Економска политика

Из Википедије, слободне енциклопедије

Под политиком се најчешће подразумева скуп начела којима се руководи нека акција усмерена на остваривање постављених циљева. Објекат и сфера дејства акције економске политике је привреда као целина. Део ње се усмерава у правцу трагања за неким идеалним привредним системом. Најчешћа дефиниција економске политике је да се она бави изучавањем економске улоге државе.

Циљеви економске политике

Циљевима се изражава намера и жеља носиоца економске политике, а може се дефинисати као жељено будуће стање које се може остварити једино планираном људском акцијом. Циљ, као одлука, изражава одређени интерес њеног доносиоца. Кроз циљ се успоставља однос између носиоца одлуке и неког будућег стања и мора испуњавати услов да је остварив. Из тога произилази: прво, да циљеви морају бити специфирани и мерљиви, и друго, да је циљ могуће остварити у расположивим околностима и средствима. Субјекти одлучивања у економској политици се налазе увек пред одређеним бројем алтернатива у погледу избора циљева. Најчешће алтернативе су:већа стопа раста уз нижи ниво садашње потрошње и обрнуто.

Субјекти економске политике

Субјектима економске политике се могу сматрати сви субјекти који имају право да доносе обавезујуће макроекономске одлуке, као и сви други субјекти чије одлуке по свом значају имају макроекономски карактер. У већини савремених привреда, делују четири врсте субјеката економске политике: 1) макроекономски субјекти који имају право да доносе обавезујуће економске одлуке. Заједничко име за све ове субјекте је држава(све друштвено-политичке заједнице као и сви органи тих заједница- скупштине, извршна већа, савети, секретеријати и сл.). 2) удружење основних привредних субјеката која доносе макроекономске одлуке(привредне коморе, синдикати и сл.). 3) политичке партије, удружења грађана и Н. В. О. 4) велике привредне организације, чија се делатност (захваљујући монополском положају) непосредно одражава на читаву делатност заједнице, а по објективном значају имају макроекономски карактер. - одлике субјеката економске политике су следеће: морају имати дефинисан интерес, способност одлучивања од општег значаја за нормално одвијање процеса репродукције, поседовати акциону способност и поседовати способност самосталног деловања.