Relativna atomska masa

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu

Relativna atomska masa je broj koji pokazuje koliko puta jedan reprezentativni atom određenog hemijskog elementa ima veću masu od 1/12 atoma izotopa 12C, pri čemu se pod pojmom reprezentativni atom misli na atom srednje težine proporcionalno izmeren od svih stabilnih izotopa datog elementa u odnosu na njihovu rasprostranjenost.

Atomska masa nije isto što i atomska težina, mada su na planeti Zemlji one numerički jednake. Atomska masa ne zavisi od gravitacionog ubrzanja. Relativnu atomsku masu čini masa nukleona. Relativna atomska masa se izračunava u odnosu na masu jednog nukleona.

Inače, relativna atomska masa je broj koji se ne može predstaviti mernom jedinicom i jednak je zbiru broja protona i neutrona u atomskom jezgru. Na primer: relativna atomska masa azota N je 7 + 7 = 14. Relativna atomska je broj koji ima široku primenu u stehijometrijskim izračunavanjima, jer se pomoću njega može izračunati relativna molekulska masa jedinjenja, molarna masa i masa atoma u kilogramima. Masa atoma se računa tako što se relativna atomska masa pomnoži sa unifikovanom atomskom masom u=1,6605 x 10-27 kg.