Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Из Википедије, слободне енциклопедије
Филозофски факултет у Нишу
Filozofski-Nis.jpg
Главни улаз Факултета
Тип државни
Оснивање 1971.
Афилијација Универзитет у Нишу
Декан проф. др Наталија Јовановић
Број запослених 222
Наставно особље 174
Број студената 3500
Локација Ниш, Србија
Веб-сајт http://www.filfak.ni.ac.rs
Филозофски факултет у Нишу.png

Филозофски факултет Универзитета у Нишу је високообразовна и научна установа на којој се обављају студије првог, другог и трећег степена, као и студије за иновацију знања и стручног образовања из области филозофије, историје, социологије, психологије, педагогије, србистике, англистике, руског језика и новинарства.

Историјат[уреди]

Филозофски факултет је основан 1971. године као академска јединица Универзитета у Нишу, са доста сложеном академском структуром која обухвата научне и образовне програме из хуманистичких и природних наука. Унутрашња организација која је захтевала више обазривости у спровођењу основне мисије Факултета одржала се до октобра 1999. године када су се Одсек за физичку културу и три одсека за природне науке развила у независне институције. То је омогућило трансформацију матичног факултета у интегрисанију академску јединицу. Године 2001. обележена је тридесета годишњица Факултета са новим образовним и научним изгледом, суштински фокусираним на филолошко-филозофске дисциплине, допуњеним Одсеком за уметност, који ће прерасти у независни факултет 2003. године. Након последње промене структуре, Филозофски факултет обухвата девет департмана, који функционишу као организационе јединице кроз које се образовне и истраживачке теме доводе у везу са главним пољем студија. Филозофски факултет обухвата једанаест департмана који јасно показују наша главна интересовања: енглески језик, српски језик, српска и компаративна књижевност, руски језик, француски језик, социологија, филозофија, психологија, педагогија, историја, комуникологија и новинарство. Факултет има око 222 стално запослених, а број студената досеже 3500. Савет факултета, који се састоји од 22 члана, главно је тело управљања, док је Деканат задужен за организациона питања. Секретаријат Факултета састоји се од служби које се баве финансијама, правним аспектима, студентским питањима на свим нивома студија и IT подршком.

Академске и истраживачке делатности[уреди]

Основна обавеза Филозофског факултета је да организује и спроводи академске програме који воде до стицања дипломе основних студија, дипломских, као и докторских студија на одређеним департманима. Осим тога, Факултет промовише различите облике основних и развојних истраживања, а бави се и другим проблемима који се односе на образовање, независно или у сарадњи са другим академским, истраживачким или индустријским организацијама и институцијама.

Званични конкурс за упис на Факултет оглашава се у мају месецу за предстојећу академску годину, а односи се на ученике који имају комплетно четворогодишње средњошколско образовање. Пријемни испит је фокусиран на проверу знања из потребних предмета. Већина програма се завршава испитом, али пре тога се морају испунити други постављени услови.

Основни задаци и циљеви[уреди]

Основни задаци и циљеви Филозофског факултета Универзитета у Нишу дефинисани Стратегијом обезбеђења квалитета Факултета јесу остваривање Законом постављених циљева високог образовања и визије даљег развоја високог образовања на Факултету. Дугорочни задаци и циљеви Филозофског факултета Универзитета у Нишу који се остварују спровођењем Стратегије обезбеђења квалитета су:

 • континуирано унапређење квалитета високог образовања на Факултету,
 • повећање ефикасности студија применом мера за обезбеђење квалитета,
 • континуирано унапређење квалитета студијских програма,
 • континуирано унапређење квалитета наставе и наставног процеса,
 • континуирано унапређење научноистраживачког рада наставног особља,
 • континуирано унапређење квалитета простора и опреме,
 • континуирано унапређење квалитета управљања и пословођења Факултетом и квалитета ненаставне подршке,
 • обезбеђивање значајне улоге студената у процесу обезбеђења и континуираног унапређења квалитета,
 • систематско праћење, периодична провера и континуирано унапређење система квалитета на Факултету.

Организација факултета[уреди]

Факултет је образовна и научна установа, који своју делатност обавља у следећим научним областима: филозофија, историја, психологија, педагогија, социологија, социјална политика и социјални рад, новинарство, англистика, србистика, руски језик и књижевност, француски језик и књижевност, страни језици на нематичним департманима.

Факултет остварује делатност високог образовања кроз академске студије на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма.

Факултет своје делатности остварује преко организационих јединица:

а) за наставу:

 1. департмани,
 2. катедре,
 3. Центар за стране језике,
 4. Центар за образовање наставника и професионално усавршавање,
 5. Центар за српски као страни и нематерњи језик,
 6. лекторати,
 7. центри за научно-истраживачки рад,
 8. лабораторије,
 9. Издавачки центар,
 10. Библиотека,
 11. Рачунарски центар.

