Министарство здравља Републике Србије

Из Википедије, слободне енциклопедије
За друга значења, погледајте Министарство здравља (вишезначна одредница).
Министарство здравља Републике Србије
Општи подаци
Држава  Србија
Надлежност Влада Републике Србије
Седиште Немањина 22 - 26, Београд, Србија
Основни подаци
Министар Златибор Лончар
Презентација
Веб сајт www.zdravlje.gov.rs

Министарство здравља обавља послове државне управе који се односе на систем здравствене заштите и систем обавезног здравственог осигурања односно друге облике здравственог осигурања и доприноса за здравствено осигурање, ближе уређивање права из здравственог осигурања, учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума о обавезном социјалном осигурању. Такође министарство се стара о садржају здравствене заштите, очувању и унапређењу здравља грађана и праћењу здравственог стања и здравствених потреба становништва, организацији здравствене заштите, здравственој инспекцији, организацији надзора над стручним радом здравствене службе, обезбеђивању здравствене заштите из јавних прихода, здравственој заштити странаца, евиденцији у области здравства као и другим пословима одређеним законом. Министарство се налази у улици Немањиној бр. 22-26 у Београду. Актуелни министар је Златибор Лончар.[1]

Делокруг рада Министарства[уреди]

Делокруг рада министарства дефинисан је Законом о министарствима и поред већ наведених подразумева и обављање послова везаних за узимање и пресађивање делова људског тела, производњу и промет лекова, медицинских средстава и помоћних лековитих средстава и инспекцијске послове у тим областима, производњу и промет опојних дрога и прекурсора недозвољених дрога, ископавање и преношење умрлих лица у земљи, преношење умрлих лица из иностранства у земљу и из земље у иностранство. У надлежност министарства улазе и послови везани за санитарну инспекцију; здравствени и санитарни надзор у области заштите становништва од заразних и незаразних болести, здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе у производњи и промету, јавно снабдевање становништва хигијенски исправном водом за пиће и другим областима одређеним законом, контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја, санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором, утврђивање санитарно-хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима, санитарни надзор на државној граници, као и друге послове одређене законом. [2]

Организационе јединице Министарства здравља[уреди]

Сектор за организацију здравствене службе[уреди]

У Сектору за организацију здравствене службе обављају се послови који обухватају: очување и унапређење здравља грађана и праћење здравствених потреба становништва, организацију здравствене службе, спречавање, сузбијање и рано откривање болести; правовремену дијагностику, благовремено лечење, рехабилитацију оболелих и повређених; праћење и проучавање стања у здравственој служби у погледу врсте и територијалне распоређености здравствених установа и приватне праксе, кадровске обезбеђености, обима и садржаја рада, опремљености, као и праћење здравствених технологија.[3]

Сектор за здравствено осигурање[уреди]

У Сектору за здравствено осигурање обављају се послови који обухватају: израду нацрта закона и других прописа којима се уређује област обавезног и добровољног здравственог осигурања и здравствене заштите која се пружа осигураним лицима; прописа којима се уређује систем плата запослених у здравственим установама које се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања, односно из јавних прихода; прописа којима се уређује област лекова и медицинских средстава у складу са стандардима Европске Уније; прописа којима се уређује систем цене лекова, као и утврђивање цена лекова; праћење и унапређивање система обавезног здравственог осигурања, као и добровољног здравственог осигурања; праћење и унапређивање финансирање здравствене заштите која се обезбеђује из система обавезног здравственог осигурања, као и финансирање здравствених установа из Плана мреже.[3]

Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту[уреди]

У Сектору за јавно здравље и програмску здравствену заштиту обављају се послови који обухватају: праћење спровођења пројеката и програма, као и ефеката и резултата програма и пројеката из области програмске здравствене заштите; праћење и сагледавање социјалних потреба становништва и успостављање сарадње између организација и корисника услуга; сарадња са организацијама и удружењима ради утврђивања потреба осетљивих група; сачињавање предлога националних стратегија и програма; праћење спровођења, ефеката и резултата националних стратегија и програма; сарадња са факултетима здравствене струке, Републичким фондом за здравствено осигурањe; праћење и анализу најважнијих показатеља здравственог стања становништва на националном нивоу.[3]

Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу[уреди]

У Сектору за европске интеграције и међународну сарадњу обављају се послови који обухватају: координацију послова везаних за приступање Европској унији; праћење спровођења обавеза Министарства у процесу европских интеграција; ажурирање података о усвојеним законима усклађеним са прописима Европске уније у јединствену базу података; координацију израде нацрта закона у складу са стандардима Европске уније из делокруга министарства; планирање, припрему, спровођење и праћење ИПА пројеката који се финансирају из фондова ЕУ у области здравља; учествовање у припеми стратешких и програмских докумената за финаснирање из фондова ЕУ у области здравља.[3]

Сектор за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре[уреди]

У Сектору за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсуре обављају се послови који обухватају: праћење и анализе есенцијалне листе лекова Светске здравствене организације и давање мишљења на акт Републичког фонда којим се уређује листа лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања; израда предлога, праћење и анализа спровођења националне стратегије у области лекова; праћење, анализа и предлагање мера за обезбеђивање доступности лекова; праћење, унапређивање и анализa остваривања права на лекове у оквиру обавезног здравственог осигурања, као и утицај цена лекова на доступност лекова и медицинских средстава; анализа снабдевености здравствених установа лековима и медицинским средствима, као и предлагање мера за адекватну обезбеђеност здравствених установа из Плана мреже; праћење и унапређивање здравствених технологија у области лекова и медицинских средстава који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања. [3]

Сектор за инспекцијске послове[уреди]

У Сектору за инспекцијске послове обављају се послови који обухватају: вршење санитарног и здравственог надзора у области заштите становништва од заразних и незаразних болести, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће; контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја; санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором; утврђивање санитарно-хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима; санитарни надзор на државној граници. [3]

Секретаријат Министарства[уреди]

У Секретаријату Министарства обављају се послови од значаја за рад Министарства а везани су за кадровска, финансијска и друга питања, као и усклађивање рада унутрашњих јединица, остваривање сарадње са другим министарствима, посебним организацијама, као и друге послове из делокруга Секретаријата Министарства.[3]

Види још[уреди]

Референце[уреди]

Спољашње везе[уреди]