Izvedene jedinice SI sistema

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

SI izvedene jedinice su deo jedinica SI sistema mera, a izvedene su od sedam osnovnih SI jedinica.

Jedinice sa posebnim imenima i simbolima[uredi]

Ime Simbol Fizička veličina Ekvivalent Izraženo u osnovnim SI jedinicama
radijan rad ugao m/m bezdimenzionalna
steradijan sr prostorni ugao m2 · m−2 bezdimenzionalna
herc Hz frekvencija s−1 s−1
njutn N sila, težina kg · m · s−2 kg · m · s−2
paskal Pa pritisak, napon N · m−2 kg · m−1 · s−2
džul J energija, rad, toplota N · m
C · V
W · s
kg · m2 · s−2
vat W snaga, fluks zračenja J · s−1
W · A
kg · m2 · s−3
kulon C naelektrisanje A · s A · s
volt V električni potencijal, električni napon, elektromotorna sila W · A−1
J · C−1
kg · m2 · s−3 · A−1
farad F električni kapacitet C · V−1
s · Ω−1
kg−1 · m−2 · s4 · A2
om Ω električni otpor, impedansa, reaktansa V · A−1 kg · m2 · s−3 · A−2
simens S električna provodnost Ω−1
A · V−1
kg−1 · m−2 · s3 · A2
veber Wb magnetni fluks J · A−1
T · m2
kg · m2 · s−2 · A−1
tesla T magnetna indukcija, gustina magnetnog fluksa V · s · m−2
Wb · m−2
kg · s−2 · A−1
henri H induktivnost V · s · A−1
Ω · s
Wb · A−1
kg · m2 · s−2 · A−2
stepen celzijusa °C temperatura K K
lumen lm svetlosni fluks cd · sr cd
luks lx osvetljenost lm · m−2 cd · m−2
bekerel Bq aktivnost radioaktivnog izvora s−1 s−1
grej Gy apsorbovana doza (jonizujućeg zračenja) J · kg−1 m2 · s−2
sivert Sv ekvivalentna doza (jonizujućeg zračenja) J · kg−1 m2 · s−2
katal kat katalitička aktivnost mol · s−1 mol · s−1

Ostale veličine i jedinice[uredi]

Fizička veličina Ime SI jedinice Simbol za SI jedinicu Izraženo u vezi sa ostalim jedinicama
površina kvadratni metar m2
zapremina kubni metar m3
brzina metar u sekundi m · s−1
ubrzanje metar u sekundi na kvadrat m · s−2
ugaona brzina radijan u sekundi rad · s−1 s−1
impuls njutn sekunda N · s kg · m · s−1
moment impulsa njutn metar sekunda N · m · s kg · m2 · s−1
moment sile njutn metar N · m kg · m2 · s−2
talasni broj recipročni metar m−1
gustina, zapreminska masa kilogram po metru kubnom kg · m−3
specifična zapremina kubni metar po kilogramu kg−1 · m³
koncentracija količine supstancije mol po kubnom metru m−3 · mol
molarna zapremina kubni metar po molu m³ · mol−1
toplotni kapacitet, entropija džul po kelvinu J · K−1 kg · m2 · s−2 · K−1
molarni toplotni kapacitet, molarna entropija džul po mol kelvinu J · K−1 · mol−1 kg · m2 · s−2 · K−1 · mol−1
specifični toplotni kapacitet, specifična entropija džul po kilogram kelvinu J · K−1 · kg−1 m2 · s−2 · K−1
molarna energija džul po molu J · mol−1 kg · m2 · s−2 · mol−1
specifična energija džul po kilogramu J · kg−1 m2 · s−2
gustina energije džul po kubnom metru J · m−3 kg · m−1 · s−2
površinski napon njutn po metru N · m−1 = J · m−2 kg · s−2
egzistencija zračenja, iradijancija vat po kvadratnom metru W · m−2 kg · s−3
toplotna provodnost vat po metar kelvinu W · m−1 · K−1 kg · m · s−3 · K−1
kinematička viskoznost, difuzioni koeficijent kvadratni metar u sekundi m2 · s−1
dinamička viskoznost paskal sekund Pa · s = N · s · m−2 kg · m−1 · s−1
zapreminsko naelektrisanje kulon po kubnom metru C · m−3 m−3 · s · A
gustina električne struje amper po kvadratnom metru A · m−2
specifična provodnost, elektrolitička provodljivost simens po metru S · m−1 kg−1 · m−3 · s3 · A2
molarna provodljivost simens kvadratni metar po molu S · m2 · mol−1 kg−1 · s3 · mol−1 · A2
permitivnost farad po metru F · m−1 kg−1 · m−3 · s4 · A2
permeabilnost henri po metru H · m−1 kg · m · s−2 · A−2
jačina električnog polja volt po metru V · m−1 kg · m · s−3 · A−1
jačina magnetnog polja amper po metru A · m−1
luminancija, sjaj kandela po kvadratnom metru cd · m−2
ekspozicija (zračenja) kulon po kilogramu C · kg−1 kg−1 · s · A
jačina apsorbovane doze grej u sekundi Gy · s−1 m2 · s−3

Dopunske jedinice[uredi]

Do oktobra 1995. radijan i steradijan su smatrani za dopunske jedinice SI sistema merenja. Sada se ove jedinice kategorišu kao izvedene jedinice.

Vidi još[uredi]

Literatura[uredi]