Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu
Delatnost Transfer tehnologije
Sedište Beograd  Srbija
Rukovodioci
prorektor: Ivanka Popović
direktor: Nedeljko Milosavljević
Veb-sajt www.ctt.bg.ac.rs

Centar za transfer tehnologije je organizaciona jedinica Univerziteta u Beogradu .[1]

Istorijat[uredi]

Centar za transfer tehnologije osnovan je odlukom Saveta Univerziteta od 26. oktobra 2010. godine radi identifikacije, zaštite i komercijalizacije rezultata naučnoistraživačkog i stručnog rada i zaštite intelektualne svojine Univerziteta u Beogradu. Jedan od osnovnih zadataka Centra je upravljanje intelektualnom svojinom Univerziteta i rad sa istraživačima Univerziteta na identifikaciji, zaštiti i komercijalizaciji kroz licenciranje ili osnivanje spin-out kompanija. Centar radi na projektima iz svih oblasti istraživanja na Univerzitetu u Beogradu i zadužen je da istraživačima obezbedi savete vezane za komercijalizaciju, finansiranje troškova patentne prijave, pregovaranje i sklapanje ugovora za licence i osnivanje spin-out kompanija. Značajnu podršku radu Centra pruža Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije na osnovu ugovora potpisanog između Zavoda i Univerziteta. Ugovor je deo IPA nacionalnog projekta „Podrška osnivanju Edukativno-informacionog centra Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije“ koji finansira Evropska unija i kojim rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a sprovodi ga Evropski zavod za patente.[2][3][4]

Misija, vizija i ciljevi Centra za transfer tehnologije[uredi]

Misija Centra za transfer tehnologije je da kroz podršku i podsticanje transfera znanja, novih tehnologija i inovacija između Univerziteta i privrede stvori bolje mogućnosti primene naučnoistraživačkih rezultata u cilju razvoja privrede i društva u celini. Centar će takođe doprineti razvoju svesti i podizanju nivoa informisanosti o zaštiti intelektualne svojine kao ključnom preduslovu postojanja savremenog društva znanja.

Vizija Centar za transfer tehnologije će imati ključnu ulogu u privrednom iskorišćavanju intelektualnih dobara koja nastaju na Univerzitetu u Beogradu, kao i u povezivanju Univerziteta i privrede, čime će suštinski doprineti razvoju nacionalnog inovacionog sistema i kreiranju ekonomije i društva zasnovanih na znanju.

Ciljevi Centra za transfer tehnologije:

 • Unapređenje pozicije Univerziteta u Beogradu kao jednog od ključnih nosilaca inovacione delatnosti Srbije
 • Unapređenje mogućnosti za efikasnu i efektivnu primenu naučnoistraživačkih rezultata Univerziteta i podsticanje transfera znanja sa privredom
 • Jačanje svesti o intelektualnoj svojini i značaju primene inovacija u poslovanju za jačanje konkurentnosti poslovanja i privrede
 • Uspostavljanje izvrsnosti u poslovanju Centra za transfer tehnologije.

Istraživači[uredi]

Transfer tehnologije je proces kojim se osnovna naučna istraživanja i otkrića razvijaju u praktične i komercijalno primenljive proizvode ili servise tj. proces kojim se patenti i intelektualna dobra dobijena iz akademskih istraživanja prenose na industriju. Centar za transfer tehnologije pomaže istraživačima u aktivnostima koje su ključne za uspešan transfer tehnologije:

 • Identifikacija rezultata istraživanja koji imaju potencijalnu komercijalnu vrednost
 • Procenjivanje komercijalnog potencijala rezultata naučnoistraživačkog rada
 • Zaštita rezultata naučnoistraživačkog rada nekim od prava intelektualne svojine
 • Marketing pronalaska
 • Sklapanje ugovora sa potencijalnim industrijskim partnerima.

