E-Vlada

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Razlikuju se sledeći slojevi interakcije između dva subjekta
1. Informisanje snabdevanje informacijama preko vebprezentacije administrativne ustanove
2. Komunikacija mogućnosti interaktvne razmene informacija
3. Transakcija proces pružanja usluga

E-Uprava (E-Government) je skraćenica nastala od elektronska uprava, mada se neki put upotrebljavaju izrazi kao digitalna uprava, on-lajn ili internet uprava. Sam pojam se odnosi u širem smislu na olakšavanje procesa informacije, komunikacije i transakcije između i unutar državnih institucija. E-Uprava istovremeno pokriva olakšavanje procesa informacije, komunikacije i transakcije između državnih institucija, građana i preduzeća.

Da bi se olakšao taj proces interakcije misli se pre svega na korišćenje elektronskih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Proces informacije se definiše kao jednosmerno dobijanje informativnih podataka. O komunikaciji se govori kada postoji dvosmerna razmena informacija. Transakcija je prenos objekta ili prava između dva u komunikacionom procesu participirajuća subjekta.

E-Uprava kao svoje delove ima E-Administraciju (E-Administration), E-Demokratiju (E-Democracy) i E-Pravo (E-Justice). „E“ u ovim nazivima stoji za „elektronsko“ odvijanje postupka. E-Administracija (elektronska administracija) je u stvari po definiciji E-Uprava u užem smislu jer se radi prvobitno o administrativnim postupcima i njihovom olakšavanju. E-Demokratija bi bilo na primer glasanje na izborima putem interneta ili mobilnog telefona putem SMS poruke bez potrebe da se poseti izborno mesto. A E-Pravo bi na primer bilo vođenje sudskog procesa putem elektronske komunikacije. Umesto da se tužba napiše, štampa i odnese u sud ona se direktno šalje putem elektronske pošte ili putem sudskog portala. Sudski portal je specijalni interfejs suda na internetu kojim se vrši komunikacija. Tu se evidentira i advokat dobije potvrdu putem elektronske komunikacije da je njegov slučaj u toku. Komunikacija se pretežno vrši elektronskim putem.

Bazični preduslovi za uvod olakšica E-Uprave (elektronske uprave)[uredi]

Da bi komunikacija između državnih institucija i građana funkcionisala olakšano treba da se ispune dole navedeni preduslovi. Delimično ispunjavanje tih preduslova vodi do delimičnog uspostavljanja principa E-Uprave (olakšavanje procesa interakcije).

Sociokulturni preduslovi[uredi]

Uvod olakšica po sistemu E-Uprave češće ne uspeva zbog neprihvatanja kod korisnika. To znači da oni kojima su namenjene olakšice ne prihvataju iste. Razlog za to je da se često radi o prilično mladim i novim tehnologijama kao na primer korišćenje interneta koje donosi te olakšice. Pristupne mogućnosti tim novim komunikacijskim tehnologijama su često neravnopravno raspodeljene. Tako na primer starije osobe sa malim prihodima i nižem stepenu obrazovanja ostaju van mogućnosti učestvovanja u olakšicama koje donosi E-Uprava jer nemaju pristup internetu.

Organizatorski preduslovi[uredi]

Uspešan uvod olakšica E-Uprave ima kao preduslov prilagođenu organizacionu strukturu i procesuiranje postupaka unutar administracije. To znači da se unutrašnja procesualna organizacija administracije mora prilagoditi olakšicama. Tako se pokazalo da čvrsta unutrašnja funkcionalna podela administracije uvođenje olakšica E-Uprave otežava. Obrnuto procesualno orijentisana unutrašnja organizacija administracije podržava uvođenje olakšica E-Uprave. To znači da se unutrašnji resori moraju prilagoditi procesu. Na primer: umesto da se nose štampane evidencije postupka iz jednog resora u drugi mogli bi elektronski da se dostave. Kad građanin podnese elektronskim putem prijavu krivičnog dela, istražni sudija elektronskim putem može da izda nalog lokalnom SUP-u za hapšenje.

Pravni preduslovi[uredi]

Za uvod olakšica E-Uprave potreban je uvod pravnih preduslova. Tu se pre svega misli na formalnosti koje su potrebne pri pravnom administrativnom postupku (Na primer umesto svojeručnog potpisa – elektronska identifikacija šifrom). Za većinu administrativnih postupka je trenutno potreban svojeručni potpis. Takvi teško promenjivi službeni propisi kao i stroga zaštita ličnih podataka otežavaju uvod olakšica E-Uprave.

