Рада Стијовић

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу
Рада Стијовић
Rada Stijovic 3.jpg
Рада Стијовић
Датум рођења(1954-05-23)23. мај 1954.(65 год.)
Место рођењаБеоград

Рада Стијовић (рођена 23. маја 1954. године у Београду) српски је лингвиста, научни саветник Института за српски језик Српске академије наука и уметности, секретар Одбора САНУ за проучавање Косова и Метохије и председник Уређивачког одбора Речника САНУ.

Биографија[уреди]

Рада Стијовић је рођена 1954. године у Београду. Основну школу, гимназију и Филозофски факултет (група за српски језик и књижевност) завршила је у Новом Саду. Магистрирала је на Филолошком факултету у Београду (група за српски језик), а докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду. Од 1983. до 2008. радила је у Институту за српски језик САНУ (на Речнику српскохрватског књижевног и народног језика - као један од аутора и један од уредника). Од 2004. до 2008. године предавала је на Филозофском факултету у Приштини (са седиштем у Косовској Митровици) Историју српског језика, Дијалектологију и Акцентологију. Од 2008. до 2012. године радила је на Мегатренд универзитету, где је, као ванредни професор, предавала Пословну кореспонденцију, Говорне комуникације, Писане комуникације и Научне комуникације. Године 2010. била је продекан за наставу на Факултету за уметност и дизајн Мегатренд универзитета. Од 2012. у сталном је радном односу у Институту за српски језик Српске академије наука и уметности.

Председник је Уређивачког одбора Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ и руководилац пројекта Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ. Од 2014. главни је и одговорни уредник Језика данас Матице српске.

Сарадник је на пројектима: Савремени српски језик и српска лексикографија у Институту за српски језик САНУ; Дијалектолошка истраживања српског језичког простора у Институту за српски језик САНУ; Истраживања српског језичког простора на Косову и Метохији на Филозофском факултету у Косовској Митровици. Члан је Уређивачког одбора Речника САНУ, Комисије за лексикологију и лексикографију при Одбору за стандардизацију српског језика, затим члан и секретар Међуодељењског одбора за проучавање Косова и Метохије САНУ, члан Међуакадемијског одбора за дијалектолошке атласе, члан Одбора за језик АНУРС, члан програмског одбора Дана српскога духовног преображења у Деспотовцу, члан-сарадник Матице српске у Новом Саду, члан и секретар редакције Косовско-метохијског зборника САНУ, члан редакције публикације Дани српскога духовног преображења, Деспотовац. Била је сарадник (2006—2009) на међународном пројекту Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen / Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen” Института за славистику Универзитета у Грацу. Стални је сарадник Политике у језичким рубрикама (Слово о језику и Језички путокази).

Два пута је добила награду Славистичког друштва Србије „Павле Ивић“ за најбоље лингвистичко остварење у протеклој години: 2008. године, као један од аутора Речника српскога језика и 2009. за књигу Говор Горњих Васојевића.

Из библиографије[уреди]

