Otvaranje apoteke u Srbiji

Из Википедије, слободне енциклопедије

Za otvaranje apoteke potrebno je rešenje zdravstvenog inspektorata Ministarstva zdravlja o ispunjenosti uslova za njeno obavljanje. Apoteku kao zdravstvenu ustanovu, na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, može otvoriti svako domaće ili strano fizičko ili pravno lice ili jedinica lokalne samouprave. Apoteka ima status pravnog lica koji stiče upisom u sudski registar i u Registar Apoteka koji vodi Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

Postupak otvaranja apoteke[уреди]

 • Podnošenje registracione prijave osnivanja apoteke vrši se u Agenciji za privredne registre
 • Osnivač mora uz registracionu prijavu osnivanja apoteke podneti i Rešenje Zdravstvenog inpektora Ministarstva zdravlja Republike Srbije o ispunjenosti uslova za obavljanje apotekarske delatnosti
 • Podnosi se zahtev za inspekciju, prilaže kompletna dokumentacija i zahtev za inspekciju zaštite na radu
 • Inpekcija pregleda i proverava ispravnost objekata, ukoliko je sve u redu dobija se rešenje o registraciji osnivanja radnje
 • Rešenje se predaje Trgovinskom sudu radi upisa u registar privrednih društava
 • Privredno društvo koje se registruje u Agenciji za privredne registre dobija i matični broj
 • Nakon dobijanja rešenja o upisu u registar privrednih društava vrši se izrada pečata apotekarske radnje
 • Zahtev za dobijanje PIB-a podnosi se poreskoj upravi u opštini gde je zdravstvena ustanova
 • Danom podnošenja prijave za dobijanje PIB-a , terenska kontrola Poreske uprave dobija nalog da proveri podatke navedene u prijavi za dobijanje PIB-a
 • Nakon dobijanja PIB-a otvara se račun u banci
 • Podnošenje dokumentacije Poreskoj upravi
 • Kupovina kase, fiskalizacija kase (uz PIB)
 • Prijava radnika, vlasnika i preduzeća
 • Podnošenje prijave za akontaciju poreza na dobit i kompletiranja predmeta pri poreskoj upravi
 • Prijava komunalne takse i naknade za građevinsko zemljište
 • Evidentiranje za PIB
 • Prijava PIB-a i računa u banci Agenciji za privredne registre
 • Početak zvaničnog rada

Osnivanje apoteke[уреди]

Odobrenje za utvrđivanje minimalne ispunjenosti uslova prostora, opreme i kadrova apotekarske ustanove u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koje izdaje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i vrši upis u poseban registar zdravstvenih ustanova, a nakon toga se vrši registracija privatne zdravstvene ustanove u Trgovinskom sudu.

Uz zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za osnivanje apoteke uz navođenje: osnivača, vrste zdravstvene ustanove, delatnosti koju će obavljati, mesta i veličine poslovnog prostora kao i kontakt telefona podnosioca zahteva prilaže se :

 1. Odluka o osnivanju apoteke sa elementima utvrđenim u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i drugim propisima,
 2. Ako je osnivač apoteke fizičko lice Uverenje o njegovoj poslovnoj sposobnosti, a ako je osnivač pravno lice dokaz o njegovoj registraciji kod Trgovinskog suda,
 3. Uverenje da osnivaču pravosnažnom odlukom Trgovinskog suda nije izrečena mera zabrane rada u zdravstvenoj delatnosti,
 4. Mišljenje lekarske, odnosno farmaceutske komore o potrebi obavljanja zdravstvene delatnosti,
 5. Dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu poslovnog prostora,
 6. Saglasnost o nameni poslovnog prostora,
 7. Popis stručnog kadra planiranog za rad u zdravstvenoj ustanovi i popis opreme i medicinsko-tehničke opreme apoteke,
 8. Dokaz o plaćenim taksama.

