Републички геодетски завод

Из Википедије, слободне енциклопедије
Coat of arms of Serbia.svg
Овај чланак је дио серије о
политичком систему Србије

Републички геодетски завод (РГЗ) је посебна организација Републике Србије која врши стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер, катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни регистар, топографско-картографску делатност, процену вредности непокретности, геодетско-катастарски информациони систем и Националну инфраструктуру геопросторних података и геодетски радови у инжењерско-техничким областима.

Послове из свог делокруга, Републички геодетски завод обавља у седишту и ван седишта. Седиште Завода је у Београду.

Надлежности[уреди]

Делокруг Завода су геодетски радови и послови државне управе који се односе на:

 • основне геодетске радове;
 • катастарски и комасациони премер;
 • оснивање, обнову и одржавање катастра непокретности;
 • премер водова, оснивање и одржавање катастра водова;
 • стручни надзор над геодетским радовима;
 • издавање и одузимање лиценце за рад геодетске организације;
 • издавање и одузимање геодетске лиценце;
 • издавање и одузимање овлашћења за снимање из ваздушног простора територије Републике Србије за потребе државног премера;
 • адресни регистар;
 • одржавање регистра просторних јединица;
 • премер државне границе и вођење регистра државне границе;
 • катастарско класирање и бонитирање земљишта;
 • обрачун катастарског прихода;
 • процену и вођење вредности непокретности;
 • даљинску детекцију, топографски премер и топографско-картографску делатност;
 • издавање картографских и других публикација и давање сагласности за издавање картографских публикација;
 • вођење евиденције о географским именима и предлагање Влади чланова Комисије за стандардизацију географских имена;
 • оснивање, одржавање и располагање геодетско-катастарским информационим системом;
 • вођење архива документације државног премера, катастра непокретности, катастра водова и топографско-картографске делатности;
 • учешће у оснивању и одржавању Националне инфраструктуре геопросторних података;
 • инспекцијски надзор над радом геодетске организације;
 • оверу геодетских подлога у инжењерско-техничким областима;
 • пружање услуга из делокруга Завода у оквиру међународне сарадње.

У управним пословима државног премера, оснивања и обнове катастра непокретности, оснивања катастра водова, као и њиховог одржавања, решава:

 • у првом степену Завод;
 • у другом степену министарство надлежно за послове просторног планирања и урбанизма.

Организација[уреди]

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу, формиране су следеће основне унутрашње јединице:

 • Сектор за геодетске радове
 • Сектор за стручни и управни надзор
 • Сектор за катастар непокретности
 • Сектор за топографију и картографију
 • Сектор за информатику и комуникације
 • Сектор за правне послове

Уже унутрашње јединице изван сектора су:

 • Одељење за финансије и контролу
 • Одељење за инспекцијске и послове међународне сарадње
 • Јединица за сарадњу са локалном самоуправом

У Сектору за катастар непокретности образоване су уже унутрашње јединице ван седишта Завода — Службе за катастар непокретности, у градовима и општинама.

Спољашње везе[уреди]