Пређи на садржај

Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине

С Википедије, слободне енциклопедије

Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине је независни и самостални орган чија је основна надлежност именовање судија и тужилаца у Босни и Херцеговини.

Надлежности

[уреди | уреди извор]

Високи судски и тужилачки савјет:[1]

 • именује судије, укључујући предсједнике судова, судије поротнике и додатне судије у све судове на државном, ентитетском, кантоналном, окружном, основном и општинском нивоу у Босни и Херцеговини, укључујући Брчко Дистрикт, са изузетком уставних судова ентитета;
 • именује главне тужиоце, замјенике главних тужиоца и тужиоце у сва тужилаштва на државном, ентитетском, кантоналном и окружном нивоу у Босни и Херцеговини, укључујући и Брчко Дистрикт;
 • даје предлоге надлежним органима у вези са њиховим предлагањем и избором судија Уставног суда Републике Српске и именовањем судија у Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине;
 • прима притужбе против судија и тужилаца, води дисциплинске поступке, утврђује дисциплинску одговорност и изриче дисциплинске мјере судијама, судијама поротницима, додатним судијама и тужиоцима;
 • одлучује о жалбама у дисциплинским поступцима;
 • одлучује о привременом удаљењу од вршења дужности судија, судија поротника, додатних судија и тужилаца;
 • надгледа стручно усавршавање судија и тужилаца и савјетује ентитетске центре за едукацију судија и тужилаца и Правосудну комисију Брчко Дистрикта у вези са усвајањем програма стручног усавршавања судија и тужилаца;
 • одређује минимални обим стручног усавршавања које сваки судија и тужилац мора остварити у току године;
 • одређује почетну обуку за лица која су изабрана за судије и тужиоце и надгледа остваривање такве обуке;
 • одобрава годишњи извјештај управних одбора ентитетских центара за едукацију судија и тужилаца и Правосудне комисије Брчко Дистрикта у дијелу који се односи на почетну обуку и стручно усавршавање судија и тужилаца;
 • одлучује о питањима неспојивости других функција које судије и тужиоци обављају са дужностима судија и тужилаца;
 • одлучује и привременом упућивању судија и тужилаца у други суд или тужилаштво;
 • одлучује о одсуствима судија и тужилаца;
 • учествује, према властитој оцјени, у процесу израде годишњих буџета за судове и тужилаштва;
 • даје предлоге, према властитој оцјени, у вези са годишњим буџетом предложеним од стране државних органа и/или влада за судове и тужилаштва;
 • даје и износи, према властитој оцјени, предлоге за измјену буџета предложених од стране државних органа и/или влада и/или Правосудне комисије Брчко Дистрикта надлежним законодавним органима;
 • прикупља и анализира извјештаје и информације, као и потребне информације о буџету и приходима за судове и тужилаштва како би се обезбиједили статистички подаци за ефикасан рад судова и тужилаштава;
 • залаже се за адекватно и континуирано финансирање судова и тужилаштава;
 • учествује у изради нацрта и одобрава правилнике о пословању за судове и тужилаштва;
 • надгледа и савјетује судове и тужилаштва у одговарајућим ефикасним техникама и поступцима у вези са буџетом, управљањем и руковођењем и иницира едукацију у том погледу;
 • покреће, надгледа и координира пројекте који се односе на побољшање питања везаних за управљање судовима и тужилаштвима, укључујући тражење финансијских средстава из домаћих и међународних извора;
 • утврђује критеријуме за оцјењивање рада судија и тужилаца;
 • води, координира и надгледа коришћење информационе технологије у судовима и тужилаштвима да би се у том погледу постигла и одржала униформност. Судови и тужилаштва могу уводити аутоматизоване системе праћења и регистрације предмета или сличне системе укључујући системе подршке и похрањивања података, само уз претходно одобрење Високог судског и тужилачког савјета;
 • утврђује број судија, тужилаца и замјеника главног тужиоца за судове и тужилаштва из његове надлежности, након консултација са предсједником суда или главним тужиоцем, тијелом надлежним за буџет и надлежним министарством правде;
 • прикупља информације и води документацију о професионалном статусу судија и тужилаца;
 • даје мишљење о притужбама које поднесе судија или тужилац који сматра да су његова права и независност угрожени;
 • даје мишљење о нацртима закона, прописа и о важним питањима која могу утицати на правосуђе, покреће поступак усвајања закона и других прописа и даје смјернице судовима и тужилаштвима;
 • објављује етичке кодексе судија и тужилаца;
 • врши друга овлашћења утврђена законом.

Високи судски и тужилачки савјет има 15 чланова, који између себе већином гласова бирају предсједника и два потпредсједника. Предсједник и два потпредсједника не могу бити из реда истог конститутивног народа, а највише један од њих може бити из реда Осталих.

Чланови су:[2]

Чланови имају мандат од четири године, највише два пута узастопно.

 1. ^ Члан 17. Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 25/04)
 2. ^ Члан 4. Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине

Спољашње везе

[уреди | уреди извор]