Republički geodetski zavod

S Vikipedije, slobodne enciklopedije
Logo RGZ
RGZ.

Republički geodetski zavod (RGZ) je posebna organizacija Republike Srbije koja vrši stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na državni premer, katastar nepokretnosti, katastar vodova, osnovne geodetske radove, adresni registar, topografsko-kartografsku delatnost, procenu vrednosti nepokretnosti, geodetsko-katastarski informacioni sistem i Nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka i geodetske radove u inženjersko-tehničkim oblastima, kao i poslove iz oblasti geomagnetizma i aeronomije.

Poslove iz svog delokruga, Republički geodetski zavod obavlja u sedištu i van sedišta. Sedište Zavoda je u Beogradu.[1]

Istorija[uredi | uredi izvor]

Donošenjem Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava o nepokretnostima ("Službeni glasnik RS", br.83/92) koji je stupio na snagu 20.11.1992.god. Republički geodetski zavod (RGZ), kao pravni sledbenik Republičke geodetske uprave, preuzeo je sve opštinske geodetske uprave, geodetsku upravu grada Beograda i pokrajinske geodetske uprave, pa se 1992. godina može smatrati kao godina kada je RGZ počeo sa radom sa današnjim oblikom unutrašnjeg uređenja.[1]

Radi prevazilaženja uočenih nedostataka u primeni tada važećeg Zakona iz 1992. godine i postavljanja savremenog pravnog okvira u kome će biti usaglašena određena normativna i tehnička rešenja sa evropskim standardima i direktivama, donet je novi Zakon o državnom premeru i katastru u septembru 2009. godine. Ovim zakonom je, po prvi put, uređena oblast masovne procene vrednosti nepokretnosti, upisa stvarnih prava na vodovima, kartografsko-topografske delatnosti, osnivanja Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (NIGP), premera i vođenja državne granice i inspekcijskog nadzora nad radom geodetskih organizacija.[2]

Zakonom o državnom premeru i katastru iz 2009. godine RGZ je preuzeo Privredno društvo za kartografiju "Geokarta" d.o.o. iz Beograda, a Zakonom o ministarstvima, 2011. godine preuzeo je Republički geomagnetski zavod, kao i njihove nadležnosti.[2]

Nadležnosti[uredi | uredi izvor]

Delokrug Zavoda su geodetski radovi i poslovi državne uprave koji se odnose na:

 • osnovne geodetske radove;
 • katastarski i komasacioni premer;
 • osnivanje, obnovu i održavanje katastra nepokretnosti;
 • premer vodova, osnivanje i održavanje katastra vodova;
 • stručni nadzor nad geodetskim radovima;
 • izdavanje i oduzimanje licence za rad geodetske organizacije;
 • izdavanje i oduzimanje geodetske licence;
 • izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srbije za potrebe državnog premera;
 • adresni registar;
 • održavanje registra prostornih jedinica;
 • premer državne granice i vođenje registra državne granice;
 • katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta;
 • obračun katastarskog prihoda;
 • procenu i vođenje vrednosti nepokretnosti;
 • daljinsku detekciju, topografski premer i topografsko-kartografsku delatnost;
 • izdavanje kartografskih i drugih publikacija i davanje saglasnosti za izdavanje kartografskih publikacija;
 • vođenje evidencije o geografskim imenima i predlaganje Vladi članova Komisije za standardizaciju geografskih imena;
 • osnivanje, održavanje i raspolaganje geodetsko-katastarskim informacionim sistemom;
 • vođenje arhiva dokumentacije državnog premera, katastra nepokretnosti, katastra vodova i topografsko-kartografske delatnosti;
 • učešće u osnivanju i održavanju Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka;
 • inspekcijski nadzor nad radom geodetske organizacije;
 • overu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima;
 • pružanje usluga iz delokruga Zavoda u okviru međunarodne saradnje.

