Пређи на садржај

Матичне књиге

С Википедије, слободне енциклопедије

Матичне књиге воде евиденцију о личним стањима грађана у Србији. Питања у вези са вођењем матичних књига регулисана су Законом о матичним књигама и подзаконским актима у области матичних књига.

Постоје три врсте матичних књига:

  1. Матична књига рођених
  2. Матична књига венчаних и
  3. Матична књига умрлих

Садржај матичних књига[уреди | уреди извор]

У матичне књиге се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са тим чињеницама. Матичне књиге, изводи из матичних књига и уверења која се издају на основу матичних књига имају доказну снагу јавних исправа. Матичне књиге воде се за свако насељено место (село, насеље) засебно, по матичним подручјима која одређује општинска скупштина. Матичне књиге непосредно води матичар као посебно овлашћено службено лице.

Матична књига рођених[уреди | уреди извор]

Матична књига рођених је књига у коју се уписује чињеница рођења, са следећим подацима: лично име и пол детета;дан, месец, година, час и место рођења детета. У матичну књигу рођених уписују се и подаци о родитељима детета, и то: лично име, држављанство, пребивалиште и адреса стана. У матичне књиге рођених накнадно се уписује: признање и утврђивање очинства и материнства; развод и поништање брака и оглашавање брака непостојећим; промена личног имена детета и промена личног имена рдитеља односно усвојиоца; промена држављанства; смрт и проглашење умрлим. Надежни орган је дужан да одлуку о чињеницама и променама у вези са поменутим чињеницама достави надлежном матичару у року од 15 дана од дана кад је постала правоснажна.

Матична књига венчаних[уреди | уреди извор]

Матична књига венчаних је књига у коју се уписује чињеница закључења брака, са следећим подацима: лична имена, дан, месец и година рођења, држављанство, пребивалиште и адреса стана брачних другова; дан, месец и година рођења, држављанство, пребивалиште и адреса стана стана брачних другова; дан, месец, година и место закључивања брака, као и изјаве брачних другова о њиховом презимену. У матичну књигу венчаних уписују се и лична имена родитеља брачних другова, лична имена и пребивалишта сведока при закључењу брака, лично име службеног лица пред којим је брак закључен и лично име матичара. У матичну књигу венчаних накнадно се уписују: оглашавање брака непостојећим, поништење брака и развод брака. Ако при закључењу брака једног брачног друга заступа пуномоћник, у матичну књигу венчаних уписује се лично име и пребивалиште пуномоћника.

Матична књига умрлих[уреди | уреди извор]

Матична књига умрлих је књига у коју се уписује чињеница смрти, са следећим подацима: лично име умрлог, његово презиме пре закључење брака, дан, месец, година, час и место смрти, дан, месец, година и место рођења, брачно стање, држављанство, пребивалиште и адреса стана. У матичну књигу умрлих уписује се и лично име брачног друга ако је умрли био у браку, лична имена родитеља умрлог, лично име и пребивалиште лица које је пријавило чињеницу смрти, односно назив установе ако је смрт пријавила установа. У матичну књигу умрлих уписује се и проглашење несталог лица умрлим и чињеница смрти доказана у судском поступку.

Остале одредбе[уреди | уреди извор]

Све три матичне књиге воде се у по два примерка. Други примерак матичних књига се води као препис или оверена фото-копија првог примерка – изворника или се води на средствима за обраду података. О личним стањима држављана републике Србије у иностранству матичне књиге воде дипломатска и конзуларна представништва Србије у иностранству.

Спољашње везе[уреди | уреди извор]