Инкотермс

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

Инкотермс (Incoterms) су једнообразна међународна правила у трговачким пословима, које ради олакшања спољнотрговинског промета издаје Међународна трговинска комора у Паризу. Инкотермс је појам који означава транспортне клаузуле којима се прецизира низ права и обавеза купаца и продаваца а нарочито: прелазак ризика, прелазак трошкова, место, време и начин предаје, прибављање транспортног средства, осигурање у транспорту, и др. Свака од Инкотермс скраћеница означава одређен положај робе у промету, односно уговорене услове испоруке. Обавезе странака из Инкотермс-а наступају само у случају ако је претходно договорено његово коришћење.

Кратак историјат[уреди]

Прво издање датира из 1936. (Инкотермс 1936), на које се надовезују одређене допуне и измене из 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000. године а последње је из 2010. године и ступило је на снагу 01.01.2011. године. Прва усвојена клаузула била је „франко фабрика“, затим је 1953. усвојено осам клаузула, 1976. нове три, а 1980. још две клаузуле, тако да је њихов укупан број тада износио 14. Опсежнијом ревизијом из 1990. године дошло је до другачије систематизације правила и њихов број је смањен. У односу на претходна издања Инкотермс 2000 није унео суштинске промене у дату област. Задржана је постојећа типологија тако да садржи исти број клаузула. Релативно значајније измене су извршене код клаузула ФАС и ФЦА, а у мањој мери су допуњене клаузуле ДАФ, ДДУ и ДДП. Група људи задужених за ревизију је формирана од експерата различитих националности а на основу њиховог изузетног доприноса међународном трговинском праву и Међународној трговинској комори.

Општа правила[уреди]

Приликом примене одредби из клаузула пожељно је придржавати се одређених правила:

- уколико није изричито другачије наведено у купопродајном уговору, дужности продавца не обухватају обавезу да уручи полису осигурања у корист купца;

- на исти начин (тј. ако није изричито другачије уговорено) свака исправа о превозу, коју продавац ставља на располагање купцу, мора бити чиста;

- „земља отпреме” значи земља одакле продавац треба да отпреми робу ка именованом месту испоруке на граници или у земљи увоза, било путем јавног превозника било користећи властита превозна средства;
- „трошкови” значе сваку накнаду, дажбине и издатке везане за извршавање обавеза обе уговорне стране а који настају и терете их и које уговорне стране плаћају сагласно одговарајућим прописима;

- „коносман” значи документ који је издао превозник или неко други у његово име; он представља потврду да је роба утоварена и служи као доказ о постојању уговора о превозу, исто тако и као доказ о испоруци робе на брод; може гласити на возарину плаћену унапред или возарину плативу на одредишту;

- странке су слободне да посебним одредбама обеснаже све оно што је правилима предвиђено;

- странке могу усвајати Инкотермс-е као општу основу свог уговора, али могу уговорити и разне варијације или допуне према потребама одређених трговинских струка или у складу са околностима или према њиховим специфичним потребама;

- ниједна одредба у њима не утиче непосредно или посредно на односе ма које странке са превозиоцем који су дефинисани у уговору о опрезу;

Врсте клаузула[уреди]

Клаузуле Инкотермс-а се обележавају са три слова која означавају одређену уговорну праксу. Данас су у употреби следеће клаузуле:

  1. ЕХW - франко фабрика (уговорено место)

Клаузула франко фабрика значи да је продавац дужан само да стави робу на располагање купцу у својим погонима (фабрици, радионици...). Сматра се да ова клаузула представља најмање обавезе за продавца. Продавац није одговоран за утовар робе на возило које обезбеђује купац. За ову клаузулу значајно је истаћи да је продавац дужан:

  • да стави робу на располагање купцу у уговореном року на месту испоруке;
  • да о свом трошку обезбеди амбалажу;
  • да обавести купца у примереном року да ће му роба бити стављена на располагање;
  • да сноси ризик и трошкове у вези са робом док не буде стављена на располагање купцу у уговореном року, под условом да је роба прописано индивидуализирана, тј. јасно издвојена или на други начин идентификована као уговорена роба;

Купац је дужан да плати куповну цену и сноси тршкове и ризике изношења робе из продавчевих просторија. То укључује и трошкове утовара робе, као и трошкове извозних формалности.