U upravnim poslovima državnog premera, osnivanja i obnove katastra nepokretnosti, osnivanja katastra vodova, kao i njihovog održavanja, u prvom stepenu rešava uža unutrašnja jedinica Zavoda obrazovana za teritoriju opštine, grada, odnosno gradske opštine-služba za katastar nepokretnosti, dok u drugom stepenu rešava Zavod.[3]

Organizacija[uredi | uredi izvor]

Republički geodetski zavod ima sledeće osnovne unutrašnje jedinice:

 • Sektor za geodetske radove
 • Sektor za stručni i inspekcijski nadzor
 • Sektor za katastar nepokretnosti
 • Sektor za topografiju i kartografiju
 • Sektor za informatiku i komunikacije
 • Sektor za pravne poslove

Uže unutrašnje jedinice izvan sektora su:

 • Odeljenje za finansije i kontrolu
 • Jedinica za internu reviziju

U Sektoru za katastar nepokretnosti obrazovane su uže unutrašnje jedinice van sedišta Zavoda — Službe za katastar nepokretnosti, u gradovima i opštinama.[4]

Sektor za geodetske radove[uredi | uredi izvor]

U Sektoru se obavljaju poslovi:

 • projektovanja, realizacije i održavanja prostornih, horizontalnih, vertikalnih, gravimetrijskih i astronomskih referentnih mreža Republike Srbije, trigonometrijske mreže, mreže nivelmana visoke tačnosti, astronomske i gravimetrijske mreže;
 • određivanja parametara i grida reziduala za usvojeni model transformacije;
 • definisanja procedura i postupaka za transformaciju premera u novi koordinatni sistem;
 • projektovanja i unutrašnje kontrole nad realizacijom implementacije novog koordinatnog sistema, mreže permanentnih stanica globalnih navigacionih satelitskih sistema (GNSS), regionalnog i lokalnog gravimetrijskog premera;
 • određivanja geoida, digitalnog modela reljefa za potrebe osnovnih geodetskih radova;
 • izrade i održavanja informacionog sistema o osnovnim geodetskim radovima kao podsistema geodetskog informacionog sistema;
 • povezivanja državnih referentnih mreža i mreža permanentnih stanica sa mrežama susednih zemalja;
 • izvršavanja obaveza Republike Srbije koje proističu iz međudržavnih sporazuma o granicama i konvencija o obnavljanju;
 • obeležavanja i održavanja granične linije i graničnih oznaka na državnim granicama;
 • projektovanja i realizacije geodetske osnove za državni premer;
 • opservatorijskih ispitivanja varijacija geomagnetskog, geoelektričnog i elektromagnetskog polja Zemlje i elektromagnetskog ispitivanja na terenskim stanicama;
 • projektovanja mreže elektromagnetskih stanica i profila elektromagnetskih sondiranja;
 • 8izrade geomagnetskih karata državnog premera i drugih publikacija;
 • razmene opservatorijskih i terenskih podataka sa međunarodnim institucijama i učešća na razvojnim projektima;
 • učešća u međunarodnim i donatorskim projektima i dr.

Organizacione jedinice sektora:

 1. Odeljenje za referentne sisteme i referentne mreže

Odsek za referentne geodetske mreže; Grupa za implementaciju koordinatnih sistema.

 1. Odeljenje za referentne površi i mreže GNSS stanica

Odsek za referentne površi; Grupa za permanentne GNSS stanice.

 1. Odeljenje za operativne poslove državnog premera

Odsek za operativne poslove; Odsek za katastarsko klasiranje, bonitiranje i komasacionu procenu zemljišta; Grupa za premer i vođenje registra državne granice.

 1. Odeljenje za geomagnetizam i aeronomiju

Odsek za geomagnetski premer; Geomagnetska opservatorija Grocka (GCK), koja se upodobljava grupi; Opservatorija za geo-elektromagnetizam i aeronomiju, koja se upodobljava grupi.[5]

Sektor za stručni i inspekcijski nadzor[uredi | uredi izvor]

U Sektoru se obavljaju poslovi:

