Relativna atomska masa

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Relativna atomska masa je broj koji pokazuje koliko puta jedan reprezentativni atom određenog hemijskog elementa ima veću masu od 1/12 atoma izotopa 12C, pri čemu se pod pojmom reprezentativni atom misli na atom srednje težine proporcionalno izmeren od svih stabilnih izotopa datog elementa u odnosu na njihovu rasprostranjenost.

Atomska masa nije isto što i atomska težina, mada su na planeti Zemlji one numerički jednake. Atomska masa ne zavisi od gravitacionog ubrzanja. Relativnu atomsku masu čini masa nukleona. Relativna atomska masa se izračunava u odnosu na masu jednog nukleona.

Inače, relativna atomska masa je broj koji se ne može predstaviti mernom jedinicom i jednak je zbiru broja protona i neutrona u atomskom jezgru. Na primer: relativna atomska masa azota N je 7 + 7 = 14. Relativna atomska je broj koji ima široku primenu u stehijometrijskim izračunavanjima, jer se pomoću njega može izračunati relativna molekulska masa jedinjenja, molarna masa i masa atoma u kilogramima. Masa atoma se računa tako što se relativna atomska masa pomnoži sa unifikovanom atomskom masom u=1,6605 x 10-27 kg.