – није
   nin – нин   ning – нинг    niu – нију     no – нуо
   nou – ноу    nu – ну     nü – ни     nuan – нуан
  nüеh – није   nun – нен    nung – нунг    nwan – нуан

                 O

    o – о     ou – оу     ow – оу

                 P

   pa – ба    pai – бај    pan – бан    pang – банг
   pao – бао    pei – беи    pen – бен    peng – бенг
   pi – би    piao – бијао   pieh – бије    pien – бијен
   pin – бин   ping – бинг    po – бо     pou – боу
   pu – бу    p'a – па    p'ai – пај    p'an – пан
  p'ang – панг   p'ao – пао    p'ei – пеи    p'en – пен
  p'eng – пенг   p'i – пи    p'iao – пијао   p'ieh – пије
  p'ien – пијен  p'in – пин   p'ing – пинг    p'o – по
  p'ou – поу    p'u – пу

                 S

   sa – са    sai – сај    san – сан    sang – санг
   sao – сао    sei – сеи    sen – сен    seng – сенг
   sha – ша    shai – шај    shan – шан    shang – шанг
  shao – шао   shay – шеи    she – ш’     shen – шен
  sheng – шенг   shih – ш’    shou – шоу     shu – шу
  shua – шуа   shuai – шуај   shuan – шуан   shuang – шуанг
  shui – шуи   shun – шун    shuo – шуо    shwa – шуа
  shwai – шуај  shwan – шуан  shwang – шуанг   shwei – шуи
   si – сји    sia – сја   siang – сјанг   siao – сјао
  sieh – сје    sin – сјин   sing – сјинг    siu – сју
  siung – сјунг   so – суо    sou – соу     ssu – с’
   su – су     sü – сји    suan – суан    süan – сјуен
   sui – суи    sun – сун    sün – сјин    sung – сунг
  swan – суан   swei – суи
     
                 T

   ta – да    tai – дај    tan – дан    tang – данг
   tao – дао    te – д’     teh – д’     tei – деи
  teng – денг    ti – ди    tiao – дијао   tieh – дије
  tien – дијен  ting – динг    tiu – дију     to – дуо
   tou – доу    tsa – ца    tsai – цај    tsan – цан
  tsang – цанг   tsao – цао    tse – ц’     tseh – ц’
  tsei – цеи   tsen – цен   tseng – ценг    tsi – ц’
  tsia – ђија  tsiang – ђијанг  tsiao – ђијао   tsieh – ђије
  tsien – ђијен  tsin – ђин   tsing – ђинг    tsiu – ђију
 tsiung – ђијунг  tso – цуо    tsou – цоу     tsu – цу
   tsü – ђи   tsuan – цуан   tsüan – ђијен   tsüeh – ђије
  tsui – цуи   tsun – цун    tsün – ђин    tsung – цунг
  tswan – цуан  tswei – цуи     tu – ду     tuan – дуан
   tui – дуи    tun – дун    tung – дунг    twan – дуан
  twei – дуи    tzu – ц’     t'a – та     t'ai – тај 
  t'an – тан   t'ang – танг   t'ao – тао     t'e – т’ 
  t'eh – т’    t'ei – теи   t'eng – тенг    t'i – ти  
  t'iao – тијао  t'ieh – тије   t'ien – тијен   t'ing – тинг 
  t'iu – тију   t'o – туо    t'ou – тоу    ts'a – ца
  ts'ai – цај   ts'an – цан   ts'ang – цанг   ts'ao – цао
  ts'e – ц’   ts'eh – ц’    ts'ei – цеи    ts'en – цен
 ts'eng – ценг   ts'i – ц’    ts'ia – ћија  ts'iang – ћијанг 
 ts'iao – ћијао ts'ieh – ћије  ts'ien – ћијен   ts'in – ћин
 ts'ing – ћинг  ts'iu – ћију  ts'iung – ћијунг   ts'o – цуо 
 ts'ing – ћинг  ts'iu – ћију  ts'iung – ћијунг   ts'o – цуо 
  ts'ou – цоу   ts'u – цу    ts'ü – ћи    ts'uan – цуан
 ts'üan – ћијен ts'üeh – ћије   ts'ui – цуи    ts'un – цун
  ts'ün – ћин  ts'ung – цунг  ts'wan – цуан   ts'wei – цуи
   t'u – ту   t'uan – туан   t'ui – туи    t'un – тун 
  t'ung – тунг  t'wan – туан   t'wei – туи 

                 W

   wa – ва    wai – вај    wan – ван    wang – ванг
   wei – веи    wen – вен    weng – венг     wo – во
   wu – ву

