Министарство

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

Министарство је специјализована организација за вођење послова државне управе. Оснива се за једну или више повезаних управних области, зависно од врсте, значаја и обима тих послова. На челу министарства је министар који управља радом и пословима у оквиру свог ресора. Сви министри чине владу, носиоца извршне власти, којом руководи и предсједава премијер.

Министарства у Србији[уреди]

Према Уставу Републике Србије (2006.) и Закону о државној управи (2005.), Владу чине председник Владе, један или више потпредседника и министри. Министри руководе министарствима, представљају их, доносе прописе и решења у управним стварима и одлучују о другим питањима из делокруга министарства. За свој рад и стање у области делокруга министарства, министар одговара председнику Владе, Влади и Народној скупштини.

Надлежност[уреди]

Министарство се образује за послове државне управе у једној или више међусобно повезаних области. У вршењу послова државне управе, министарства као и други органи су самостална и везана Уставом и законом. Послови заједнички за сва министарства јесу међународна сарадња и њено унапређивање, закључивање и примена међунаордних уговора, усклађивање прописа са правом Европске уније и припрема, усвајање односно предлагање техничких прописа. Министарство не може вршити надзор над радом другог министарства (који се иначе састоји од надзора над законитошћу и сврсисходношћу рада органа државне управе и ималаца јавних овлашћења у вршењу поверених послова државне управе). ZAKON O MINISTARSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014, 14/2015, 54/2015 i 96/2015 - dr. zakon)paragraf.rs

Унутрашња организација[уреди]

У оквиру министарства, раде и помоћници министра, а могу постојати и државни секретари, секретар министарства, посебни саветници. У саставу министарства, могу се образовати један или више органа државне управе, и то за извршне, инспекцијске и са њима повезане стручне послове, ако се за њихово вршење захтева већа самосталност него што је има сектор у министарству. Врсте органа у саставу јесу управе, инспекторати и дирекције. Послове из свог делокруга, орган у саставу врши самостално, али уз усмеравања од стране министра који и доноси прописе из његовог делокруга. Надзор над радом органа у саставу врши министарство у чијем саставу је орган. Министарства подносе Влади најмање једном годишње извештај о свом раду, који садржи опис стања у областима из њиховог делокруга, податке о извршавању закона, других општих аката и закључака Владе и податке о предузетим мерама и њиховом дејству.[1]

Види још[уреди]

Регереце[уреди]

Спољашне везе[уреди]

Референце[уреди]