Канцеларија за борбу против дроге

С Википедије, слободне енциклопедије

Канцеларија за борбу против дрога је канцеларија при Влади Републике Србије. Канцеларија координира рад државних органа, припрема националну стратегију, прописе и акционе планове у борби против дрога. Канцеларија координира сарадњу Србије са телима Уједињених нација и Европске уније. Канцеларија учествује у доношењу програма и мера за борбу против дрога, одвикивању од зависности и бригу о корисницима и зависницима од дрога.

Опис канцеларије[уреди | уреди извор]

Функције руководилаца у Канцеларији за борбу против дроге као органа државне управе утврђене су Законом о државној управи[1] и Уредбом о Канцеларији за борбу против дрога.[2]

На основу члана 3. Уредбе о Канцеларији за борбу против дрога, Канцеларијом руководи директор кога поставља Влада на пет година. Директор Канцеларије одговоран је Влади и Генералном секретару Владе. Директор Канцеларије је државни службеник на положају.

Директор Канцеларије руководи, организује, усмерава рад Канцеларије, представља Канцеларију и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, одлучује о дужностима и правима и одговорностима запослених и обавља друге послове у складу са законом.

Надлежности канцеларије[уреди | уреди извор]

Канцеларија обавља стучне, оперативне и административне послове за потребе Владе и послове који су заједнички посебним оргнизацијама и министарствима, а који се односе на борбу против дроге. Канцеларија разматра питања, прати појаве, припрема и иницира доношење одговарајућег акта и обавља друге послове у веѕи са применом прописа у борби против дрога. Канцеларија координира рад органа државне управе на подручју борба против дрога, прати и координира рад одговарајућих комисија и других радних тела из области борбе против дрога. Канцеларија учествује у припреми нацрта Национлне стратегије за борбу против дрога као и Нацрта акционог плана за спровођење стратегије. Канцеларија учествује у изради нацрта закона, других прописа и аката којима се уређује област дрога и борба против дрога у усклађивању прописа из ове области са прописима Европске уније, разматра препоруке и даља питања и предлоге за спровођење међународних конвенција из ових области Канцеларија прати и учествује у пословима који се односе на учешће Републике Србије у раду тела Европске уније и уједињених нација на подручју борба против дрога и координира систем који подразумева прикупљање објективних, упоредивих и поузданих података о дрогама, координира и прати посотјећу методологију прикупљања, анализирања и доступности података о дрогама и борби против њихове злоупотребе и предлаже њихово унапређење и усклађивање у складу са препорукама европског центра за праћење дрога и зависности од дрога. Канцеларија израђује извештаје о дрогама и борби против дрога на годишњем нивоу. Канцеларија учествује у припреми, праћењу и спровођењу пројеката финансираних из Фондова ЕУ и пројеката других међународних организација, везаних за делокруг рада канцеларије и даје предлог расподеле средстава из буџета републике намењених за ову област. Канцеларија даје претходно мишљење о посебним и општим програмима за борбу против дрога, програма одвикавања и бриге о корисницима и зависницима дроге. Канцеларија сарађује са оганима управе и локалне самоуправе, установама које су веѕане за социјалну заштиту, образовним, здраственим установама и другим удружењима у циљу едукације и спровођење превентивних мера за борбу против дрога .

Види још[уреди | уреди извор]

Референце[уреди | уреди извор]

  1. ^ „Службени гласник РС“ бр 79/05, 101/07 и 95/10
  2. ^ „Службени Гласник РС“, број 79/14

Спољашње везе[уреди | уреди извор]

[2]