Лична карта

Из Википедије, слободне енциклопедије
Лична карта
Serbian ID front.jpg
Лична карта у Србији - предња страна
Издаје Србија Република Србија
МУП Републике Србије
Тип документа лична карта
Датум истицања 10 година [1]

Лична карта је јавна исправа којом грађани доказују идентитет. Лична карта служи и као доказ о другим чињеницама које су у њој садржане. Ако је то одређено међународним уговором, лична карта може да служи и као путна исправа.[2]

Регулација и надлежни органи[уреди]

Органи унутрашњих послова воде разне евиденције о елементима личног статуса грађана, посебно о пребивалишту и боравишту, евиденције држављана, евиденције личних карата и путних исправа, личних (матичних) бројева грађана, регистар моторних возила. Општински орган унутрашњих послова води евиденцију о примљеним захтевима и издатим личним картама. У градовима са више општина може се водити јединствена евиденција о издатим личним картама за целу територију града.

Утврђивање идентитета лица и вођење евиденције о издатим личним картама, као посебна управна материја, регулисани су Законом о личној карти (2007). Према овом закону, лични идентитет доказује се личном картом, која је јавна исправа, а може служити и као доказ о другим чињеницама које су у њој садржане.

Садржај и образац[уреди]

Лична карта у Србији - задња страна

У личну карту се уписују подаци имаоца личне карте, и то: име и презиме, пол, дан месец и година рођења, место општине и држава рођења, као и јединствени матични број грађана. У образац личне карте уносе се и слике биометријских података имаоца те исправе (фотографија, отисак прста и потпис), као и датум издавања личне карте са роком њеног важења.

Образац личне карте штампа се на српском језику, ћириличним писмом, и на енглеском језику, а у складу са законом и на језику и писму националних мањина.

Процес издавања у Србији[уреди]

Право на личну карту има сваки држављанин Републике Србије старији од 10 година живота, као и држављанин старији од 10 година. Она се издаје са роком важења од 10 година, а деци са роком важења до 5 година, а најкасније до краја месеца у календарској години када пуне 16 година живота.

Личну карту издаје општински орган унутрашњих послова на чијем подручју има пребивалиште лице које тражи личну карту. Захтев за издавање личне карте подноси се у року од 15 дана по навршеној 16. години живота. Захтев за издавање личне карте подноси се лично на прописаном обрасцу. За дете, односно лице лишено пословне способности захтев за издавање личне карте подноси родитељ или други законски заступник. Пре издавања личне карте утврђује се индетитет лица које захтева издавање личне карте и истинитост других чињеница наведених у захтеву за издавање личне карте. Лице које подноси захтев за издавање личне карте доказује свој индетитет и друге чињенице старом личном картом, изводом из матичне књиге рођених, као и другим доказима које затражи орган управе надлежан за издавање личне карте. Општински орган унутрашњих послова дужан је да у року од 15 дана од дана пријема захтева изда личну карту, а у хитним случајевима или из других оправданих разлога, ако су за то испуњени прописани услови, надлежни орган је дужан да личну карту изда и у краћем року.

Референце[уреди]

Спољашње везе[уреди]

  • [1] Министарство унутрашњих послова
  • Informisanje.info - Процедура и упутства за издавање личне карте