Prilikom podnošenja zahteva za osnivanje apoteke, podnosilac zahteva (osnivač) treba da prilozi akt o osnivanju koji će imati sve elemente predviđene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ustanovama, i to:

 • Naziv osnivača,
 • Naziv i sedište ustanove,
 • Delatnost ustanove,
 • Iznos sredstava za osnivanje i početak rada i način njihovog osiguranja,
 • Izvore i način osiguranja sredstava za rad ustanove,
 • Međusobna prava i obaveze osnivača i ustanove,
 • Način raspolaganja viška prihoda nad rashodima,
 • Prava, obaveze i odgovornosti ustanove u pravnom prometu,
 • Osoba koja će biti imenovana za organ rukovođenja i zastupanja ustanove,
 • Rokove za donošenje statuta,
 • Imenovanje upravnog veća ustanove.

Bitno je istaći da se u okviru preduzeća ne može obavljati privatna praksa iz zdravstva, jer se preduzeće u skladu sa Zakonom o privrednim društvima osniva isključivo radi obavljanja osnovne delatnosti.

Osnivanje i organizacija apoteke[уреди]

Apoteka se osniva za teritoriju jedne ili više opština (za najmanje 40.000 stanovnika), odnosno grada. Apoteka može organizovati ogranak apoteke (za najmanje 10.000 stanovnika) ili jedinicu za izdavanje gotovih lekova.

Apoteka može početi sa radom ako ispunjava uslove u pogledu kadra, prostora i opreme. Ministar donosi rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje apotekarske delatnosti , i na osnovu rešenja, apoteka se upisuje u sudski registar i u Registar apoteka, koji vodi Ministarstvo zdravlja.

Apoteka u svom sastavu može da ima organizacione jedinice: apotekarsku stanicu, galensku laboratoriju i kontrolno-analitičku laboratoriju za kontrolu galenskih preparata.

Apotekarski radnici[уреди]

Apotekarski radnik je zdravstveni radnik koji ima obrazovanje farmaceuta i koji neposredno pruža apotekarske usluge.

Apoteka se može otvoriti i obavljati farmaceutsku zdravstvenu delatnost ako ima najmanje dva diplomirana farmaceuta i jednog farmaceutskog tehničara sa srednjom školskom spremom.

Poslove farmaceutske zdravstvene delatnosti u apoteci može pored domicilnog farmaceuta obavljati i strani državljanin ukoliko ima uredno pribavljenu radnu dozvolu i licence za rad izdate od strane Farmaceutske komore Srbije.

Radno vreme i kontinuirano snabdevanje lekovima[уреди]

Radi kontinuiranog snabdevanja lekovima, radno vreme apoteke mora biti minimalno 40 časova nedeljno.

Radno vreme apoteke određuje osnivač, u skladu sa rešenjem Ministarstva zdravlja, koje mora biti vidljivo istaknuto na apoteci.

Posebne odredbe[уреди]

Izdavanje lekova i medicinskih sredstava u apoteci obavlja se na osnovu recepta i naloga za izdavanje.

Akreditacija apoteke je propisan postupak kojim se ocenjuje i potvrđuje da apoteka zadovoljava unapred definisane i objavljene akreditacione standarde koji se na nju odnose. Akreditacija apoteke je dobrovoljna i vrši se na zahtev apoteke, koji se podnosi Agenciji za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srbije u skladu sa zakonom.

Apoteka je obavezna da uspostavi sistem upravljanja farmaceutskim otpadom, što podrazumeva uspostavljanje pisanih procedura kojima se reguliše upravljanje farmaceutskim otpadom u apoteci, a u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Nadzor[уреди]

Nadzor u smislu Zakona o apotekarskoj delatnosti obuhvata upravni, stručni i inspekcijski nadzor.

Pored ovlašćenja utvrđenih posebnim zakonom, zdravstveno-sanitarni inspektorat u oblasti lekova ovlašćen je da zabrani obavljanje delatnosti pravnom i fizičkom licu koje svoju organizaciju i rad nije uskladilo sa odredbama ovog zakona u propisanom roku.

Kaznene odredbe[уреди]

Za nesavesno postupanje pri izradi i izdavanju lekova za upotrebu u medicini odgovorno lice u apoteci kazniće se za krivično delo u skladu sa Krivičnim zakonom.

Zakonska regulativa[уреди]

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o privrednim društvima
 • Zakon o javnim službama
 • Zakon o registraciji privrednih subjekata
 • Zakon o agenciji za privredne registre

Spoljašnje veze[уреди]