б) за ваннаставне делатности:

Секретаријат Факултета, преко служби:

 1. Служба за наставу и студентска питања,
 2. Служба за мастер и докторске студије,
 3. Служба за опште и правне послове,
 4. Рачунарски центар,
 5. Финансијска служба,
 6. Техничка служба.

Департмани[уреди]

Департман је организациона јединица преко које се остварују студије на основу једног или више студијских програма за које је Факултет акредитован.

На Факултету су организовани следећи департмани:

 • Департман за филозофију,
 • Департман за историју,
 • Департман за психологију,
 • Департман за педагогију,
 • Департман за социологију,
 • Департман за комуникологију и новинарство,
 • Департман за англистику,
 • Департман за српски језик,
 • Департман за српску и компаративну књижевност,
 • Департман за руски језик и књижевност
 • Департман за француски језик и књижевност

Департман разматра и решава питања остваривања студија за које је основан, што се ближе регулише овим Статутом.

Департманом руководи управник кога из реда наставника департмана именује и разрешава декан Факултета на предлог већа департмана.

Управник департмана бира се на време од три године.

Катедре[уреди]

Катедра је организациона јединица департмана у оквиру које се остварују студије на основу студијског програма за један или више сродних предмета у једној научној области.

Одлуку о сродним предметима по катедрама доноси Веће департмана.

На департманима организоване су следеће катедре:

На Департману за социологију:

 • Катедра за општу социологију
 • Катедра за посебне социологије

Катедре се могу оснивати и на другим департманима. Катедра разматра и решава питања образовног и научног рада из предмета за које је основана, што се ближе регулише овим Статутом. Катедром руководи шеф кога из реда наставника катедре именује и разрешава декан Факултета на предлог већа департмана. Шеф катедре бира се на време од три године.

Центар за стране језике[уреди]

Центар за стране језике је организациона јединица преко које се остварује настава страних језика на нематичним департманима.

Центром руководи управник кога из реда наставника Центра именује и разрешава декан Факултета на предлог Већа центра.

Управник Центра именује се на време од три године.

Издавачки центар[уреди]

Издавачки центар организује издавачку делатност Факултета.

Издавачким центром руководи управник кога из реда наставника именује и разрешава декан Факултета, на период од три године. Управник по функцији обавља дужност главног и одговорног уредника свих издања Факултета. Издавачки центар има и оперативног уредника кога из реда наставника или сарадника именује и разрешава декан Факултета.

У оквиру своје делатности, издавачки центар објављује уџбенике, помоћне уџбенике, монографије, књиге научних огледа, студија и расправа, антологије, приручнике и хрестоматије, тематске зборнике и зборнике радова са научних скупова и конференција, научне и стручне часописе, те друге врсте публикација које су у функцији унапређивања наставе и науке.

Издавачки центар је организован кроз више издавачких библиотека. Уреднике и чланове редакције сваке издавачке библиотеке појединачно именује и разрешава декан Факултета на предлог управника Издавачког центра.

Ближе одредбе о организацији и раду Издавачког центра регулисане су Правилником о раду Издавачког центра, који доноси Наставно-научно веће Факултета.

Библиотека[уреди]

Библиотека је организациона јединица Факултета која обавља библиотечку делатност у складу са потребама наставног и научно-истраживачког рада на Факултету.

Ближе одредбе о раду библиотеке регулишу се Правилником о раду библиотеке Факултета.

Радом библиотеке руководи шеф кога именује декан Факултета.

Рачунарски центар[уреди]

Рачунарски центар Факултета организује се у складу са потребама наставног и научноистраживачког рада на Факултету и ангажован је на пословима у области информационо комуникационих технологија у циљу:

 • обављања наставно-научне делатности департмана као основне делатности Факултета,
 • функционисање ненаставних организационих јединица,
 • пружања услуга трећим лицима.

Ближе одредбе о раду Рачунарског центра регулишу се Правилником о раду Рачунарског центра Факултета.

Радом Рачунарског центра руководи шеф кога именује декан Факултета.

Секретаријат Факултета[уреди]

Управно-правне, финансијско-рачуноводствене, административне, техничке послове, послове на одржавању хигијене, као и друге сличне послове за потребе Факултета, обавља Секретаријат Факултета на основу законских прописа и општих аката Факултета, као посебна организациона јединица.

Пословима Секретаријата Факултета руководи секретар Факултета.

Секретара Факултета бира декан Факултета.

За секретара Факултета може бити изабрано лице које има високо образовање - дипломирани правник, са најмање три године радног искуства у струци, познаје проблематику високог образовања и истиче се у организаторским способностима.

Спољашње везе[уреди]