Пређи на садржај

Министарство финансија Републике Србије

С Википедије, слободне енциклопедије
Министарство финансија Републике Србије
Преглед
НадлежностВлада Републике Србије
СедиштеКнеза Милоша 20
 Србија
Министар
Подређене агенције
Веб-сајтwww.mfin.gov.rs

Министарство финансија обавља послове државне управе који се односе рeпублички буџeт, утврђивaњe кoнсoлидoвaнoг билaнсa jaвних прихoдa и jaвних рaсхoдa,систeм и пoлитику пoрeзa, тaкси, нaкнaдa и других jaвних прихoдa, oснoвe систeмa дoпринoсa зa сoцијалнo oсигурaњe и oбeзбeђивaњe финaнсирaњa oбaвeзнoг сoцијалнoг oсигурaњa. Актуелни министар финансија је Синиша Мали.

Делокруг рада Министарства[уреди | уреди извор]

Министарство финансија је надлежна послове државне управе који се односе на:[1]

 • републички буџет
 • утврђивање консолидованог биланса јавних прихода и јавних расхода
 • систем и политику пореза, такси, накнада и других јавних прихода
 • основе система доприноса за социјално осигурање и обезбеђивање финансирања обавезног социјалног осигурања
 • уређење изворних прихода аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе
 • политику јавних расхода
 • управљање расположивим средствима јавних финансија Републике Србије
 • координацију система управљања и спровођења програма финансираних из средстава Европске уније
 • јавни дуг и финансијску имовину Републике Србије
 • макроекономску и фискалну анализу, квантификацију мера економске политикe
 • финансијске ефекте система утврђивања и обрачуна плата и зарада које се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе и фондова организација обавезног социјалног осигурања
 • надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • јавне набавке
 • спречавање прања новца
 • игре на срећу
 • фискалне монополе
 • девизни систем и кредитне односе са иностранством
 • факторинг послове
 • систем финансијских односа са иностранством и међународним финансијским организацијама
 • припрему, закључивање и примену међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања
 • царински систем, царинску тарифу, мере ванцаринске заштите и слободне зоне
 • кредитно-монетарни систем
 • банкарски систем
 • животна и неживотна осигурања
 • учествовање у управљању банкама, друштвима за осигурање и другим финансијским институцијама чији је акционар Република Србија, као и организовање и спровођење поступка продаје акција у истим
 • систем плаћања и платни промет
 • хартије од вредности и тржиште капитала
 • систем рачуноводства и ревизије финансијских извештаја
 • књиговодство
 • приватизацију и санацију банака и других финансијских организација
 • пријављивање у стечајним поступцима потраживања Републике Србије
 • анализу фискалних ризика који произлазе из пословања јавних предузећа чији је оснивач Република Србија, привредних друштава која обављају делатност од општег интереса и привредних друштава са већинским државним капиталом
 • анализу ризика повезаних са буџетима локалних самоуправа и јавно-приватним партнерствима
 • анализу ризика у вези са последицама елементарних непогода и њиховим финансијским ефектима на буџет Републике Србије и буџете локалних самоуправа и осталим обавезама Републике Србије
 • праћење обавеза покривених државним гаранцијама
 • праћење главних ризика повезаних са финансијским сектором у Републици Србији
 • оцену и праћење капиталних пројеката
 • уређивање поступка припреме и регистровања капиталних пројеката по надлежним министарствима и њихово обједињавање
 • уређивање области дигиталне имовине
 • уређивање права јавне својине
 • својинско-правне и друге стварно-правне односе, изузев припреме закона којим се уређује право својине и друга стварна права
 • експропријацију
 • заштиту имовине Републике Србије у иностранству
 • примену Споразума о питањима сукцесије
 • остваривање алиментационих потраживања из иностранства
 • пружање правне помоћи поводом стране национализоване имовине обештећене међународним уговорима
 • буџетску контролу свих средстава буџета Републике Србије, територијалне аутономије и локалне самоуправе и организација обавезног социјалног осигурања и јавних предузећа
 • хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у јавном сектору
 • управни надзор у имовинско-правним пословима
 • другостепени управни поступак у областима из делокруга министарства, у складу са законом
 • обезбеђивање средстава солидарности
 • као и друге послове одређене законом.

Органи управе у саставу Министарства финансија[уреди | уреди извор]

Види још[уреди | уреди извор]

Референце[уреди | уреди извор]

Литература[уреди | уреди извор]

Спољашње везе[уреди | уреди извор]