Отмица ваздухоплова

Из Википедије, слободне енциклопедије
Jump to navigation Jump to search

Отмица ваздухоплова је кривично дело чији основ инкриминације представља Конвенција о сузбијању незаконите отмице ваздухоплова закључена 1970. године у Хагу. Државе потписнице ове конвенције обавезале су се да у својим националним законодавствима санкционишу одређене недозвољене акте у вези са ваздухопловом, као што је насилна и под претњом насиља заплена ваздухоплова, вршење контроле над њим као и покушај неке од ових делатности.

Кривчни законик Републике Србије предвиђа ово кривично дело и групише га у кривична дела против безбедности ваздушног саобраћаја прописујући његов основни и два тежа облика.

Радња извршења основног облика се састоји у преузимању контроле над ваздухопловом који се налази у лету, силом или озбиљном претњом да ће се употребити сила. Објекат радње је ваздухоплов чији је појам дефинисан Законом о ваздушној пловидби.

Кривично дело се може извршити само над ваздухопловом у лету.Сматра се да је ваздухоплов у лету од момента када се сва спољашња врата затворе после укрцавања, па до момента када се било која врата отворе за искрцавање. У случају принудног слетања сматраће се да лет и даље траје све док надлежне властине преузму одговорност за ваздухоплов, лица и имовину. Под ваздухопловом се подразумевају авиони, хеликоптери, дирижабли и друге направе које служе за летење.

Преузимање контроле се може извршити силом или претњом. Под појмом силе сматра се и примена хипнозе и омамљујућих средстава, са циљем да се неко против своје воље доведе у несвесно стање или онеспособи за отпор.Претња мора бити квалификована ( да учинилац прети употребом силе). Радња се може извршити на више начина, најчешће је то сила или претња усмерена према посади ваздухоплова како би се преусмерио лет ваздухоплова у другом правцу, непосредно управљање ваздухопловом или забрана полетања ваздухоплова.

Извршилац може бити свако лице, а за одговорност се тражи умишљај. Покушај кривичног дела је такође кажњив. Предвиђена казна је затвор у трајању од најмање годину дана. Квалификовани облици дела постоје када је наступила смрт једног или више лица, или је наступило оштећење ваздухоплова. Притом у односу на тежу последицу се тражи нехат учиниоца (кривично дело квалификовано тежом последицом). Предвиђена казна затвора у том случају је најмање пет година. Најтежи облик дела постоји када је при извршењу основног облика неко лице умишљајно лишено живота. У том случају ради се о стицају два кривична дела (отмица ваздухоплова и убиство), а запрећена казна је казна затвора од најмање десет година или затвор од четрдесет година.

Литература[уреди]

  • З.Стојановић: Кривично право (посебни део), Београд 2003.

Спољашње везе[уреди]