Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu
Delatnost Identifikacija, pravna zaštita i komercijalizacija intelektualne svojine Univerziteta u Beogradu
Osnovano 2010.
Sedište Beograd  Srbija
Rukovodioci
prorektor: Prof. dr Živoslav Tešić
direktor: dr Nedeljko Milosavljević
Slogan Neka vaše istraživanje stekne globalni uticaj!
Veb-sajt www.ctt.bg.ac.rs

Centar za transfer tehnologije je organizaciona jedinica Univerziteta u Beogradu . Centar za transfer tehnologije podržava 31 fakultet i 11 instituta u procesima komercijalizacije, transfera tehnologija i ostvarivanja inovacionih projekata. Centar podržava istraživače sa Univerziteta, osoblje i studente kroz ponudu komercijalnih veština i niza specijalizovanih resursa koji će im pomoći da njihova istraživanja dobiju širu društvenu i ekonomsku korist. [1]

Istorijat[uredi]

Centar za transfer tehnologije osnovan je odlukom Saveta Univerziteta od 26. oktobra 2010. godine radi identifikacije, zaštite i komercijalizacije rezultata naučnoistraživačkog i stručnog rada i zaštite intelektualne svojine Univerziteta u Beogradu.

Jedan od osnovnih zadataka Centra je upravljanje intelektualnom svojinom Univerziteta i rad sa istraživačima Univerziteta na identifikaciji, zaštiti i komercijalizaciji kroz licenciranje ili osnivanje spin-out kompanija. Centar radi na projektima iz svih oblasti istraživanja na Univerzitetu u Beogradu i zadužen je da istraživačima obezbedi savete vezane za komercijalizaciju, finansiranje troškova patentne prijave, pregovaranje i sklapanje ugovora za licence i osnivanje spin-out kompanija. [2]

Misija, vizija i ciljevi[uredi]

Misija Centra je da: - pomogne u zaštiti i upravljanju intelektualne svojine (IS) koje nastaju u članicama Univerziteta kao i da stvori mehanizme za prenos prava IS industriji što će dovesti do stvaranja novih proizvoda i usluga za dobrobit društva, - poboljša i proširi saradnju između Univerziteta i industrije, - pruži pomoć istraživačima i studentima u ostvarivanju njihovih poduhvata.

Vizija Centra za transfer tehnologije je da pomogne da istraživački i razvojni napori naučnika sa Univerziteta u Beogradu dovedu do stvaranja proizvoda i usluga koje će povećati kvalitet života ljudi. Centar želi da istraživači sa Univerziteta u Beogradu pomognu u stvaranju novih radnih mesta i učine da Srbija postane dominantna sila na međunarodnom tržištu.

Ciljevi Centra za transfer tehnologije:

 • uključiti što veći broj ljudi i organizacija u proces transfera znanja i tehnologija,
 • ojačati odnosi sa članicama Univerziteta i relevantnim spoljnim partnerima,
 • postati prepoznat kao pouzdani stub koji podržava razvoj novih pristupa tehnologijama i transferu znanja. [3]

Istraživači[uredi]

Centar podstiče istraživače da prepoznaju potencijal svojih istraživanja, da zaštititi svoja autorska prava i komercijalizuju rezultate. [4]

Ključna aktivnost Centra je transfer tehnologije. Transfer tehnologije je proces kojim se osnovna naučna istraživanja i otkrića razvijaju u praktične i komercijalno primenljive proizvode ili servise tj. proces kojim se patenti i intelektualna dobra dobijena iz akademskih istraživanja prenose na industriju. Centar stimuliše transfer tehnologija iz akademske sredine u privatnu kompaniju, štiteći pri tome interese Univerziteta i njegovih istraživača. [5]

Centar za transfer tehnologije pomaže istraživačima u aktivnostima koje su ključne za uspešan transfer tehnologije [6] :

 • Identifikacija rezultata istraživanja koji imaju potencijalnu komercijalnu vrednost
 • Procenjivanje komercijalnog potencijala rezultata naučnoistraživačkog rada
 • Zaštita rezultata naučnoistraživačkog rada nekim od prava intelektualne svojine
 • Marketing pronalaska
 • Sklapanje ugovora sa potencijalnim industrijskim partnerima.