 • stručnog nadzora, pregleda i prijema geodetskih radova na projektovanju, realizaciji i održavanju tačaka državnog referentnog sistema, odnosno referentnih mreža, nivelmanskih mreža i geodetske osnove za snimanje detalja;
 • prikupljanju i obradi podataka za potrebe katastarskog i komasacionog premera, premera vodova, topografskog premera i premera državne granice;
 • stručnog nadzora nad izradom geodetskih podloga za potrebe raznih vrsta projekata u inženjerskoj geodeziji;
 • stručnog nadzora nad osnivanjem i obnovom katastra nepokretnosti i osnivanjem katastra vodova;
 • nadzora nad održavanjem katastra nepokretnosti i vodova;
 • nadzora nad formiranjem, održavanjem, distribucijom i zaštitom baza podataka katastra nepokretnosti i katastra vodova;
 • prikupljanja tehničke dokumentacije i pripreme odluka o promeni granica katastarskih opština;
 • tehničke kontrole glavnih projekata;
 • kontrole vođenja registra državne granice;
 • davanja stručnih mišljenja u postupku izdavanja geodetskih licenci i licenci za rad geodetskih organizacija;
 • davanja stručnih mišljenja u postupku izdavanja ovlašćenja za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srbije za potrebe državnog premera;
 • vođenja registra geodetskih licenci i licenci za rad geodetskih organizacija;
 • izrade rešenja o izdavanju i oduzimanju ovlašćenja za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srbije za potrebe državnog premera;
 • davanja stručne pomoći užim unutrašnjim jedinicama Zavoda u postupku održavanja i obnove katastra nepokretnosti i osnivanja i održavanja katastra vodova;
 • inspekcijskog nadzora nad radom geodetske organizacije; ostvarivanje potrebnih kontakata sa relevantnim međunarodnim organizacijama i institucijama drugih država u cilju razmene profesionalnih, stručnih znanja i iskustava;
 • praćenje realizacije donatorskih i kreditnih projekata;
 • prikupljanja i obrade podataka o transakcijama, uspostavljanja i vođenja registra tržišnih cena nepokretnosti, sprovođenja masovne i generalne procene vrednosti nepokretnosti, *analize tržišta, zoniranja i analize dobijenih procenjenih vrednosti nepokretnosti;
 • vođenja evidencije i čuvanja tehničke dokumentacije premera, planova, karata i zbirke isprava u analognom i digitalnom obliku;
 • konverzije analogne dokumentacije Zavoda u rasterski oblik sistemom digitalnog arhiva (DA);
 • održavanja centralne baze DA i distribucije lokalnih baza Službama;
 • direktne poslovne komunikacije i saradnje sa Službama za katastar nepokretnosti u oblastima iz delokruga Sektora;
 • učešća u realizaciji međunarodnih i donatorskih projekata;
 • učešća u pripremi stručnih osnova za izradu nacrta zakona i predloga podzakonskih akata iz delokruga Sektora.

Organizacione jedinice sektora:

 1. Odeljenje stručnog nadzora
 2. Odsek masovne procene vrednosti nepokretnosti
 3. Odsek za inspekcijske i poslove međunarodne saradnje
 4. Odeljenje arhiva[6]

Sektor za katastar nepokretnosti[uredi | uredi izvor]

U Sektoru se obavljaju poslovi:

 • održavanja državnog premera;
 • osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova;
 • obnove katastra nepokretnosti;
 • upisa prava, tereta i ograničenja na nepokretnostima;
 • održavanja katastra zemljišta;
 • održavanja adresnog registra;
 • izrade projektne dokumentacije za geodetske radove u oblasti katastarskog i komasacionog premera, osnivanja i obnove katastra nepokretnosti, premera vodova i osnivanja katastra vodova;
 • izdavanja kopija katastarskih planova i planova vodova, prepisa, izvoda i uverenja iz elaborata premera i baza podataka katastra nepokretnosti;
 • pripreme, kontrole i izdavanja podataka premera i njegovog održavanja geodetskim organizacijama;
 • kontrole, pregleda i prijema radova koje obavljaju geodetske organizacije;
 • planiranja, praćenja i unutrašnje kontrolu nad radom Službi za katastar nepokretnosti;
 • učešća u realizaciji međunarodnih i donatorskih projekata i dr.

