Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Filozofski fakultet u Nišu
Filozofski-Nis.jpg
Glavni ulaz Fakulteta
Tip državni
Osnivanje 1971.
Afilijacija Univerzitet u Nišu
Dekan prof. dr Natalija Jovanović
Broj zaposlenih 222
Nastavno osoblje 174
Broj studenata 3500
Lokacija Niš, Srbija
Veb-sajt http://www.filfak.ni.ac.rs
Filozofski fakultet u Nišu.png

Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu je visokoobrazovna i naučna ustanova na kojoj se obavljaju studije prvog, drugog i trećeg stepena, kao i studije za inovaciju znanja i stručnog obrazovanja iz oblasti filozofije, istorije, sociologije, psihologije, pedagogije, srbistike, anglistike, ruskog jezika i novinarstva.

Istorijat[uredi]

Filozofski fakultet je osnovan 1971. godine kao akademska jedinica Univerziteta u Nišu, sa dosta složenom akademskom strukturom koja obuhvata naučne i obrazovne programe iz humanističkih i prirodnih nauka. Unutrašnja organizacija koja je zahtevala više obazrivosti u sprovođenju osnovne misije Fakulteta održala se do oktobra 1999. godine kada su se Odsek za fizičku kulturu i tri odseka za prirodne nauke razvila u nezavisne institucije. To je omogućilo transformaciju matičnog fakulteta u integrisaniju akademsku jedinicu. Godine 2001. obeležena je trideseta godišnjica Fakulteta sa novim obrazovnim i naučnim izgledom, suštinski fokusiranim na filološko-filozofske discipline, dopunjenim Odsekom za umetnost, koji će prerasti u nezavisni fakultet 2003. godine. Nakon poslednje promene strukture, Filozofski fakultet obuhvata devet departmana, koji funkcionišu kao organizacione jedinice kroz koje se obrazovne i istraživačke teme dovode u vezu sa glavnim poljem studija. Filozofski fakultet obuhvata jedanaest departmana koji jasno pokazuju naša glavna interesovanja: engleski jezik, srpski jezik, srpska i komparativna književnost, ruski jezik, francuski jezik, sociologija, filozofija, psihologija, pedagogija, istorija, komunikologija i novinarstvo. Fakultet ima oko 222 stalno zaposlenih, a broj studenata doseže 3500. Savet fakulteta, koji se sastoji od 22 člana, glavno je telo upravljanja, dok je Dekanat zadužen za organizaciona pitanja. Sekretarijat Fakulteta sastoji se od službi koje se bave finansijama, pravnim aspektima, studentskim pitanjima na svim nivoma studija i IT podrškom.

Akademske i istraživačke delatnosti[uredi]

Osnovna obaveza Filozofskog fakulteta je da organizuje i sprovodi akademske programe koji vode do sticanja diplome osnovnih studija, diplomskih, kao i doktorskih studija na određenim departmanima. Osim toga, Fakultet promoviše različite oblike osnovnih i razvojnih istraživanja, a bavi se i drugim problemima koji se odnose na obrazovanje, nezavisno ili u saradnji sa drugim akademskim, istraživačkim ili industrijskim organizacijama i institucijama.

Zvanični konkurs za upis na Fakultet oglašava se u maju mesecu za predstojeću akademsku godinu, a odnosi se na učenike koji imaju kompletno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Prijemni ispit je fokusiran na proveru znanja iz potrebnih predmeta. Većina programa se završava ispitom, ali pre toga se moraju ispuniti drugi postavljeni uslovi.

Osnovni zadaci i ciljevi[uredi]

Osnovni zadaci i ciljevi Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu definisani Strategijom obezbeđenja kvaliteta Fakulteta jesu ostvarivanje Zakonom postavljenih ciljeva visokog obrazovanja i vizije daljeg razvoja visokog obrazovanja na Fakultetu. Dugoročni zadaci i ciljevi Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu koji se ostvaruju sprovođenjem Strategije obezbeđenja kvaliteta su:

 • kontinuirano unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja na Fakultetu,
 • povećanje efikasnosti studija primenom mera za obezbeđenje kvaliteta,
 • kontinuirano unapređenje kvaliteta studijskih programa,
 • kontinuirano unapređenje kvaliteta nastave i nastavnog procesa,
 • kontinuirano unapređenje naučnoistraživačkog rada nastavnog osoblja,
 • kontinuirano unapređenje kvaliteta prostora i opreme,
 • kontinuirano unapređenje kvaliteta upravljanja i poslovođenja Fakultetom i kvaliteta nenastavne podrške,
 • obezbeđivanje značajne uloge studenata u procesu obezbeđenja i kontinuiranog unapređenja kvaliteta,
 • sistematsko praćenje, periodična provera i kontinuirano unapređenje sistema kvaliteta na Fakultetu.

Organizacija fakulteta[uredi]

Fakultet je obrazovna i naučna ustanova, koji svoju delatnost obavlja u sledećim naučnim oblastima: filozofija, istorija, psihologija, pedagogija, sociologija, socijalna politika i socijalni rad, novinarstvo, anglistika, srbistika, ruski jezik i književnost, francuski jezik i književnost, strani jezici na nematičnim departmanima.

Fakultet ostvaruje delatnost visokog obrazovanja kroz akademske studije na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa.

Fakultet svoje delatnosti ostvaruje preko organizacionih jedinica:

a) za nastavu:

 1. departmani,
 2. katedre,
 3. Centar za strane jezike,
 4. Centar za obrazovanje nastavnika i profesionalno usavršavanje,
 5. Centar za srpski kao strani i nematernji jezik,
 6. lektorati,
 7. centri za naučno-istraživački rad,
 8. laboratorije,
 9. Izdavački centar,
 10. Biblioteka,
 11. Računarski centar.

b) za vannastavne delatnosti:

Sekretarijat Fakulteta, preko službi:

 1. Služba za nastavu i studentska pitanja,
 2. Služba za master i doktorske studije,
 3. Služba za opšte i pravne poslove,
 4. Računarski centar,
 5. Finansijska služba,
 6. Tehnička služba.