Identifikacija – Jedan od glavnih ciljeva Centra za transfer tehnologije je podrška i podsticaj naučnoistraživačkog rada što obuhvata i podsticaj istraživačima da još u ranim fazama istraživanja razmotre i prepoznaju komercijalnu primenu svog otkrića i rade na inovativnim i patentibilnim aspektima istraživanja.

Evaluacija – Pre ulaganja u patentiranje, treba razmotriti da li postoji tržište za proizvod. Novac uložen u proces patentiranja je investicija od koje se očekuje prihod, ali prognoza kao i ostvarenje ovog prihoda je dug i kompleksan proces, zbog čega treba razmotriti trenutno i potencijalno tržište za ovu tehnologiju.

Pravna zaštita – Zaštita pronalaska od neautorizovane upotrebe je veoma bitna. Ovo je kompleksan i skup proces. Centar pomaže istraživačima u pronalaženju najboljeg načina zaštite njihovog pronalaska, pronalaženju finansiranja za patentne troškove i vođenju procesa dobijanja patenta.

Marketing – Faza marketinga pronalaska podrazumeva pretraživanje i pronalaženje potencijalnih partnera kao i distribuciju marketinškog materijala.

Sklapanje ugovora – Pregovaranje i sklapanje ugovora za licencu ili spin-out su veoma važne aktivnosti za dalji razvoj i iskorišćavanje pronalaska kao i za optimizaciju ukupnog benefita istraživača, fakulteta i Univerziteta kao i samog Centra za transfer tehnologije.

Privreda[uredi]

Centar pomaže uspostavljanje saradnje imeđu uspešnih poslovnih ljudi i istraživača Univerziteta u Beogradu. Ovaj spoj, revolucionarnim tehnologijama i istraživanjima, omogućava da žive na obostranu korist. Centar za transfer tehnologije pruža mogućnost privrednicima da pronađu pravog partnera iz sveta nauke čiji istraživački rad može pomoći u ostvarivanju poslovnih ciljeva. Centar u bliskoj saradnji sa istraživačima članica Univerziteta u Beogradu radi na razvoju, zaštiti, proceni i transferu njihove tehnologije ka industrijskim partnerima i investitorima, radi ostvarenja dodatne vrednosti za društvo.

Tehnologije[uredi]

Centar za transfer tehnologije aktivno radi na komercijalizaciji nekoliko tehnologija:

 • Jedinstveni sistem kompjuterizovanih laboratorijskih instrumenata[7][8],
 • Komora za brzu i preciznu analizu životne sposobnosti semena[9][10],
 • Novi visoko pouzdani i visoko precizni inteligentni transmiteri nivoa tečnosti[11][12],
 • Efikasna metoda proizvodnje električne i toplotne energije iz poljoprivredne biomase[13][14],
 • Nove biljne oriblete za grlo sa antibakterijskim dejstvom[15][16],
 • Primena ranih laboratorijskih biomarkera za poboljđanje efikasnosti lečenja gljivičnih oboljenja ljudi.[17][18]

Portal za transfer tehnologije- STUB (Science2Business) Baza[uredi]

STUB baza je mesto gde se može pronaći partner za zajedničko istraživanje, razvoj novog ili poboljšanje postojećeg proizvoda, za zajedničko učešće na domaćim i međunarodnim projektima, kao i za razvoj poslovne ideje. Korisnici portala mogu pristupiti portfolijima laboratorijskih profila, koji sadrže istraživanja, ekspertizu, istraživačke grupe Univerziteta i njihove mogućnosti. Pored toga portal služi i kao sistem za obaveštavanje i za promociju aktivnosti i usluga istraživača članica Univerziteta u Beogradu. [19]