 1. Речник Васојевића. – Београд (Чигоја штампа), 2014.
 2. Језички саветник. – Београд (Чигоја штампа), 2014.
 3. Српски језик. Норма и пракса. – Београд (Чигоја штампа), 2009, 1–202.
 4. Семантичко-синтаксичке одлике конструкција с предлозима од-до у међусобној корелецији. – Јужнословенски филолог, Београд, 2006, књ. LXII, 93-112.
 5. О некоторых вопросах современной сербской лексикографии. – Лексикографията и лексикологията в съвременния свят (Българско лексикографско дружество. Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ БАН), Велико Търново, 2007, 207–216.
 6. Прилог познавању употребе инфинитива у данашњем говору Васојевића. – Зборник за филологију и лингвистику, Нови Сад (Матица српска), 2007, књ. L, 875-885.
 7. О једном типу редукованог инфинитива у неким зетско-сјеничким говорима с освртом на стање у бугарском и македонском језику. – Јужнословенски филолог, Београд, 2007, књ. LXIII, 199–206.
 8. Говор Горњих Васојевића. – Српски дијалектолошки зборник (Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ), Београд, 2007, књ. LIV, 1–312 + 9 карата.
 9. Семантичко-ортографске дистинкције неких сложеничких образовања. – Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова I, Београд (Институт за српски језик САНУ), 2007, 463–470.
 10. Употреба инфинитива у данашњем говору Бјелопавлића. – Зборник Института за српски језик САНУ, књ. I, Београд, 2008, 579–585.
 11. Ономастика Љумбарде, Дашиновца, Горњег и Доњег Ратиша. – Зборник радова са пројекта Истраживања српског језичког простора на Косову и Метохији, књ. 1 (2008), Косовска Митровица (Филозофски факултет Универзитета у Приштини), 2010, 161-185.
 12. Дијалекатска лексика Михаила Лалића и књижевни језик. – Наше стварање, Лесковац (Лесковачки културни центар), 2007, књ. LIV, св. 1-2, 76–80.
 13. Speaking in Belgrade. – Stocholm : Belgrade : Procedings from the IV Swedish–Serbian Symposium „Sustainable Development and the Role of Humanistic Disciplines“ Belgrade, October 2-4, 2008. – Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 2009, 43-48.
 14. Неке особине народног језика у повељама кнеза Лазара и деспота Стефана. – Јужнословенски филолог, Београд, 2008, књ. LXIV, 457–472.
 15. Напомене о енклитикама у језику повеља кнеза Лазара и деспота Стефана. – Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад, 2008, књ. LI, 45–52.
 16. О некоторых сербскославянских словах в современном сербском литературном языке. – ХХХ-е Кирилло-Мефодиевские чтения „Славянский мир: вера и культура“ (Самара, 22-24. маја). Материалы Международной научно-практической конференции преподавателей истории языков и культуры славянских народов / Издательство: СНЦ РАН, 2008, 164-169.
 17. О лексици српског књижевног језика после раскида српскохрватске језичке заједнице. – Зборник са научног скупа “Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Lexik – Wortbildung – Phraseologie Hg. Branko Tošović (Universitat Graz) „Разлике између босанског/бошњачког, хрватског и српског језика. Лексик(а) – Творба р(иј)ечи – Фразеологија” варијантне лексичке разлике, српски лексички корпус.
 18. Значај Ивићевих фонолошких проучавања за тумачење једне морфолошке појаве у српским дијалектима. – Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад (Матица српска), 2009, књ. LII/1, 41-46.
 19. Београд и књижевни језик. – Славистика (Славистичко друштво Србије), Београд, 2009, књ. XIII, 343–349.
 20. Српска кореспонденција новијег времена. – Годишњак за српски језик и књижевност (Филозофски факултет у Нишу), 2009, бр. 9, 485–492.
 21. Прилог утврђивању границе префонологизације наглашених вокала е и о у призренско-јужноморавским говорима на територији Косова и Метохије. – Косово и Метохија у цивилизацијским токовима. Књ. 1 : Језик и народна традиција, Косовска Митровица, 2010, 319-325.
 22. Језичка култура студената. – Даница – српски народни илустровани календар за 2011. годину (Вукова задужбина), Београд, 2010, 154-158.
 23. Префиксација придева у српскохрватском књижевном језику. – Зборник за филологију и лингвистику, Нови Сад (Матица српска), 1983, књ. XXVI/1 99–130.
 24. О језику „Песне на инсурекцију Сербијанов“ Доситеја Обрадовића. - Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад, 1994, књ. XXXVII, 575-579.
 25. Стојан Новаковић и модерна српска лексикографија. - Стојан Новаковић. Личност и дело.научни скиуп поводом 150-годишњице рођења (1842—1992), новбембар 1992, Београд (Српаска академија наука и уметности. Одељење историјских наука, књ. 25), 1995, 365-371.
 26. Фрикативи ф и х у говору Васојевића. – Живот и дело академика Павла Ивића, Суботица – Нови Сад – Београд, 2004, 489-497.
 27. Из лексике Васојевића [диференцијални речник говора Васојевића]. – Српски дијалектолошки зборник, Београд (Српска академија наука и уметности и Институт за српскохрватски језик), 1990, књ. XXXVI, 119-380.
 28. Романизми у говору Васојевића. – О лексичким позајмљеницама. Зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина (Градска библиотека Суботица, 18-20. октобар 1995), Суботица–Београд (Градска библиотека Суботица, Институт за српски језик Српске академије наука и уметности), 1996, 277–297.
 29. Из ономастике села Босуте у Шумадији. – Прилози проучавању језика, Нови Сад (Институт за јужнословенске језике Филозофског факултета у Новом Саду), 1977-1978, књ. 13-14, 159-165.
 30. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. 17. – Београд (Српска академија наука и уметности. Институт за српски језик), 2006.
 31. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. 18. – Београд (Српска академија наука и уметности. Институт за српски језик), 2010.
 32. Речник српскога језика. – Нови Сад (Матица српска), 2007.

Спољашње везе[уреди]