Identifikacija – Jedan od glavnih ciljeva Centra za transfer tehnologije je podrška i podsticaj naučnoistraživačkog rada što obuhvata i podsticaj istraživačima da još u ranim fazama istraživanja razmotre i prepoznaju komercijalnu primenu svog otkrića i rade na inovativnim i patentibilnim aspektima istraživanja.

Evaluacija – Pre ulaganja u patentiranje, treba razmotriti da li postoji tržište za proizvod. Novac uložen u proces patentiranja je investicija od koje se očekuje prihod, ali prognoza kao i ostvarenje ovog prihoda je dug i kompleksan proces, zbog čega treba razmotriti trenutno i potencijalno tržište za ovu tehnologiju.

Pravna zaštita – Zaštita pronalaska od neautorizovane upotrebe je veoma bitna. Ovo je kompleksan i skup proces. Centar pomaže istraživačima u pronalaženju najboljeg načina zaštite njihovog pronalaska, pronalaženju finansiranja za patentne troškove i vođenju procesa dobijanja patenta.

Marketing – Faza marketinga pronalaska podrazumeva pretraživanje i pronalaženje potencijalnih partnera kao i distribuciju marketinškog materijala.

Sklapanje ugovora – Pregovaranje i sklapanje ugovora za licencu ili spin-out su veoma važne aktivnosti za dalji razvoj i iskorišćavanje pronalaska kao i za optimizaciju ukupnog benefita istraživača, fakulteta i Univerziteta kao i samog Centra za transfer tehnologije.

Industrija[uredi]

Centar za transfer tehnologije promoviše saradnju i povezuje istraživače i industriju, omogućava spajanje eksterne potrebe za tehnologijama sa portfoliom pronalazaka sa Univerziteta i generisanje istraživanja sponzorisanih od strane industrije. Saradnja sa Centrom može doneti višestruku korist poslovanju industrije i preduzetnika: lak pristup istraživanjima i tehničkim rešenjima koja su potrebna industriji, učestvovanje i saradnja u istraživačkim projektima koji su usmereni prema strateškim potrebama industrije i preduzetnika i mogućnost pronalaženja odgovarajućeg kadra. Kroz transfer tehnologije inovacije mogu biti ugrađene u proizvode i servise koji pozitivno koriste društvu. Transferom znanja sa Univerziteta na privatni sektor komercijalni potencijal istraživanja može biti maksimalno iskorišćen.

Tehnologije[uredi]

Centar za transfer tehnologije aktivno radi na komercijalizaciji nekoliko tehnologija:

 • Jedinstveni sistem kompjuterizovanih laboratorijskih instrumenata[5][6],
 • Komora za brzu i preciznu analizu životne sposobnosti semena[7][8],
 • Novi visoko pouzdani i visoko precizni inteligentni transmiteri nivoa tečnosti[9][10],
 • Efikasna metoda proizvodnje električne i toplotne energije iz poljoprivredne biomase[11][12],
 • Nove biljne oriblete za grlo sa antibakterijskim dejstvom[13][14],
 • Primena ranih laboratorijskih biomarkera za poboljđanje efikasnosti lečenja gljivičnih oboljenja ljudi.[15][16]

Portal za transfer tehnologije[uredi]

Cilj portala za transfer tehnologije je uspostavljanje veze i saradnje između naučnoistraživačkih institucija i kompanija. Portal omogućava prikupljanje podataka o tehnologijama koje imaju komercijalni potencijal, sa jedne strane i prikupljanje podataka o mogućnostima kompanija za komercijalizaciju tehnologija, sa druge strane, a na osnovu ovih podataka pomoć u pronalaženju parova tehnologija-mogućnost za komercijalizaciju. Pored toga portal će služiti kao sistem za obaveštavanje ali i kao promocija Centra za transfer tehnologije.[17]

Fond[uredi]

Pravilnikom o pravnoj zaštiti, privrednom iskorišćavanju intelektualnih dobara i o radu Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, koji je usvojen na Senatu Univerziteta 09. novembra 2011. godine, predviđeno je postojanje fonda koji bi se koristio za podsticanje inovativne delatnosti, pravnu zaštitu i sl.[18]

Fond Centra za transfer tehnologije pruža mogućnost donatorima da svoje donacije iskoriste kao podršku inovacijama u Srbiji i vide doprinos koji novi uspešni poslovni poduhvati donose Univerzitetu i društvu u celini.