Organizacione jedinice sektora:

 1. Odeljenje za projektovanje i planiranje
 2. Odeljenje za izradu DKP-a
 3. Centar za katastar nepokretnosti Beograd
 4. Službe za katastar nepokretnosti.[7]

Sektor za topografiju i kartografiju[uredi | uredi izvor]

U Sektoru se obavljaju poslovi:

 • izrade tehničke dokumentacije za izvođenje topografskog premera, pripreme i planiranja periodičnog snimanja teritorije Republike Srbije iz vazduha;
 • vođenja registra aerofotogrametrijskih i satelitskih snimaka;
 • izrade digitalnog ortofotoa;
 • vođenja registra izrađenih i overenih ortofotoa;
 • izrade i ažuriranja visinskih modela;
 • vođenja registra izrađenih visinskih modela;
 • prikupljanja podataka i vođenja registra geografskih imena;
 • pripreme i izrade kartografskog ključa za osnovnu državnu kartu i ortofoto kartu;
 • izrade osnovne državne karte, ortofoto karte, tematskih karata i drugih kartografskih publikacija;
 • prikupljanja i održavanja osnovnog topografskog modela i topografsko-kartografske baze podataka;
 • postupanje po zahtevima za izdavanje saglasnosti za izdavanje kartografskih publikacija;
 • obezbeđivanja, analize, obrade i distribucije satelitskih snimaka i ortofotoa izrađenog na bazi satelitskih snimaka;
 • kartografske obrade i izrade nastavnih sredstava;
 • uredništva i izdavaštva;
 • štampe kartografskih i drugih proizvoda;
 • učešća u realizaciji međunarodnih i donatorskih projekata i dr.

Organizacione jedinice sektora:

 1. Odeljenje za topografiju
 2. Odeljenje za kartografiju[8]

Sektor za informatiku i komunikacije[uredi | uredi izvor]

U Sektoru se obavljaju poslovi:

 • razvoja, projektovanja i realizacije informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) za potrebe Zavoda;
 • upravljanja, razvoja i održavanja arhitekture i strukture podataka iz nadležnosti Zavoda;
 • učešća u projektovanju informacionih sistema (IS) za potrebe Zavoda;
 • implementacije savremenih IKT za administraciju podataka, razvoj i održavanje informacionih sistema;
 • održavanja informacionog sistema katastra nepokretnosti;
 • generisanja i distribucije izveštaja po zahtevu korisnika iz baza podataka katastra nepokretnosti;
 • upravljanja i razvoja Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (NIGP);
 • razvoja i upravljanja nacionalnim geoportalom;
 • upravljanja i održavanja računarske mreže Zavoda i povezivanje sa drugim organima državne uprave radi realizacije projekta e-uprave;
 • održavanja WEB strane Zavoda;
 • razvoja i održavanja WEB aplikacija i servisa Zavoda;
 • učešća u realizaciji međunarodnih i donatorskih projekata i dr.

Organizacione jedinice sektora:

 1. Odeljenje za informatičku podršku
 2. Odeljenje za geodetski informacioni sistem
 3. Odeljenje za nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka[9]

Sektor za pravne poslove[uredi | uredi izvor]

U Sektoru se obavljaju poslovi:

 • upravljanja ljudskim resursima za potrebe Zavoda;
 • radno-pravni;
 • personalni;
 • imovinsko-pravni;
 • izrade podnesaka u sudskim i ostalim postupcima;
 • izrade nacrta zakona i podzakonskih akata iz delokruga Zavoda;
 • pripremanja stručnih mišljenja i davanja objašnjenja o primeni zakona i podzakonskih akata iz delokruga Zavod;
 • pripremanja materijala za Vladu u oblastima iz delokruga Zavoda;
 • davanja informacija fizičkim i pravnim licima u vezi sa upisom nepokretnosti i stvarnih prava na nepokretnostima;
 • postupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja iz delokruga Zavoda i pripremanja odgovora na navode iz žalbi izjavljenih Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
 • javne nabavke dobara, usluga i radova za potrebe Zavoda;
 • distribucije i promocije kartografskih publikacija Zavoda;
 • prijema, zavođenja, razvođenja i ekspedicije pošte;
 • narodne odbrane, bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite;
 • održavanja objekata i voznog parka Zavoda;
 • učešće u realizaciji međunarodnih i donatorskih projekata i dr.

