Javna nabavka

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvođenja javnih radova od strane državnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naručiocima, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.“ (Zakon o javnim nabavkama Republike Srbije, član 2, stav 1)

Suština javne nabavke je da svi gorenavedeni organi, organizacije i td. koje se finansiraju iz Budžeta, dakle novcem poreskih obveznika, vrše nabavke na način koji će sprečiti zloupotrebe, omogućiti nabavke po najpovoljnijim uslovima, već prema „načelima javnih nabavki“.

Zakon je prvi put donet jula 2002, dopunjen je 2004. a novi zakon o javnim nabavkama je stupio na snagu 6. januara 2009. Objavom u Službenom glasniku RS 116/08

Sve vrste javnih nabavki se obavezno objavljuju u „Službenom glasniku“ i na portalu javnih nabavki - http://portal.ujn.gov.rs/


Načela javnih nabavki[uredi | uredi izvor]

 • Načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava
 • Načelo obezbeđenje konkurencije među ponuđačima
 • Načelo transparentnosti (lice koje učestvuje u postupku javne nabavke ima pravo da prilikom otvaranja ponuda izvrši uvid u podatke iz ponude, svih učesnika koji su učestvovali u davanju ponuda i koji se unose u zapisnik o otvaranju ponuda, kao što su cene, rokovi, način plaćanja...)
 • Načelo jednakosti ponuđačadiskriminacija po bilo kom osnovu nije dozvoljena


Vrste postupaka javnih nabavki[uredi | uredi izvor]

 • Otvoreni postupak
 • Restriktivni postupak
 • Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva
 • Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva
 • Konkurs za nacrte
 • Postupak javne nabavke male vrednosti

Zaključak

Nabavka bilo kog tipa, za sve ustanove koje se finansiraju iz budžeta, podrazumeva poštovanje i sprovođenje Zakona o javnim nabavkama, kao i svih ostalih zakona i smernica koje smo ranije pomenuli. Javne nabavke lekova i medicinskih sredstava se danas sprovode na dva načina: -centralizovanom javnom nabavkom(sprovodi je Republički fond za zdravstveno osiguranje ). Fond potpisuje okvirni ugovor, a svaka zdravstvena ustanova zaljučuje ugovor posebno.Ova vrsta nabavki se sprovodi samo za određene lekove(lista je definisana ranije pomenutim Pravilnikom). -tenderom za javnu nabavku koju sprovodi samostalno zdravstvena ustanova-odnosi se na ostale lekove i sanitetski materijal . Obavlja se na način koji je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Sve javne nabavke koje se sprovode u zdravstvenoj ustanovi, moraju se uklopiti u okvir koji je utvrđen na početku godine od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, tj. ne sme premašiti materijalna sredtsva koja su planirana za tu ustanovu i tekuću godinu

Sprovođenje postupka javne nabavke – otvoreni postupak[uredi | uredi izvor]

Otvoreni postupak je postupak u kome sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu a u nastavku je dat redosled obaveznih/ključnih aktivnosti prilikom javne nabavke u otvorenom postupku:

 • Ustanovljavanje plana javnih nabavki i budžet / finansijski plan (ovo je obavezno za sve postupke)
 • Prethodni raspis (minimum 30 dana maksimum 12 meseci). Ova tačka je obavezna za sve nabavke veće od 50 miliona dnara.
 • Odluka o pokretanju postupka i rešenje o formiranju komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
 • Konkursna dokumentacija
 • Javni poziv za dostavljanje ponuda sa rokom ne manjim od 30 dana. Obavezno se objavljuje u Službenom glasniku i na portalu
 • Javno otvaranje ponuda i komisijski zapisnik koji se pri tome sačinjava.
 • Izveštaj o stručnoj oceni ponuda sačinjava komisija za javnu nabavku
 • Odluka sa obrazloženjem o izboru najpovoljnije ponude. Odluka se donosi u skladu sa rokom koji je dat u konkursnoj dokumentaciji. Odluka se dostavlja ponuđačima u roku od tri dana! Uslučaju da postoji opravdan razlog može se doneti i odluka o obustavljanju postupka pri čemu je opet rok od tri dana da se dostavi ponuđačima.
 • Ponuđači imaju rok od osam dana od prijema odluke da ulože Zahtev za zaštitu prava, ako smatraju da su im ista povređena
 • Ugovor o javnoj nabavci – obaveštenje o zaključenom ugovru u roku od tri dana se objavljuje u Službenom glasniku i portalu.


Restriktivni postupak javne nabavke[uredi | uredi izvor]

Restriktivni postupak javne nabavke se sastoji od dve faze:

 • U prvoj fazi sa postupcima i redosledom sličnim kao kod otvorenog postupka vrši se odabir, prema konkursnoj dokumentaciji, potencijalnih ponuđača u drugoj fazi. Npr. konkursnom dokumentacijom se zahteva da ponuđač koji se prijavljuje za izgradnju nekog objekata ima minimalno x ovlašćenih projektanata, n građevinskih mašina i sl. Na ovaj način se iz budućeg predmeta javne nabavke isključuju nedovoljno kvalifikovani ponuđači.
 • U drugoj fazi je postupak sličan otvorenom postupku ali na njemu mogu učestvovati samo ponuđači koji su odabrani u prvoj fazi

Pregovarački postupak[uredi | uredi izvor]

U pregovaračkom postupku naručilac neposredno pregovara sa jednim ili više ponuđača o pojedinim elementima nabavke. Sprovodi se u posebnim, u zakonu taksativno navedenim slučajevima, obično ako prethodna dva postupka nisu dala zadovoljavajuće rezultate, pri čemu je uslov da ugovrena cena ne može biti veća od cena koje su ponuđene u prethodnim postupcima.

Konkurs za nacrte[uredi | uredi izvor]

Sprovodi se u oblastima urbanističkog planiranja, arhitekture, građevinarstva, inžinjerstva, dizajna i informatike.


Postupak javne nabavke male vrednosti[uredi | uredi izvor]

Javna nabavka male vrednosti je nabavka istovrsnih dobara, usluga ili radova čija je procenjena vrednost na godišnjem nivou manja od vrednosti određene u zakonu kojim se uređije godišnji budžet Republike Srbije

Vidi još[uredi | uredi izvor]