2. ФАС- франко уз бок брода (уговорена отпремна лука)

Клаузула франко уз бок брода са назнаком отпреме луке, означава да је продавац испунио своју обавезу када робу постави уз бок брода на кеј, у уговореној отпремној луци. То значи да купац сноси све трошкове и сав ризик за губљење, односно оштећење робе од тог часа. Продавац је испоручио робу када је роба поставԉена уз бок брода (пловила). Продавац царини робу за извоз.


3. ФОБ - франко брод (уговорена отпремна лука)

По клазули ФОБ уз уговарање отпремне луке, продавац укрцава робу на брод у уговореној луци отпреме. Ризик од губљења односно оштећења прелази са продавца на купца када роба пређе ограду брода. Ово је врло честа клаузула у уговорима о међународној продаји. Купац је дужан да обезбеди брод, а обавезе продавца састоје се у томе да робу испоручи на брод који је означио купац и да о томе без одлагања обавести купца. Продавац је дужан да о свом трошку и на свој ризик прибави извозну дозволу или друга одобрења државних органа потребна за извоз робе, као и да царини робу за извоз.


4. ФЦА - франко превозник (уговорено место)

Клаузула франко превозник се користи за све врсте превоза. Она је и уведена због захтева модерног, посебно контејнерског превоза који користи више видова превоза. Продавац испоручује робу, оцарињену за увоз, превознику именованом од стране купца, на уговореном месту. Од тог момента на њега прелази ризик случајне пропасти ствари, односно губљења или оштећења робе, а сношење свих даљних трошкова пада на његов терет. Ако купац именује лице које није превозник да прими робу, сматра се да је продавац испунио своју обавезу испоруке робе када је испоручио том лицу.


5. ЦФР - цена са возарином (уговорена одредишна лука)

По клаузули ЦФР, продавац је испоручио робу када је роба прешла ограду брода у отпремној луци. Он је дужан да сноси трошкове и возарину потребне да допреми робу до одредишне луке, с тим што се трансфер ризика као и обавеза сношења допунских трошкова са продавца на купца, врши раније, када роба пређе ограду брода у отпремној луци. Продавац царини робу за извоз.


6. ЦИФ - цена са осигурањем и возарином (уговорна одредишна лука)

Према овој клаузули продавац извршава своју обавезу утоваром робе у брод у луци укрцаја и обавезан је да прибави чист коносман као и извозну дозволу, сертификат о пореклу, полису осигурања и да плати извозне царине и таксе као и возарину до приспећа робе у место опредељења.


7. ЦПТ - возарина плаћена до (уговорена одредишно место)

Клаузула ЦПТ користи се за све врсте превоза. Продавац је дужан да плати трошкове превоза до назначеног места опредељења или одредишног места. Међутим. ризик за изгубљену и оштећену робу, као и свако повећање трошкова, прелазе на купца у часу када је роба предата на располагање првом превознику.


8. ЦИП - возарина и осигурање плаћени до (уговорено одредишно место)

Ова клаузула је иста као ЦПТ клаузула с тим да продавац има додатну обавезу да обезбеди осигурање од ризика на изгубљену и оштећену робу за време превоза, што значи да продавац плаћа премију осигурања. Овде важи да је продавац дужан да обезбеди само минималну покривеност осигурањем, тако да уколико купац жели веће покриће мора то изричито да уговори са продавцем или да сам направи допунске аранжмане за осигурање. Купац царини робу за извоз.


9. ДАТ - испоручено на терминалу

Испоручено на терминалу је транспортна клаузула према којој се одређује назив терминала у луци која је место одредишта.


10. ДАП - достављено у месту

Ово је клаузула којом се одређује тачан назив места одредишта.


11. ДДП - испоручено оцарињено (уговорено место опредељења)

Продавац испоручује робу купцу на уговореном месту опредељења, оцарињену за увоз и неистоварену из приспелог превозног средства.Важно је напоменути да клаузуле ЕХW, ФЦА, ЦПТ, ЦИП, ДАТ, ДАП, ДДП важе за све врсе превоза док преостале важе само за водени саобраћај.

Литература[уреди]

  • Пословно право за менаџере / Ратибор Грујић, Предраг Бубало, Сремска Каменица 2011
  • Међународно пословно право / Славко Царић, Јелена Вилус, Душанка Ђурђев, Драго Дивљак, Нови Сад 2007

Спољашње везе[уреди]