Organizacione jedinice sektora:

 1. Odeljenje za pravne i opšte poslove
 2. Odeljenje za normativno-pravne poslove
 3. Odeljenje nadzora nad upravnim poslovima
 4. Odeljenje za javne nabavke[10]

Katastar nepokretnosti[uredi | uredi izvor]

Usluge koje Zavod pruža su:

 • utvrđivanje i provođenje promena na nepokretnostima: prenošenje na teren građevinske parcele, deoba parcele, geodetsko snimanje objekta, utvrđivanje kućnog broja, upis stvarnih prava na nepokretnostima, upis zabaležbi
 • utvrđivanje i provođenje promena na vodovima,
 • obnova geodetske osnove,
 • obnova granice parcele,
 • identifikacija parcele,
 • izdavanje i oduzimanje licence za rad geodetske organizacije
 • izdavanje i oduzimanje geodetske licence,
 • izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srbije za potrebe državnog premera,
 • obračun katstarskog prihoda,
 • davanje saglasnosti za izdavanje kartografskih publikacija,
 • overu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim olastima,
 • izdavanje prepisa posedovnog lista (iz katastra zemljišta),
 • izdavanje prepisa ili izvoda iz lista nepokretnosti (iz katastra nepokretnosti),
 • izdavanje kopije plana katastarske parcele,
 • izdavanje kopije geodetskih planova i karata u analognom i digitalnom obliku,
 • izdavanje uverenja o podacima upisanim u katastar zemljišta, odnosno katastar nepokretnosti,
 • pružanje usluga iz delokruga Zavoda u okviru međunarodne saradnje.[11]

Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka – NIGP, (eng. National Spatial Data Infrastructure – NSDI)[uredi | uredi izvor]

Republički geodetski zavod je državni organ koji je, između ostalog, ovlašćen i odgovoran za evidentiranje i ažuriranje podataka o nepokretnostima i upisa prava nad njima. Podaci su dostupni svima i svako može da izvrši uvid u upisane podatke.

Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka predstavlja strategiju, tehnologiju, pravila, standarde i ljudske resurse koji su potrebni za prikupljanje, obradu, čuvanje, pristup, razmenu i optimalno korišćenje geoprostornih podataka Republike Srbije.[12]

Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka – NIGP predstavlja integrisani sistem geoprostornih podataka, koji omogućava korisnicima da identifikuju i pristupe prostornim informacijama dobijenim iz različitih izvora, od lokalnog, preko nacionalnog do globalnog nivoa, na sveobuhvatan način.[13]

Svrha inicijalnog geoportala je da omogući pristup servisima pretraživanja i pregleda za određeni broj metapodataka, setova prostornih podataka i servisa putem Interneta za profesionalne korisnike, kao i za široku javnost.[13]

Aktivna geodetska referentna osnova Srbije (AGROS)[uredi | uredi izvor]

RGZ je od 2005. godine pustio u rad za komercijalne potrebe mrežu permanentnih GNSS stanica – AGROS, čiji rad održava kontrolni centar za akviziciju podataka. Kontrolni centar AGROS je jedan od 17 lokalnih analitičkih LAC centara (EUREF Local Analysis Centres) za analizu Evropske mreže permanentnih GNSS stanica (EUREF Permanent Network). Takođe, u kontrolnom centru se vrši i dnevna obrada podataka GNSS mreža Republike Makedonije i Republike Crne Gore.[14]

Aktivna geodetska referentna osnova Srbije (AGROS), podrazumeva permanentni servis preciznog satelitskog pozicioniranja na teritoriji Republike Srbije.

Uspostavljanjem AGROS ostvaren je neophodan uslov za prevazilaženje problema koji se odnose na referentne geodetske osnove u Republici Srbiji i stvoreni su uslovi koji omogućavaju:

 • Realizaciju i održavanje geodetskog referentnog okvira Republike Srbije,
 • Realizaciju, kontrolu kvaliteta i unifikaciju datuma geodetske osnove državnog premera,
 • Pozicioniranje detaljnih tačaka državnog premera pri izradi i održavanju katastra nepokretnosti,
 • Pozicioniranje za potrebe izrade svih vrsta topografsko-kartografskih podloga,
 • Realizacija geodetskih kontrolnih mreža kao i druge vrste pozicioniranja pri projektovanju, izgradnji i eksploataciji građevinskih i drugih vrsta inženjersko-tehničkih radova,
 • Precizno praćenje vozila javnih službi i privrednih objekata,
 • Praćenje i izučavanje geodinamičkih fenomena,
 • Distribucija tačnog merenja.

