Комутативни уговор

С Википедије, слободне енциклопедије

Комутативни уговор је такав уговор код којег је у моменту закључења уговора за обе уговорне стране позната висина и узајамни однос престација, тако да свака од њих тачно зна шта прима и шта по уговору даје. Дакле, у моменту закључења уговора познате су обавезе уговорних страна. Већина облигационих уговора спада у ову врсту уговора јер се још приликом закључења уговора свака уговорна страна обавезује нешто да да или учини другој страни. Типичан пример овог уговора је уговор о продаји робе, где постоје узајамна давања и чинидбе на страни и продавца и купца.

Супротност комутативном уговору јесте алеаторни уговор (уговор на срећу). Код алеаторних уговора, у моменту настанка уговора уговорним странама нису познате њихове обавезе или се уопште не зна ко ће бити поверилац а ко дужник (нпр. опклада). На ове уговоре не примењују се правила о прекомерном оштећењу (лаесио енормис).