Kreiranjem ovakvog kanala komunikacije omogućeno je povećanje aktivnosti iz domena: zajedničkih istraživanja, razvoja novog ili poboljšanja postojećeg proizvoda, zajedničkog učešća na domaćim i međunarodnim projektima, razvoja novih poslovnih ideja, saradnje sa zainteresovanim nacionalnim i međunarodnim kompanijama, a što će posledično dovesti do uvećanja prihoda svih uključenih strana. Baza "Science2Business" je zapravo mesto saradnje nauke i privrede. Pristup bazi je besplatan na sajtu Centra za transfer tehnologije. Tu se mogu naći informacije u vezi sa istraživačkim institucijama, programima koje razvijaju, ekspertizom istraživača, raspoloživom opremom, istraživačkim tehnikama. Takođe, u bazi je i spisak usluga koje nude fakulteti i instituti, članice UB, a sama baza nastala u cilju približavanja nauke i privrede i ostvarivanja saradnje u istraživanju i razvoju sa industrijskim i akademskim partnerima u zemlji i inostranstvu. Bazu mogu da koriste sve organizacije na ralaciji država - naučnoistraživačke ustanove - privreda. [20]

Projekti i inicijative[uredi]

Motivator projekat osmišljen je za studente i mlade ljude koji žele da rade [21] i stiču iskustvo u Centru za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu. Osnovni cilj projekta MOTIVATOR je podrška jačanju saradnje na relaciji univerzitet-privreda-država kroz stimulisanje transfera rezultata naučno-istraživačkog rada u privredu, ohrabrivanje osnivanja inovativnih start-up preduzeća, i pružanje podrške širenju preduzetničkog duha među mladima, putem obezbeđivanja slobodnog protoka informacija. [22] Projekat se realizuje uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, a finansira sredstvima Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

CROWDfunding to mainSTREAM innovation- CrowdStream je projekat koji ima za cilj da poboljša efikasnost javne/privatne poslovne podrške za inovativne spin-of kompanije i društvena preduzeća da bi im se obezbedio pristup kvalitativnom alternativnom načinu finansiranja (crowdfunding). Projekat CrowdStream započinje promene na tržištu finansiranja, a zahvaljujući dobrom pristupu ovakvom vidu finansiranja, njegovom promocijom i formiranjem ispravnog sistema, doći će do velikog pomaka od pojedinačnih donacija do donacija zasnovanih na kapitalu grupnog finansiranja. [23]

Izvori[uredi]

 1. Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, Univerzitet u Beogradu
 2. Fakulteti štite svoje patente
 3. Centar za transfer tehnologije , ekapija
 4. Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, Univerzitet u Beogradu
 5. Inovacije u Srbiji , Časopis Vreme
 6. Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, Univerzitet u Beogradu
 7. Jedinstveni sistem kompjuterizovanih laboratorijskih instrumenata, Pristupljeno 30. 4. 2013.
 8. Single Low Cost System to Replace Multiple Laboratory Instruments, Isis Innovation
 9. Komora za brzu i preciznu analizu životne sposobnosti semena, Pristupljeno 30. 4. 2013.
 10. Chmaber for Rapid and Accurate Analysis of Seed Life, Isis Innovation
 11. Novi visoko pouzdani i visoko precizni inteligentni transmiteri nivoa tečnosti, Pristupljeno 30. 4. 2013.
 12. Reliable and Accurate Intelligent Transmitters of Liquid Level, Isis Innovation
 13. Efikasna metoda proizvodnje električne i toplotne energije iz poljoprivredne biomase, Pristupljeno 30. 4. 2013.
 14. Efficient Method of Generating Heat and Electricity from Agricultural By-products, Isis Innovation
 15. Nove biljne oriblete za grlo sa antibakterijskim dejstvom, Pristupljeno 30. 4. 2013.
 16. Novel Herbal Based Pastilles with Antibacterial Affects, Isis Innovation
 17. Primena ranih laboratorijskih biomarkera za poboljđanje efikasnosti lečenja gljivičnih oboljenja ljudi, Pristupljeno 30. 4. 2013.
 18. Tools for Treatment of Fungal Diseases in Humans, Isis Innovation
 19. Vladimir Ciric, Ivan Milentijevic, Darko Tasic, Vladimir Simic, Nedeljko Milosavljevic, "Software Architecture for University-Industry Technology Transfer Support", 18th Conference YuInfo, Kopaonik, Serbia, March (2012). str. 6-11, Pristupljeno 30. 4. 2013.
 20. Predstavljanje „Science2Business“ koncepta , Science2Business
 21. RTS Indeks
 22. Pokreni se, prijavi se za Motivator!
 23. CrowdStream - CROWDfunding to mainSTREAM innovation, Interreg Danube