Agencija za privredne registre

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Logo Agencija za privredne registre.jpg

Agencija za privredne registre je pravno lice koje vodi registre kao jedinstvene centralizovane elektronske baze podataka.

Sedište Agencije je u Beogradu.

Registri[uredi]

Agencija vodi zakonom utvrđene registre kao jedinstvene centralizovane elektronske baze podataka, i to:[1]

 • Registar privrednih subjekata;
 • Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima;
 • Registar finansijskog lizinga;
 • Registar javnih glasila;
 • Registar udruženja;
 • Registar stranih udruženja;
 • Registar mera i podsticaja regionalnog razvoja;
 • Registar komora;
 • Registar turizma;
 • Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika;
 • Registar stečajnih masa;
 • Registar zadužbina i fondacija;
 • Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija;
 • Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta;
 • Registar sudskih zabrana.

Organi Agencije[uredi]

Organi Agencije su Upravni odbor i direktor.[2]

Upravni odbor ima predsednika i četiri člana, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije na predlog ministarstva nadležnog za poslove privrede. Imenuju se na četiri godine.

Upravni odbor obavlja sledeće poslove: donosi Statut i druge opšte akte, donosi poslovnik o svom radu, određuje visinu naknade za usluge koje pruža Agencija, usvaja godišnji plan rada, vrši izbor revizora, usvaja godišnji finansijski plan, usvaja godišnji izveštaj o poslovanju, usvaja finansijske izveštaje i izveštaje o reviziji, predlaže mere za otklanjanje smetnji od značaja za efikasno funkcionisanje registara i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Direktora Agencije imenuje i razrešava Vlada na predlog Upravnog odbora. Imenuje se na period od pet godina i može ponovo biti imenovan.

Direktor obavlja sledeće poslove: zastupa i predstavlja Agenciju, organizuje i rukovodi radom i poslovanjem Agencije, odgovoran je za zakonitost rada Agencije, izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje, odgovara za korišćenje ljudskih potencijala i materijalnih resursa Agencije i raspolaganje imovinom Agencije, predlaže godišnji plan rada Agencije, predlaže godišnji finansijski plan Agencije, podnosi godišnji izveštaj o radu Agencije, podnosi godišnji izveštaj o finansijskom poslovanju Agencije, donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji i druge opšte akte koje ne donosi Upravni odbor; donosi pojedinačne akte Agencije, ako zakonom nije drukčije propisano, odlučuje o pravima i odgovornostima zaposlenih u Agenciji i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Organizacija[uredi]

Agencija vodi registre preko registratora koje imenuje i razrešava Upravni odbor Agencije uz prethodnu saglasnost Vlade. Imenuju se na period od četiri godine, s tim što isto lice može biti ponovo imenovano.[3]

Organizacione jedinice Agencije za privredne registre su:[4]

 • Sektor zajedničkih poslova;
 • Sektor informatike i razvoja;
 • Sektor pravnih i opštih poslova;
 • Sektor ekonomsko-finansijskih poslova,
 • Interna revizija.


Reference[uredi]

 1. ^ Član 4. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 55/04, 111/09 i 99/11)
 2. ^ Članovi 7—10. Zakona o Agenciji za privredne registre
 3. ^ Član 10a. Zakona o Agenciji za privredne registre
 4. ^ Agencija za privredne registre: Organizacija, Pristupljeno 24. 10. 2014.

Spoljašnje veze[uredi]