Kroz ovaj fond, Univerzitet nastoji da obezbedi da dobre ideje budu razvijene do faze kada se mogu preneti sa Univerziteta na privredu. Ovo se može postići uspostavljanjem novih, ili licenciranjem tehnologija postojećim kompanijama koje imaju mogućnost dovođenja novih proizvoda i usluga na tržište.

Potpisivanjem Ugovora o donatorstvu, Univerzitet će prihvatati donacije i koristiti ih za razvoj novih tehnologija koje nastaju na Univerzitetu.

Fond popunjava prazninu između postojeće finansijske podrške istraživanjima, infrastrukture na Univerzitetu i ulaganja od strane industrije, čime omogućava napredak najinteresantnijih inovacija koje potiču sa bilo kog fakulteta ili instituta, člana Univerziteta. Nakon uspešne komercijalizacije projekata, utrošena sredstva se vraćaju u fond i koriste se kao podrška za nove projekte. Kao izraz zahvalnosti za dragocenu pomoć, stručnu i finansijsku podršku, Univerzitet u Beogradu svoje donatore uključuje u rad Komisije za transfer tehnologije, u rad saveta osnovanih spin-out kompanija, omogućava rani uvid u tehnologije koje potiču sa Univerziteta, uručuje zahvalnicu i obezbeđuje mesto na sajtu Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu na strani Fond/Donatori u skladu sa pravilima Univerziteta.

Izvori[uredi]

 1. Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, Univerzitet u Beogradu
 2. „Potpisan ugovor o osnivanju Centra za transfer tehnologije”. Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Pristupljeno 30. 11. 2010. 
 3. „Bolja zaštita intelektualne svojine”. RTS. Pristupljeno 20. 1. 2011. 
 4. „Nauka otvara radna mesta”. BLIC. Pristupljeno 19. 1. 2011. 
 5. Jedinstveni sistem kompjuterizovanih laboratorijskih instrumenata, Pristupljeno 30. 4. 2013.
 6. Single Low Cost System to Replace Multiple Laboratory Instruments, Isis Innovation
 7. Komora za brzu i preciznu analizu životne sposobnosti semena, Pristupljeno 30. 4. 2013.
 8. Chmaber for Rapid and Accurate Analysis of Seed Life, Isis Innovation
 9. Novi visoko pouzdani i visoko precizni inteligentni transmiteri nivoa tečnosti, Pristupljeno 30. 4. 2013.
 10. Reliable and Accurate Intelligent Transmitters of Liquid Level, Isis Innovation
 11. Efikasna metoda proizvodnje električne i toplotne energije iz poljoprivredne biomase, Pristupljeno 30. 4. 2013.
 12. Efficient Method of Generating Heat and Electricity from Agricultural By-products, Isis Innovation
 13. Nove biljne oriblete za grlo sa antibakterijskim dejstvom, Pristupljeno 30. 4. 2013.
 14. Novel Herbal Based Pastilles with Antibacterial Affects, Isis Innovation
 15. Primena ranih laboratorijskih biomarkera za poboljđanje efikasnosti lečenja gljivičnih oboljenja ljudi, Pristupljeno 30. 4. 2013.
 16. Tools for Treatment of Fungal Diseases in Humans, Isis Innovation
 17. Vladimir Ciric, Ivan Milentijevic, Darko Tasic, Vladimir Simic, Nedeljko Milosavljevic, "Software Architecture for University-Industry Technology Transfer Support", 18th Conference YuInfo, Kopaonik, Serbia, March 2012, pp. 6-11, Pristupljeno 30. 4. 2013.
 18. Pravilnik o pravnoj zaštiti, privrednom iskorišćavanju intelektualnih dobara i o radu Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, Pristupljeno 30. 4. 2013.