Uzorkovanje iz rezervoara

Из Википедије, слободне енциклопедије

Uzorkovanje iz rezervoara pripada porodici algoritama verovatnoće i služi da nasumično odabere k uzoraka iz liste S koja u sebi sadrži n članova, n je ili izuzetno veliki broj ili je nepoznat broj. Uglavnom je n dovoljno veliki da ne može da stane u glavnu memoriju računara. Složenost ovog algoritma je O(n) (Pod pretpostavkom da su nizovi jednodimenzioni i da je broj uzoraka k manji od ukupnog broja elemenata rezervoara).[1][2]

Pseudo kod[уреди]

array R[k];  // rezultat
integer i, j;

// punjenje rezervoara
for each i in 1 to k do
  R[i] := S[i]
done;

// menjanje elemenata sa postepenim smanjivanjem verovatnoće
for each i in k+1 to length(S) do
  j := random(1, i);  
  if j <= k then
    R[j] := S[i]
  fi
done

Sličnosti sa Fisher Yates metodom mešanja[уреди]

Recimo da neko želi da izvuče k nasumičnih karata iz špila od 52 karte za igre. Očigledan pristup bi bio da se ceo špil promeša i da se potom iz špila izvuče k karata. U opštem slučaju izvlačenje k karata mora da funkcioniše i onda kada nam ukupan broj karata nije poznat. Ovaj uslov zadovoljava obrnuta verzija Fisher-Yates metode mešanja

//Inicijalizacija niza a sa k nasumičnih elemenata S(dužine n), oba niza počinju od nule
 a[0] ← S[0]
  for i from 1 to k - 1 do
    r ← random (0 .. i)
    a[i] ← a[r]
    a[r] ← S[i]
  for i from k to n - 1 do
    r ← random (0 .. i)
    if (r < k) then a[r] ← S[i]

Obzirom na to da su prvih k karata nevažni, prva petlja se može ukloniti i a se može inicijalizovati tako da to budu prvih k elemenata S.

C implementacija[уреди]

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
 
void printArray(int stream[], int n)
{
  for (int i = 0; i < n; i++)
    printf("%d ", stream[i]);
  printf("\n");
}
 
// funkcija za nasumičan odabir k elemenata iz niza stream [0..n-1].
void selectKItems(int stream[], int n, int k)
{
  int i; // indeks za elemente stream-a[]
 
  // reservoir[] je niz za rezultat inicijalizuje se sa prvih k elemenata iz niza stream
  int reservoir[k];
  for (i = 0; i < k; i++)
    reservoir[i] = stream[i];
 
  srand(time(NULL));

  for (; i < n; i++)
  {
    int j = rand() % (i+1);
 
    // ako je nasumično odabran indeks manji od k
    //zameniti trenutni element sa novim elementom iz niza stream
    if (j < k)
     reservoir[j] = stream[i];
  }
 
  printArray(reservoir, k);
}
 
int main()
{
  int stream[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12};
  int n = sizeof(stream)/sizeof(stream[0]);
  int k = 5;
  selectKItems(stream, n, k);
  return 0;
}

Reference[уреди]