AGROS, saglasno projektu, sastoji se iz:

 • GPS segmenta, kojeg čine 32 permanentne stanice,
 • Komunikacionog segmenta i
 • Korisničkog segmenta.[15]

Masovna procena vrednosti nepokretnosti[uredi | uredi izvor]

Republički geodetski zavod je na osnovu Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 18/10 i 65/13) otpočeo radove na izgradnji sistema masovne procene vrednosti nepokretnosti 01.01.2011. godine. Tada je oformljeno odeljenje masovne procene vrednosti nepokretnosti koje je istraživački rad pretočilo u operativne akcije. Od tada je razvijen prvi podsistem sistema masovne procene koji obavlja prikupljanje podataka sa tržišta. To je IT sistem koji podržava Evidenciju tržišnih cena nepokretnosti (definisanu članom 152. Zakona o državnom premeru i katastru).[16]

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 113/2014 od 22.oktobra 2014. godine objavljen je Pravilnik o proceni vrednosti nepokretnosti koji bliže uređuje postupak, način i metodologiju za procenu nepokretnosti postupcima i metodama masovne procene vrednosti nepokretnosti.[16]

ISO standardizacija u RGZ-u[uredi | uredi izvor]

Republički geodetski zavod je u decembru 2023. godine uspešno ispunio zahteve međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701) i stekao sertifikate, čime je potvrđena opredeljenost za primenu, održavanje i stalno unapređenje poslovnog sistema u odnosu na zahteve standarda, sa osnovnim ciljem da se u kontinuitetu ispunjavaju zahtevi zainteresovanih strana.

ISO 9001[uredi | uredi izvor]

Sistem menadžmenta kvalitetom je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Ovaj standard pokazuje da je RGZ postavio visoke kriterijume u pružanju usluga, eliminisao nedostatke i uspostavio sistem kontinuiranog poboljšavanja.

ISO/IEC 27001[uredi | uredi izvor]

Međunarodni standard za upravljanje bezbednošću informacija je namenjen pomoći organizacijama u razvijanju, implementaciji, održavanju i unapređenju sistema upravljanja bezbednošću informacija. Sertifikacija za ovaj standard jasno pokazuje posvećenost RGZ-a zaštiti poslovnih informacija i informacija svih korisnika. Ovaj standard eliminiše stereotip o zastarelom radu i pokazuje fokus RGZ-a na potpunoj digitalizaciji, primeni najnovijih tehnologija i pristupu informacijama sa najvišim stepenom bezbednosti.

ISO/IEC 27701[uredi | uredi izvor]

Međunarodni standard koji utvrđuje zahteve i pruža uputstvo za uspostavljanje, primenu, održavanje i kontinualno poboljšavanje sistema za menadžment informacijama o privatnosti. Ovaj standard potvrđuje izuzetnu pažnju RGZ-a prema zaštiti privatnosti svih građana Srbije i osigurava da lični podaci budu adekvatno zaštićeni.

Članstvo u međunarodnim asocijacijama i udruženjima[uredi | uredi izvor]

EuroGeographics[uredi | uredi izvor]

Republički geodetski zavod predstavlja Republiku Srbiju U EuroGeographics organizaciji od oktobra 2004. godine. EuroGeographics je neprofitna organizacija osnovana 2001. godine, kao asocijacija evropskih nacionalnih ustanova odgovornih za katastar, registraciju zemljišta i kartografiju. Kroz učešće u realizaciji EuroGeographics projekata, RGZ je dao doprinos uspostavljanju evropske infrastrukture geoprostornih podataka.[17]

EUROS[uredi | uredi izvor]

RGZ je od marta 2002. godine član organizacije European Position Determination System - EUROS, koju čine 18 evropskih država (2012) sa ciljem da se uspostave kompatibilni sistemi evropskih DGNSS referentnih stranica.[17]

Evropsko udruženje geodeta[uredi | uredi izvor]

Evropsko udruženje geodeta (Council of European Geodetic Surveyors - CLGE), čiji je Republički geodetski zavod član od 2012. godine, broji 36 zemanja članica sa preko 50 000 geodetskih stručnjaka. Osnovni cilj udruženja je predstavljanje i promovisanje geodetske struke u Evropi.[17]

