Разговор:Насељено мјесто

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

II. НАСЕЉЕНА МЕСТА
Члан 5.
Насељено место је део територије општине које има изграђене објекте за становање и привређивање, основну комуналну инфраструктуру и друге објекте за задовољавање потреба становника који су ту стално настањени.
Члан 6.
Насељено место може бити у саставу само једне јединице локалне самоуправе. На територији јединице локалне самоуправе два или више насељених места не могу имати исти назив.
Члан 7.
Насељеном месту може се дати назив који има географска, етнографска, историјска и друга обележја, као и име умрле знамените личности.
Члан 8.
Иницијативу за промену назива насељеног места утврђеног овим законом, за одређивање назива новонасталог места, односно за утврђивање да је насељено место престало да постоји, може покренути скупштина јединице локалне самоуправе, грађани, месна заједница и други заинтересовани органи заједнице. Предлог за промену назива постојећег насељеног места, одређивање назива новообразованог насељеног места, односно за утврђивање да је насељено место престало да постоји, утврђује се по претходно прибављеном мишљењу надлежног органа територијалне аутономије и скупштине јединице локалне самоуправе.
Члан 9.
Ради остваривања увида у насељена места и катастарске општине које чине територију општине, града и града Београда, води се евиденција насељених места, у складу са законом.
Члан 10.
Означавање назива насељеног места, улица, тргова и зграда, као и вођење регистра кућних бројева, улица и тргова прописује Влада.

— http://www.mrrls.gov.rs/sites/default/files/attachment/zakon_o_teritoralnoj_organizaciji.pdf

--Слободни 16 kmtbr.jpg умјетник 15:29, 9. фебруар 2014. (CET)

IV – НАСЕЉЕНА МЈЕСТА

Члан 27.

Насељено мјесто је дио подручја јединице локалне самоуправе које има изграђене објекте за становање, основну комуналну инфраструктру и друге објекте неопходне за задовољавање потреба становника настањених на његовом подручју. Члан 28.

(1) Насељено мјесто може бити у саставу само једне јединице локалне самоуправе. (2) На подручју једне јединице локалне самоуправе два или више насељених мјеста не могу имати исти назив.

Члан 29.

Насељеном мјесту може се дати назив који има географска, етнографска, историјска или друга обиљежја.

Члан 30.

До доношења закона о насељеним мјестима која чине подручје јединице локалне самоуправе, Влада ће ово питање уредити уредбом.

Члан 31.

(1) Иницијативу за покретање поступка за оснивање новог насељеног мјеста, за одређивање назива новонасталог насељеног мјеста, за промјену назива насељеног мјеста, односно за утврђивање да је насељено мјесто престало да постоји може покренути заинтересована скупштина јединице локалне самоуправе или 20% бирача који имају пребивалиште на подручју на које се промјена односи. (2) О иницијативи из става 1. овог члана, коју покреће 20% бирача који имају пребивалиште на подручју на које се промјена односи, мишљење даје скупштина јединице локалне самоуправе. (3) Образложена иницијатива са графичким приказом на катастарским подлогама подручја на које се промјена односи, подноси се Влади.

Члан 32.

(1) О насељеним мјестима води се регистар насељених мјеста. (2) Регистар насељених мјеста из става 1. овог члана води Министарство. (3) Садржај и начин вођења регистра из става 1. овог члана прописује Влада уредбом.


— http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/muls/OMin/Documents/nacrt%20zakona%20o%20teritorijalnoj%20organizaciji%20rs.doc.

--Слободни 16 kmtbr.jpg умјетник 15:39, 9. фебруар 2014. (CET)

Naseljeno mjesto je prostorna antropogeografska jedinica koja se sastoji od građevinskog područja i područja za druge namjene, a ima sistem obilježavanja zgrada.

Naselje je izgrađen, nastanjen, prostorno i funkcionalno objedinjen dio naseljenog mjesta.

Naseljeno mjesto je teritorijalna jedinica koja po pravilu obuhvata jedno ili više naselja sa područjem koje pripada tom naseljenom mjestu. Naseljeno mjesto može pripadati samo jednoj općini. Na području jedne općine dva ili više naseljenih mjesta ne mogu imati isti naziv. Naseljeno mjesto u statističkom značenju, čini jedan ili više statističkih krugova. Nazivi naseljenih mjesta utvrđuju se zakonom.

— http://www.fzs.ba/Dem/Popis/nas_mjestaFBiH.pdf

--Слободни 16 kmtbr.jpg умјетник 15:47, 9. фебруар 2014. (CET)

е) насеље је изграђен и функционално обједињен простор на којем су обезбјеђени услови за живот, рад и задовољавање заједничких потреба становника,
ж) насељено мјесто је територијална јединица која, по правилу, обухвата једно или више насеља, са подручјем које припада том насељеном мјесту. Насеља могу имати карактер градског или сеоског насеља,
з) град је јединица локалне самоуправе која представља урбану, инфраструктурну цјелину повезану свакодневним потребама становништва,
и) село је насеље чије се становништво претежно бави пољопривредом и које није сједиште јединице локалне самоуправе...

— http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Documents/Zakon_o_uredjenju_prostora_i_gradjenju.pdf

--Слободни 16 kmtbr.jpg умјетник 09:44, 11. фебруар 2014. (CET)