Količina supstance

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

Količina supstance ili količina materije je standardno definisani kvantitet koja meri veličinu jednog ansambla jedinki, kao što su atomi, molekuli, elektroni, ili druge čestice. Ponekad se naziva hemijskm količinom. Međunarodni sistem jedinica (SI) definiše količinu supstance kao vrednost koja je proporcionalna prisutnom broju elementarnih čestica.

Količina supstance se označava sa n, a njena SI merna jedinica je mol. Mol je količina supstance koja sadrži isto toliko jedinica (čestica) koliko ima atoma u 12 g (0.012 kg) ugljenikovog izotopa 12C.[1][2] Konstanta proporcionalnosti je inverzna Avogadrovoj konstanti,[3] čija vrednost je 6,022,140,857(74)×1023.[4] Njena jedinica je 1/mol, i ona povezuje molarnu masu količine supstance sa njenom masom. Stoga se količina supstance uzorka izračunava kao masa podeljena sa molarnom masom supstance.

Količina substance se javlja u termodinamičkim odnosima kao što je zakon idealnih gasova, i u stehiometrijskim relacijama između reagujućih molekula kao u zakonu umnoženih masenih odnosa.

Još jedna jedinica količine supstancije u upotrebi u hemijskom inženjerstvu u SAD je funta-mol, sa simbolom lb-mol.[5][6] Jedna funta-mole je 453,592,37 mol.

Formula za količinu supstance glasi:

Pri čemu je:

Oznaka Značenje Iznos i merna jedinica
n količina supstance ? mol
m masa materije ? g
M molarna masa materije (Ar ili Mr) gmol-1
N brojnost materije ? (nema merne jedinice)
L Avogadrova konstanta 6,022•1023 mol-1
V0 zapremina supstance pri standardnim uslovima (0 °C, 101325 Pa) ? dm3
Vm molarna zapremina supstance 22,4 dm3 mol-1

Napomena: ? označava vrednost koja zavisi od konteksta.

Primeri izračunavanja količine supstance[уреди]

Pr. 1[уреди]

Izračunajte količinu supstance hlora u 200 g.

Pr. 2[уреди]

Izračunajte količinu supstance jona natrijuma u 0,5 g kuhinjske soli.[7]

Pr. 3[уреди]

U uzorku hrom(III) hlorida mase 0,08 g izračunajte količinu hloridnih jona.[7]

Vidi[уреди]

Reference[уреди]

  1. ^ Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "amount of substance, n". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.
  2. ^ International Union of Pure and Applied Chemistry (1996). „Glossary of Terms in Quantities and Units in Clinical Chemistry” (PDF). Pure Appl. Chem. 68: 957—1000. 
  3. ^ International Bureau of Weights and Measures (2006), The International System of Units (SI) (PDF) (8th изд.), стр. 114—15, ISBN 92-822-2213-6 
  4. ^ „CODATA Value: Avogadro constant”. The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. US National Institute of Standards and Technology. јун 2015. Приступљено 2015-09-25. 
  5. ^ Talty, John T. (1988). Industrial Hygiene Engineering: Recognition, Measurement, Evaluation, and Control. William Andrew. стр. 142. ISBN 0-8155-1175-2. 
  6. ^ Lee, C.C. (2005). Environmental Engineering Dictionary (4th изд.). Rowman & Littlefield. стр. 506. ISBN 0-86587-848-X. 
  7. 7,0 7,1 A. Petreski - B. Sever, Zbirka riješenih primjera i zadataka iz opće kemije, PROFIL international, 4. izdanje, Zagreb, 1997.