Global Mapping[uredi | uredi izvor]

RGZ učestvuje od marta 2011. godine u realizaciji međunarodnog projekta Global Mapping uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju. Do avgusta 2012. godine za područje teritorije Republike Srbije RGZ je prikupio podatke i izradio četiri tematska vektorska sloja (saobraćaj, granice, hidrografija i naselja) i jedan tematski rasterski sloj (zemljišni pokrivač) koji su uključeni u Global Map Srbije za razmeru 1:1 000 000.[17]

Vidi još[uredi | uredi izvor]

Napomene i reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ a b „O nama[[Kategorija:Botovski naslovi]]”. Arhivirano iz originala 17. 03. 2016. g. Pristupljeno 16. 03. 2016.  Sukob URL—vikiveza (pomoć)
 2. ^ a b (Tesla, N: 20 godina Republičkog geodetskog zavoda).-, Beograd: Republički geodetski zavod, 2012.(Beograd: Službeni glasnik) ISBN 978-86-459-0418-1.
 3. ^ (Zakon o državnom premeru i katastru). član 11. Službeni glasnik RS br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US i 96/2015.
 4. ^ „Organizacija Zavoda[[Kategorija:Botovski naslovi]]”. Arhivirano iz originala 13. 03. 2016. g. Pristupljeno 16. 03. 2016.  Sukob URL—vikiveza (pomoć)
 5. ^ „Sektor - Sektor[[Kategorija:Botovski naslovi]]”. Arhivirano iz originala 16. 04. 2016. g. Pristupljeno 31. 03. 2016.  Sukob URL—vikiveza (pomoć)
 6. ^ „Sektor - Sektor[[Kategorija:Botovski naslovi]]”. Arhivirano iz originala 15. 04. 2016. g. Pristupljeno 31. 03. 2016.  Sukob URL—vikiveza (pomoć)
 7. ^ „Sektor - Sektor[[Kategorija:Botovski naslovi]]”. Arhivirano iz originala 15. 04. 2016. g. Pristupljeno 31. 03. 2016.  Sukob URL—vikiveza (pomoć)
 8. ^ „Sektor - Sektor[[Kategorija:Botovski naslovi]]”. Arhivirano iz originala 16. 04. 2016. g. Pristupljeno 31. 03. 2016.  Sukob URL—vikiveza (pomoć)
 9. ^ „Sektor - Sektor[[Kategorija:Botovski naslovi]]”. Arhivirano iz originala 16. 04. 2016. g. Pristupljeno 01. 04. 2016.  Sukob URL—vikiveza (pomoć)
 10. ^ „Sektor - Sektor[[Kategorija:Botovski naslovi]]”. Arhivirano iz originala 13. 04. 2016. g. Pristupljeno 01. 04. 2016.  Sukob URL—vikiveza (pomoć)
 11. ^ Zakon o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", broj 72/09 i 18/10)
 12. ^ (Zakon o državnom premeru i katastru). član 2. Službeni glasnik RS br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US i 96/2015.
 13. ^ a b „geoSrbija - Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka – NIGP[[Kategorija:Botovski naslovi]]”. Arhivirano iz originala 17. 03. 2016. g. Pristupljeno 17. 03. 2016.  Sukob URL—vikiveza (pomoć)
 14. ^ Brošura Republičkog geodetskog zavoda, 2015, Beograd
 15. ^ „Aktivna geodetska referentna osnova Srbije[[Kategorija:Botovski naslovi]]”. Arhivirano iz originala 18. 03. 2016. g. Pristupljeno 16. 03. 2016.  Sukob URL—vikiveza (pomoć)
 16. ^ a b „RGZ - Evidencija cena i procena[[Kategorija:Botovski naslovi]]”. Arhivirano iz originala 23. 03. 2016. g. Pristupljeno 17. 03. 2016.  Sukob URL—vikiveza (pomoć)
 17. ^ a b v g GEODETSKA delatnost u Srbiji: 1837-2012, st.161. Beograd: Republički geodetski zavod, 2012.(Beograd: Službeni glasnik). ISBN 978-86-459-0422-8.

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]