Канцеларија за борбу против дроге

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

Канцеларија за борбу против дрога је канцеларија при Влади Републике Србије. Канцеларија координира рад државних органа, припрема националну стратегију, прописе и акционе планове у борби против дрога. Канцеларија координира сарадњу Србије са телима Уједињених нација и Европске уније. Канцеларија учествује у доношењу програма и мера за борбу против дрога, одвикивању од зависности и бригу о корисницима и зависницима од дрога.

Опис канцеларије[уреди]

Функције руководилаца у Канцеларији за борбу против дроге као органа државне управе утврђене су Законом о државној управи[1] и Уредбом о Канцеларији за борбу против дрога.[2]

На основу члана 3. Уредбе о Канцеларији за борбу против дрога, Канцеларијом руководи директор кога поставља Влада на пет година. Директор Канцеларије одговоран је Влади и Генералном секретару Владе. Директор Канцеларије је државни службеник на положају.

Директор Канцеларије руководи, организује, усмерава рад Канцеларије, представља Канцеларију и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, одлучује о дужностима и правима и одговорностима запослених и обавља друге послове у складу са законом.

Надлежности канцеларије[уреди]

Канцеларија обавља стучне, оперативне и административне послове за потребе Владе и послове који су заједнички посебним оргнизацијама и министарствима, а који се односе на борбу против дроге. Канцеларија разматра питања, прати појаве, припрема и иницира доношење одговарајућег акта и обавља друге послове у веѕи са применом прописа у борби против дрога. Канцеларија координира рад органа државне управе на подручју борба против дрога, прати и координира рад одговарајућих комисија и других радних тела из области борбе против дрога. Канцеларија учествује у припреми нацрта Национлне стратегије за борбу против дрога као и Нацрта акционог плана за спровођење стратегије. Канцеларија учествује у изради нацрта закона, других прописа и аката којима се уређује област дрога и борба против дрога у усклађивању прописа из ове области са прописима Европске уније, разматра препоруке и даља питања и предлоге за спровођење међународних конвенција из ових области Канцеларија прати и учествује у пословима који се односе на учешће Републике Србије у раду тела Европске уније и уједињених нација на подручју борба против дрога и координира систем који подразумева прикупљање објективних, упоредивих и поузданих података о дрогама, координира и прати посотјећу методологију прикупљања, анализирања и доступности података о дрогама и борби против њихове злоупотребе и предлаже њихово унапређење и усклађивање у складу са препорукама европског центра за праћење дрога и зависности од дрога. Канцеларија израђује извештаје о дрогама и борби против дрога на годишњем нивоу. Канцеларија учествује у припреми, праћењу и спровођењу пројеката финансираних из Фондова ЕУ и пројеката других међународних организација, везаних за делокруг рада канцеларије и даје предлог расподеле средстава из буџета републике намењених за ову област. Канцеларија даје претходно мишљење о посебним и општим програмима за борбу против дрога, програма одвикавања и бриге о корисницима и зависницима дроге. Канцеларија сарађује са оганима управе и локалне самоуправе, установама које су веѕане за социјалну заштиту, образовним, здраственим установама и другим удружењима у циљу едукације и спровођење превентивних мера за борбу против дрога .

Види још[уреди]

Референце[уреди]

  1. ^ „Службени гласник РС“ бр 79/05, 101/07 и 95/10
  2. ^ „Службени Гласник РС“, број 79/14

Спољашње везе[уреди]

[2]