Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини

Из Википедије, слободне енциклопедије
Jump to navigation Jump to search
Факултет за спорт и физичко васпитање
Logo fakulteta wik.jpg
Лого факултета
Тип државни
Оснивање 1979.
Афилијација Универзитет у Приштини
Декан проф. др Верољуб Станковић
Локација Лепосавић, Србија
Веб-сајт [1]

Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Лепосавићу је образовно-научна установа која обавља основне, специјалистичке, магистарске и докторске студије, као и друге облике студија, за иновацију знања и стручног образовања из области физичке културе и спорта.

Историјат[уреди]

Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Лепосавићу, основан је као Факултет за физичку културу у Приштини („Службени лист САПК“ бр. 28/79), а са радом је почео школске 1979/80 године. Кадровски и материјални потенцијали коришћени су са Смера за физичку културу при Вишој педагошкој школи у Приштини.

Године 2008. Факултет за физичку културу променио је назив у Факултет за спорт и физичко васпитање.

На Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Лепосавићу, закључно са 01.октобар 2015. године, дипломирала су 3.353 студента. Вујовић Драган је први студент који је дипломирао на овом Факултету.

Мисија[уреди]

Мисија Факултета за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу је осигурање једне од водећих позиција у школовању кадрова за спорт, физичко васпитање и рекреацију кроз стварање високо-образовног стручног кадра за професоре које ће својим радом допринети:

побољшавању и унапређивању примене физичких активности код деце и људи свих доба старости, коришћењу телесних активности у функцији раста и развоја, ефикасној примени тренажних оптерећења, превенцији здравља, коришћењу информација о спорту и физичком васпитању и научној делатности у области примене физичких активности у спорту, физичком васпитању и рекреацији. У обављању мисије Факултет делује и доприноси унапређењу теорије и праксе примене физичких активности и континуирано сарађује са сродним високошколским установама у Републици Србији, другим институцијама Универзитета у Приштини a и иностраним Факултетима.

Студентски парламент[уреди]

Студентски парламент Факултета је орган преко кога студенти остварују своја права и заштиту својих интереса. Избор чланова Студентског парламента Факултета врши се сваке године у априлу, тајним и непосредним гласањем.

Студентски парламент има 15 чланова. Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се врши избор. Мандат чланова Студентског парламента траје једну годину.

Студента продекана именује декан Факултета, на предлог Студентског парламента. Студент продекан обавља послове који се односе на студентска питања у складу са Статутом Факултета. Начин и поступак предлагања и избора кандидата утврђује се Статутом Студентског парламента Факултета. Члану Студентског парламента коме је престао статус студента престаје мандат даном престанка статуса.

Надлежност Студентског парламента

Бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента; Доноси Статут Студентског парламента; Оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента; Бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета; Доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента; Разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, анализом ефикасности студирања, унапређењем мобилности студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређивањем студентског стандарда; Организује и спроводи програме ваннаставних активности студената; Учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу са општим актом који доноси Наставно-научно веће; Бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа и удружења у којима су заступљени представници студената Факултета, у складу са општим актом установе, удружења, односно Универзитета и Факултета; Усваја годишњи извештај о раду студента продекана; Усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента Факултета; Усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента. Обавља и друге послове, у складу са Законом, Статутом и општим актима Факултета.

Спољашње везе[уреди]