Јотовање у новоштокавским дијалектима

Јотовање у новоштокавским глаголима је спајање непалаталних сугласника т, д, л, н, ц, з, с, к, г и х с гласом ј при чему се у речима стварају палатални сугласници ћ, ђ, љ, њ, ч, ж и ш. Догађа се у следећим случајевима:

 • додатак суфикса -ји у компарацији придева: тврд > тврђи, брз > бржи;
 • инструментал једнине именица женског рода на сугласник: со > сољу, глад > глађу;
 • збирне именице: зеље, грање, пруће;
 • прво лице једнине презента: стругати > стружем, писати > пишем;
 • трпни глаголски придев: волети > вољен, пазити > пажен;
 • имперфекат: волети > вољах, пазити > пажах.

Примери[уреди | уреди извор]

 • т+ј = ћ (платити – плаћен)
 • д+ј = ђ (млад – млађи)
 • л+ј = љ (далек – даљи)
 • н+ј = њ (танак – тањи)
 • ц+ј = ч (клицати – кличем)
 • з+ј = ж (брз – бржи)
 • с+ј = ш (писати – пишем)
 • к+ј = ч (јак – јачи)
 • г+ј = ж (строг – строжи)
 • х+ј = ш (тих - тиши)

Јотовањем се сматра и када се између двоуснених сугласника б, м, п и зубноусненог сугласника в и палатала ј уметне сугласник л, који с гласом ј даје љ (глуп – глупљи, гроб – гробље, здрав – здравље, храмати – храмљем, порубити – порубљен). Та се гласовна промена зове епентетско (уметнуто) л.

Спољашње везе[уреди | уреди извор]