Rastvor

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Титрован раствор NaOH
Pravljenje rastvora slane vode

Rastvori predstavljaju složene dvo- ili više komponentne sisteme za koje možemo reći da su disperzni sistemi sastavljene od dispergovane faze ili rastvorene supstance i disperzionog sredstva ili rastvarača.[1][2]

Većina analitičkih reakcija se odvija u rastvorima pri čemu se najčešće koriste sistemi gde je dispergovana faza čvrsta supstanca a disperziono sredstvo tečnost, uglavnom voda.

Rastvori mogu biti u gasovitom(vazduh),tečnom(sve tečnosti)i u čvrstom agregatnom stanju (legure-čelik, bronza, mesing...)

U zavisnosti od veličina čestice dispergovane faze, disperzni sistemi se mogu podeliti na:

 • Prave rastvore (manja od 1 nm)
 • Koloidne rastvore (od 1-100 nm)
 • Suspenzije (>100 nm)

Po količini rastvorene supstance rastvori mogu biti:

 • nezasićeni (<R)
 • zasićeni (R)
 • prezasićeni (>R)

Rastvorljivost supstance se izražava kao masa supstance koja se rastvara u 100 g rastvarača na datoj temperaturi.

rastvorljivost za supstancu A se označava kao R(A).

Rastvori mogu biti zasićeni i nezasićeni.

Zasićeni rastvor je onaj rastvor koji sadrži maksimalnu količinu rastvorene supstance na određenoj temperaturi i koji se nalazi u stanju dinamičke ravnoteže sa viškom čvrste supstance.

Nezasićeni rastvor je rastvor koji sadrži manju količinu rastvorene supstance nego što to odgovara rastvorljivosti te supstance na datoj temperaturi.

Koloidi su mešavina dve ili više faza u kojima najmanje jedna faza ima dimenzije od 1 nm i 1 mikrometra.

Koloidne čestice se ne mogu odvojiti od rastvora filtriranjem jer su premale i prolaze kroz filter papir.

Ove čestice se ne talože već lebde u rastvoru.

Koloidne čestice mogu biti čvrste, tečne i gasovite. Dele se na:

 • Sol disperzije - čvrste čestice u tečnosti.
 • Emulzija - disperzije tečnosti u tečnosti.
 • Gel koagulirani oblik - koji ima sojstva čvrstog stanja a sastoji se iz čvrste i tečne faze.
 • Aerosol - disperzije čvrstih ili tečnih čestica u gasu.
 • Pena - disperzija gasova u tečnostima ili čvrstim supstancama.[3]

Kvantitativno izražavanje sastava rastvora[uredi]

Kvantitativni sastav rastvora možemo izraziti kao:

 • Udeo, predstavlja odnos neke veličine (mase, količine ili zapremine) jedne komponente prema toj veličini za smešu svih komponenata.
 • Koncentracija, pokazuje koliko se puta neka od veličina nalazi u zapremini od 1 dm3.
 • Titar, predstavlja posebno izraženu masenu koncentraciju koja je rastvorena u 1 cm3 rastvora.
 • Ppm
 • Ppb
 • Masena koncentracija predstavlja masu supstance u jediničnoj zapremini rastvora.
 • Količinska koncentracija predstavlja količinu supstance u jediničnoj zapremini.
T=M/V (cm3)

P-funkcija se koristi za izračunavanje koncentracije razblaženih rastvora i definisana je kao negativni logaritam za osnovu 10 koncentracije određene supstance.

Aktivnost[uredi]

Izvođenjem eksperimenata, utvrđeno je da je izuzev u razblaženim rastvorima efektivna koncentracija jona manja od stvarne koncentracije. Uzrok ove pojave se objašnjava činjenicom da u rastvorima elektrolita dolazi do jonskih interakcija koje su posledica postojanja elektrostatičkih sila. Razblaženi rastvori u kojima je interakcija između čestica zanemarljiva, ponašaju se kao idealni rastvori dok je odstupanje veće ako je rastvor koncentrovaniji.

Da bi se napravila razlika između efektivne i stvarne koncentracije, Luis uvodi pojam aktivnosti.

Aktivnost (a) je delotvorna koncentracija neke supstance u rastvorima elektrolita.

Aktivnost jona u rastvoru elektrolita je relativna vrednost jer nam pokazuje koliko je jon aktivan u odnosu na referentni rastvor u kome je koncentracija 1 mol/dm3.

a = f*c/c0 = f*c[4]

Референце[uredi]

 1. Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "solution". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.
 2. Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd изд.). Prentice Hall. ISBN 978-0131755536. 
 3. Miloš B. Rajković (2007)˝Uvod u analitičku hemiju klasične osnove˝, Beograd, Str. 11-33
 4. Раствори

Литература[uredi]