                 Y

   ya – ја    yang – јанг    yao – јао     yeh – је
   yen – јен    yi – ји     yin – јин    ying – јинг
   you – јоу    yü – ји    yüan – јуен    yüeh – јуе
   yün – јин   yung – јунг

Проблем приликом коришћења Вејд-Џајлсове транскрипције је у томе што се данас често у писању имена изоставља апостроф, што је погрешно и доводи у забуну. Тако је, на пример, данас је у свету уобичајено да се кинеска борилачка вештина тај-ђи-ћијен бележи као Tai Chi Chuan, уместо правилног T'ai Chi Ch'üan. Облик без апострофа наводи на погрешно читање, daijijuan или daijizhuan односно дај-ђи-ђијен или дај-ђи-џуан, док се правилно изговара tàijíquán.

Подела слогова[уреди]

Кинески језик је слоговни и изолативни. Сваки карактер има гласовну вредност једног слога, има један тон и носи једну значењску компоненту, приближног опсега једне речи у српском језику. Зато је најбоље у транскрибовању слогове поделити цртицом (-). На тај начин се српском читаоцу који не познаје кинески језик даје боља и приближнија слика звучања кинеских речи, пошто су у српском језику цртицом одвојене полусложенице, у којима оба елемента имају свој акценат и одвојено значење, као што је то случај у кинеском.


Транскрибовање личних имена[уреди]

Кинеска лична имена састоје се од имена и презимена. Устаљени редослед је да се пише увек прво презиме па име. Презиме је најчешће једносложно, уз врло мало изузетака. Име може бити једносложно или двосложно. Слогове у двосложним именима и презименима треба поделити цртицом, а презиме и име једним размаком.

Титула се обично пише после целог имена, или се наводи само презиме и титула. Приликом записивања имена кинеских царева, у Кини је уобичајен редослед име династије + постхумно или владарско име + цар (на кинеском: ди). Најбоље решење је превести све елементе који по смислу нису саставни део царевог имена.

Примери:

Ћирилица Карактери Пин'јин Вејд-Џајлс Разне варијанте српске транскрипције1
Лао Ци 老子 Lǎo Zǐ Lao Tze, Lao Tzu Лао Ц, Лао Це, Лао Цу
Сима Ћен 司马迁 Sīmǎ Qián Ssu-ma Ch’ien Сима Ћјен, Сума Ћјен
Ли Бај 李白 Lǐ Bái, Lǐ Bó Li Pai, Li Po Ли Пај, Ли По, Ли Бај
Си Ши 西施 Xī Shī Hsi Shih Си Шр, Шиши
Џу Си 朱熹 Zhū Xī Chu Hsi Чу Си, Чу Хси, Џу Си, Џу Кси (!)
Лин Цеси 林则徐 Lín Zéxú Lin Tse-hsü, Lin Tseh-hsü Лин Цехсу, Лин Зексу (!!)
Фенг Јоулан 冯友兰 Féng Yǒulán Fung Yu-lan, Fung You-lan Фунг Јулан, Фунг Ју-лан
Чен Ду-сју 陈独秀 Chén Dúxiù Ch’en Tuhsiu Чен Тусју, Чен Тухсиу
Цар Вен из династије Хан 汉文帝 Hàn Wéndì Han Wen-ti, Han Wen Ti цар Хан Вен Ти, цар Венди (!!)
Цар Ву из династије Хан 汉武帝 Hàn Wǔdì Han Wu-ti, Han Wu Ti цар Хан Ву Ти, цар Вуди (!!)
Циси (царица) 慈禧 Cíxǐ Tzu Hsi, Tze Hsi Цу-хси, Цехси, Цикси (!!)
1. Примери су узети из разних[којих?] савремених књига објављених на српском језику.

Транскрибовање других назива[уреди]

Приликом транскрибовања топонима, назива књига и других речи, најбоље је руководити се претходно наведеним правилима: делити слогове цртицом и превести све елементе који нису саставни део тог имена. Примери:

Ћирилица Карактери Пин'јин Вејд-Џајлс Разне варијанте српске транскрипције1
Џеђанг (провинција) 浙江 Zhèjiāng Che-chiang, Che-kiang Чекјанг, Чећанг
Чунгћинг (град) 重庆 Chóngqìng Ch’ung-ch’ing Чункгкинг, Чунгчинг
Хуангхе 黄河 Huánghé Huang-ho, Hwang-ho Хуангхо, Хоангхо
Ји ђинг 易经 Yìjīng I-ching Јиђинг, И Чинг, Ји Чинг, Књига Ји
Династија Ћинг 清朝 Qīng cháo Ch’ing ch’ao Чинг, Кинг, Чинчао
1. Примери су узети из разних савремених књига објављених на српском језику.