Пређи на садржај

Статика флуида — разлика између измена

=== Хидростатички притисак ===
{{See also|Вертикалне варијације притиска}}
{{рут}}
У флуиду у мировању, all frictional and inertial stresses vanish and the state of stress of the system is called ''hydrostatic''. When this condition of {{math|''V'' {{=}} 0}} is applied to the [[Navier–Stokes equations|Navier-Stokes equation]], the gradient of pressure becomes a function of body forces only. For a [[barotropic fluid]] in a conservative force field like a gravitational force field, pressure exerted by a fluid at equilibrium becomes a function of force exerted by gravity.
 
У флуиду у мировању, сва фрикциона и инерцијална напрезања нестају и стање напрезања система се назива ''хидростатичким''. Када се ово стање од {{math|''V'' {{=}} 0}} примени на [[Navier–Stokes equations|Навје–Стоксове једначине]], градијент притиска постаје само функција телесних сила. За [[barotropic fluid|баротропни флуид]] у конзервативном пољу сила као што је поље гравитационе силе, притисак који врши флуид у равнотежи постаје функција силе која врши гравитација.
The hydrostatic pressure can be determined from a control volume analysis of an infinitesimally small cube of fluid. Since [[pressure]] is defined as the force exerted on a test area ({{math|''p'' {{=}} {{sfrac|''F''|''A''}}}}, with {{mvar|p}}: pressure, {{mvar|F}}: force normal to area {{mvar|A}}, {{mvar|A}}: area), and the only force acting on any such small cube of fluid is the weight of the fluid column above it, hydrostatic pressure can be calculated according to the following formula:
 
Хидростатички притисак се може одредити из анализе контролне запремине инфинитезимално мале коцке флуида. Пошто је [[притисак]] дефинисан као сила која делује на тестну површину ({{math|''p'' {{=}} {{sfrac|''F''|''A''}}}}, где је {{mvar|p}}: притисак, {{mvar|F}}: сила нормална на површину {{mvar|A}}, {{mvar|A}}: површина), а једина сила која делује на било коју такву малу коцку флуида је тежина колоне флуида изнад ње, хидростатски притисак се може израчунати према следећој формули:
 
:<math>p(z)-p(z_0)=\frac{1}{A}\int_{z_0}^z dz' \iint_A dx' dy'\, \rho (z') g(z') = \int_{z_0}^z dz'\, \rho (z') g(z') ,</math>
 
где је:
* {{mvar|p}} is- theхидростатички hydrostatic pressureпритисак (-{Pa}-),
* {{mvar|ρ}} is the fluid- [[densityгустина]] флуида (-{kg/m}-<sup>3</sup>),
* {{mvar|g}} is- [[gravity|gravitationalгравитационо]] accelerationубрзање (-{m/s}-<sup>2</sup>),
* {{mvar|A}} is- theтестна test areaповршина (-{m}-<sup>2</sup>),
* {{mvar|z}} is- the heightвисина (parallelпаралелна toправцу the direction of gravityгравитације) of the testтестне areaповршине (-{m}-),
* {{math|''z''<sub>0</sub>}} is the height of- theвисина [[Pressure measurement#Absolute, gauge and differential pressures - zero reference|zeroнулте reference point ofреферентне theтачке pressureпритиска]] (-{m}-).
 
== Референце ==