Zato je potrebno da se zakoni preispitaju o administrativnim procesima i da se njihova interpretacija malo prošireno vrši kao na primer priznavanje elektronske identifikacije..

Jednu ulogu pri realizaciji olakšica E-Uprave ima forma države. U savezni administrativno organizovanim državama nastaju češće inkompatibilna ostrvska rešenja nivoima savezih jedinica. Takođe se događa da se isti razvoji višestruko paralelno razvijaju na razlišitim administrativnim nivoima. Svaka od saveznih jedinica ima svoju vlastitu evoluciju olakšica po principu E-Uprave. Centralna organizacija ima prednost, jer je uz to lakše izvršiti marketing za nju.

Tehnički preduslovi[uredi]

Heterogene informacijske i komunikacijske tehnologije otežavaju uvod olakšica E-Uprave i dodatno prouzrokuju visoke troškove. Nepostojanje potrebnih tehnologija za uvod olakšica po principu E-Uprave ima skrivenu opasnost da se potencijali mogućih servisa ne prepoznaju i da se tehnologije zbog nepoznavanja ili loše procene njihovih mogućnosti ne nabavljaju. To znači da nema patentirana tehnologija za stvaranje olakšica pod nazivom E-Uprava. Opasnost je da se zbog toga potencijali aktuelnih elektronskih i medijskih tehnologija ne iskoriste.

Prednosti olakšica E-Uprave (elektronske uprave)[uredi]

Za građane je najveća prednost da stoje u boljem kontaktu sa administracijom i da može lakše da stupe u kontakt. Na primer, za EU sa svojih trenutnih 453 miliona građana u 25 zemalja članica to je od izuzetnog značaja. Tehnološki napredak, pre svega preko interneta omugućava nove puteve komunikacije i interakcije. Za građane je prednost neograničena pristupačnost informacijama. Uz to može danonoćno da stupe u kontakt sa upravnim organima administracije. Time za građane otpadaju dugi putevi do završetka postupka. Ne moraju na primer da idu u opštinu, nego to mogu od kuće na računaru da reše.

Istovremeno se postupci administracije automatizuju i pojednostavljuju različiti procesi postupka, tako da veći kapaciteti stoje na raspolaganju. To znači da visoki stepen primene informatičkih tehnologija ubrzava procese administrativnih postupka, što dovodi do oslobađanja ljudskih resursa. Ti dodatni kapaciteti stoje na raspolaganju za posebne slučajeve, gde na primer proces nije automatizovan. To ide u korist građana.

Istovremeno se povećava transparentnost ogranaka administracije, jer svaki korak u postupku postaje bolje vidljiv za građanina čime se istovremeno smanjuje mogućnost korupcije. O svakom stepenu u jednom presečnom administartivnom postupku građanin je upućen i informisan. Na primer, zna tačno na osnovu kojih zakona će biti o njegovoj dozvoli za gradnju odlučivano. Zna tačno ko će odlučivati i u kom administrativnom procesu je njegov zahtev za građevinsku dozvolu.

Lakši pristup administrativnim informacijama održava proces stvaranja volje građana i građani može lakše učestvovati u izražavanju svoje volje. To dovodi do učvršćivanja demokratije. Građani imaju mogućnosti da se informišu o svim zakonskim propisima, imaju mogućnosti da pogledaju protokole i zapisnike sa sednica državnih organa. Imaju mogućnosti da se direktno informišu o tome koji je zakon u pripremi ili ko hoće koje amandamne ili ko od odbornika glasa kako.

To je na primer važno za sve nove članice EU, gde informacije nisu bile pristupačne, kao na primer u zemljama bišeg istočnog bloka. Evropska unija ima cilj da podrži socijalno uključivanje i integraciju otvorivši pristup informacijama i uslugama koje bi omogućile srastanje Evrope.

Isto se za ekonomiju pokazuju prednosti olakšica E-Uprave. Efektiviranje i ubrzavanje administrativnih postupka dovodi do uštede vremena i novca. Ta ušteda ojačava ne samo preduzeća nego celi tržišni prostor u borbi protiv internacionalne konkurencije.

Osim prednosti za građane i za ekonomiju olakšice E-Uprave za administrativne organe ima jednu veliku prednost: a to je smanjenje troškova.

Spoljne povezice[uredi]

E-Uprava informativni sajtovi[uredi]

Oficijelni E-Uprava sajtovi[uredi]

  • eUprava - zvanični portal Republike Srbije
Oficijelni sajtovi elektronske uprave u svetu[uredi]
Posebni oficijelni sajtovi[uredi]

Istraživanja i edukacija[uredi]

Neoficijelni E-Uprava sajtovi[uredi]

Razno[uredi]