Шаблон:Пинјин табела

С Википедије, слободне енциклопедије
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Самогласници а, е, о, и
ИПА a ɔ ɛ ɤ æɪ ɑʊ æn ən ɑŋ ɤŋ ɐɚ i ie ioʊ iɛn in iɤŋ
Пинјин a o ê e ai ei ao ou an en ang eng er yi ye you yan yin ying
Тонгјонг пинјин a o e e ai ei ao ou an en ang eng er yi ye you yan yin ying
Вејд-Џајлс a o eh o/ê ai ei ao ou an ên ang êng êrh i yeh yu yen yin ying
Бопомофо ㄧㄝ ㄧㄡ ㄧㄢ ㄧㄣ ㄧㄥ
Пример
Гласови у, ј
ИПА u uo ueɪ uən uɤŋ ʊŋ y ye yɛn yn iʊŋ
Пинјин wu wo/o wei wen weng ong yu yue yuan yun yong
Тонгјонг пинјин wu wo/o wei wun wong ong yu yue yuan yun yong
Вејд-Џајлс wu wo/o wei wên wêng ung yüeh yüan yün yung
Бопомофо ㄨㄛ/ㄛ ㄨㄟ ㄨㄣ ㄨㄥ ㄩㄝ ㄩㄢ ㄩㄣ ㄩㄥ
Пример
Несибилантни сугласници
ИПА p m fɤŋ tioʊ tueɪ tuən tʰɤ ny ly kɤɚ kʰɤ
Пинјин b p m feng diu dui dun te ger ke he
Тонгјонг пинјин b p m fong diou duei dun te nyu lyu ger ke he
Вејд-Џајлс p p' m fêng tiu tui tun t'ê kêrh k'o ho
Бопомофо ㄈㄥ ㄉㄧㄡ ㄉㄨㄟ ㄉㄨㄣ ㄊㄜ ㄋㄩ ㄌㄩ ㄍㄜㄦ ㄎㄜ ㄏㄜ
Пример 歌儿
Сибилантни сугласници
ИПА tɕiɛn tɕiʊŋ tɕʰin ɕyɛn ʈʂɤ ʈʂɨ ʈʂʰɤ ʈʂʰɨ ʂɤ ʂɨ ɻɤ ɻɨ tsɤ tsuo tsɨ tsʰɤ tsʰɨ
Пинјин jian jiong qin xuan zhe zhi che chi she shi re ri ze zuo zi ce ci se si
Тонгјонг пинјин jian jyong cin syuan jhe jhih che chih she shih re rih ze zuo zih ce cih se sih
Вејд-Џајлс chien chiung ch'in hsüan chê chih ch'ê ch'ih shê shih jih tsê tso tzu ts'ê tz'u szu
Бопомофо ㄐㄧㄢ ㄐㄩㄥ ㄑㄧㄣ ㄒㄩㄢ ㄓㄜ ㄔㄜ ㄕㄜ ㄖㄜ ㄗㄜ ㄗㄨㄛ ㄘㄜ ㄙㄜ
Пример
Гласови
ИПА ma˥˥ ma˧˥ ma˨˩˦ ma˥˩ ma
Пинјин ma
Тонгјонг пинјин ma
Вејд-Џајлс ma1 ma2 ma3 ma4 ma,
ma0, or
ma5
Бопомофо ㄇㄚ ㄇㄚˊ ㄇㄚˇ ㄇㄚˋ •ㄇㄚ
Пример (традиционално / упрошћено) 媽/妈 麻/麻 馬/马 罵/骂 嗎/吗