Departmani[uredi]

Departman je organizaciona jedinica preko koje se ostvaruju studije na osnovu jednog ili više studijskih programa za koje je Fakultet akreditovan.

Na Fakultetu su organizovani sledeći departmani:

 • Departman za filozofiju,
 • Departman za istoriju,
 • Departman za psihologiju,
 • Departman za pedagogiju,
 • Departman za sociologiju,
 • Departman za komunikologiju i novinarstvo,
 • Departman za anglistiku,
 • Departman za srpski jezik,
 • Departman za srpsku i komparativnu književnost,
 • Departman za ruski jezik i književnost
 • Departman za francuski jezik i književnost

Departman razmatra i rešava pitanja ostvarivanja studija za koje je osnovan, što se bliže reguliše ovim Statutom.

Departmanom rukovodi upravnik koga iz reda nastavnika departmana imenuje i razrešava dekan Fakulteta na predlog veća departmana.

Upravnik departmana bira se na vreme od tri godine.

Katedre[uredi]

Katedra je organizaciona jedinica departmana u okviru koje se ostvaruju studije na osnovu studijskog programa za jedan ili više srodnih predmeta u jednoj naučnoj oblasti.

Odluku o srodnim predmetima po katedrama donosi Veće departmana.

Na departmanima organizovane su sledeće katedre:

Na Departmanu za sociologiju:

 • Katedra za opštu sociologiju
 • Katedra za posebne sociologije

Katedre se mogu osnivati i na drugim departmanima. Katedra razmatra i rešava pitanja obrazovnog i naučnog rada iz predmeta za koje je osnovana, što se bliže reguliše ovim Statutom. Katedrom rukovodi šef koga iz reda nastavnika katedre imenuje i razrešava dekan Fakulteta na predlog veća departmana. Šef katedre bira se na vreme od tri godine.

Centar za strane jezike[uredi]

Centar za strane jezike je organizaciona jedinica preko koje se ostvaruje nastava stranih jezika na nematičnim departmanima.

Centrom rukovodi upravnik koga iz reda nastavnika Centra imenuje i razrešava dekan Fakulteta na predlog Veća centra.

Upravnik Centra imenuje se na vreme od tri godine.

Izdavački centar[uredi]

Izdavački centar organizuje izdavačku delatnost Fakulteta.

Izdavačkim centrom rukovodi upravnik koga iz reda nastavnika imenuje i razrešava dekan Fakulteta, na period od tri godine. Upravnik po funkciji obavlja dužnost glavnog i odgovornog urednika svih izdanja Fakulteta. Izdavački centar ima i operativnog urednika koga iz reda nastavnika ili saradnika imenuje i razrešava dekan Fakulteta.

U okviru svoje delatnosti, izdavački centar objavljuje udžbenike, pomoćne udžbenike, monografije, knjige naučnih ogleda, studija i rasprava, antologije, priručnike i hrestomatije, tematske zbornike i zbornike radova sa naučnih skupova i konferencija, naučne i stručne časopise, te druge vrste publikacija koje su u funkciji unapređivanja nastave i nauke.

Izdavački centar je organizovan kroz više izdavačkih biblioteka. Urednike i članove redakcije svake izdavačke biblioteke pojedinačno imenuje i razrešava dekan Fakulteta na predlog upravnika Izdavačkog centra.

Bliže odredbe o organizaciji i radu Izdavačkog centra regulisane su Pravilnikom o radu Izdavačkog centra, koji donosi Nastavno-naučno veće Fakulteta.

Biblioteka[uredi]

Biblioteka je organizaciona jedinica Fakulteta koja obavlja bibliotečku delatnost u skladu sa potrebama nastavnog i naučno-istraživačkog rada na Fakultetu.

Bliže odredbe o radu biblioteke regulišu se Pravilnikom o radu biblioteke Fakulteta.

Radom biblioteke rukovodi šef koga imenuje dekan Fakulteta.

Računarski centar[uredi]

Računarski centar Fakulteta organizuje se u skladu sa potrebama nastavnog i naučnoistraživačkog rada na Fakultetu i angažovan je na poslovima u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija u cilju:

 • obavljanja nastavno-naučne delatnosti departmana kao osnovne delatnosti Fakulteta,
 • funkcionisanje nenastavnih organizacionih jedinica,
 • pružanja usluga trećim licima.

Bliže odredbe o radu Računarskog centra regulišu se Pravilnikom o radu Računarskog centra Fakulteta.

Radom Računarskog centra rukovodi šef koga imenuje dekan Fakulteta.

Sekretarijat Fakulteta[uredi]

Upravno-pravne, finansijsko-računovodstvene, administrativne, tehničke poslove, poslove na održavanju higijene, kao i druge slične poslove za potrebe Fakulteta, obavlja Sekretarijat Fakulteta na osnovu zakonskih propisa i opštih akata Fakulteta, kao posebna organizaciona jedinica.

Poslovima Sekretarijata Fakulteta rukovodi sekretar Fakulteta.

Sekretara Fakulteta bira dekan Fakulteta.

Za sekretara Fakulteta može biti izabrano lice koje ima visoko obrazovanje - diplomirani pravnik, sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznaje problematiku visokog obrazovanja i ističe se u organizatorskim sposobnostima.

Spoljašnje veze[uredi]