Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Filozofski fakultet u Nišu
Filozofski-Nis.jpg
Glavni ulaz Fakulteta
Tipdržavni
Osnivanje1971.
AfilijacijaUniverzitet u Nišu
Dekanprof. dr Natalija Jovanović
Broj zaposlenih222
Nastavno osoblje174
Broj studenata3500
LokacijaNiš, Srbija
Veb-sajtFilozofski fakultet Univerziteta u Nišu
Filozofski fakultet u Nišu.png

Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu je visokoobrazovna i naučna ustanova koja organizuje i sprovodi akademske programe na osnovnim i diplomski studijama, kao i studije za inovaciju znanja i stručnog obrazovanja iz oblasti filozofije, istorije, sociologije, psihologije, pedagogije, srbistike, anglistike, ruskog jezika i književnosti, francuskog jezika i književnosti, nemačkog jezika i književnosti i novinarstva.

Istorijat[uredi]

Filozofski fakultet je osnovan 1971. godine kao akademska jedinica Univerziteta u Nišu, sa dosta složenom akademskom strukturom koja obuhvata naučne i obrazovne programe iz humanističkih i prirodnih nauka. Unutrašnja organizacija, koja je zahtevala više obazrivosti u sprovođenju osnovne misije Fakulteta, održala se do oktobra 1999. godine kada su se Odsek za fizičku kulturu i tri odseka za prirodne nauke razvila u nezavisne institucije. To je omogućilo transformaciju matičnog fakulteta u integrisaniju akademsku jedinicu. Godine 2001. obeležena je trideseta godišnjica Fakulteta sa novim obrazovnim i naučnim izgledom, suštinski fokusiranim na filološko-filozofske discipline, dopunjenim Odsekom za umetnost, koji će prerasti u nezavisni fakultet 2003. godine. Nakon poslednje promene strukture, Filozofski fakultet obuhvata devet departmana, koji funkcionišu kao organizacione jedinice kroz koje se obrazovne i istraživačke teme dovode u vezu sa glavnim poljem studija. Filozofski fakultet obuhvata jedanaest departmana koji jasno pokazuju naša glavna interesovanja: engleski jezik, srpski jezik, srpska i komparativna književnost, ruski jezik, francuski jezik, sociologija, filozofija, psihologija, pedagogija, istorija, komunikologija i novinarstvo. Fakultet ima oko 222 stalno zaposlenih, a broj studenata doseže 3500. Savet fakulteta, koji se sastoji od 22 člana, glavno je telo upravljanja, dok je Dekanat zadužen za organizaciona pitanja. Sekretarijat Fakulteta sastoji se od službi koje se bave finansijama, pravnim aspektima, studentskim pitanjima na svim nivoma studija i IT podrškom.

Akademske i istraživačke delatnosti[uredi]

Osnovna obaveza Filozofskog fakulteta je da organizuje i sprovodi akademske programe koji vode do sticanja diplome osnovnih studija, diplomskih, kao i doktorskih studija na određenim departmanima. Osim toga, Fakultet promoviše različite oblike osnovnih i razvojnih istraživanja, a bavi se i drugim problemima koji se odnose na obrazovanje, nezavisno ili u saradnji sa drugim akademskim, istraživačkim ili industrijskim organizacijama i institucijama.

Zvanični konkurs za upis na Fakultet oglašava se u maju mesecu za predstojeću akademsku godinu, a odnosi se na učenike koji imaju kompletno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Prijemni ispit je fokusiran na proveru znanja iz potrebnih predmeta. Većina programa se završava ispitom, ali pre toga se moraju ispuniti drugi postavljeni uslovi.

Osnovni zadaci i ciljevi[uredi]

Osnovni zadaci i ciljevi Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu definisani Strategijom obezbeđenja kvaliteta Fakulteta jesu ostvarivanje Zakonom postavljenih ciljeva visokog obrazovanja i vizije daljeg razvoja visokog obrazovanja na Fakultetu. Dugoročni zadaci i ciljevi Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu koji se ostvaruju sprovođenjem Strategije obezbeđenja kvaliteta su:

 • kontinuirano unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja na Fakultetu,
 • povećanje efikasnosti studija primenom mera za obezbeđenje kvaliteta,
 • kontinuirano unapređenje kvaliteta studijskih programa,
 • kontinuirano unapređenje kvaliteta nastave i nastavnog procesa,
 • kontinuirano unapređenje naučnoistraživačkog rada nastavnog osoblja,
 • kontinuirano unapređenje kvaliteta prostora i opreme,
 • kontinuirano unapređenje kvaliteta upravljanja i poslovođenja Fakultetom i kvaliteta nenastavne podrške,
 • obezbeđivanje značajne uloge studenata u procesu obezbeđenja i kontinuiranog unapređenja kvaliteta,
 • sistematsko praćenje, periodična provera i kontinuirano unapređenje sistema kvaliteta na Fakultetu.

Organizacija fakulteta[uredi]

Fakultet je obrazovna i naučna ustanova, koji svoju delatnost obavlja u sledećim naučnim oblastima: filozofija, istorija, psihologija, pedagogija, sociologija, socijalna politika i socijalni rad, novinarstvo, anglistika, srbistika, ruski jezik i književnost, francuski jezik i književnost, strani jezici na nematičnim departmanima.

Fakultet ostvaruje delatnost visokog obrazovanja kroz akademske studije na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa.

Fakultet svoje delatnosti ostvaruje preko organizacionih jedinica: Za nastavu:

 • departmani
 • katedre
 • Centar za strane jezike
 • Centar za obrazovanje nastavnika i profesionalno usavršavanje
 • Centar za srpski kao strani i nematernji jezik
 • Izdavački centar
 • Biblioteka
 • Računarski centar

Za vannastavne delatnosti:

 • Sekretarijat Fakulteta, preko službi:
 • Služba za nastavu i studentska pitanja
 • Služba za master i doktorske studije
 • Služba za opšte i pravne poslove
 • Finansijska služba
 • Tehnička služba

Departmani[uredi]

Izdavački centar[uredi]

Izdavački centar organizuje izdavačku delatnost Fakulteta.

Izdavačkim centrom rukovodi upravnik koga iz reda nastavnika imenuje i razrešava dekan Fakulteta, na period od tri godine. Upravnik po funkciji obavlja dužnost glavnog i odgovornog urednika svih izdanja Fakulteta. Izdavački centar ima i operativnog urednika koga iz reda nastavnika ili saradnika imenuje i razrešava dekan Fakulteta.

U okviru svoje delatnosti, izdavački centar objavljuje udžbenike, pomoćne udžbenike, monografije, knjige naučnih ogleda, studija i rasprava, antologije, priručnike i hrestomatije, tematske zbornike i zbornike radova sa naučnih skupova i konferencija, naučne i stručne časopise, te druge vrste publikacija koje su u funkciji unapređivanja nastave i nauke.

Izdavački centar je organizovan kroz više izdavačkih biblioteka. Urednike i članove redakcije svake izdavačke biblioteke pojedinačno imenuje i razrešava dekan Fakulteta na predlog upravnika Izdavačkog centra.

Bliže odredbe o organizaciji i radu Izdavačkog centra regulisane su Pravilnikom o radu Izdavačkog centra, koji donosi Nastavno-naučno veće Fakulteta.

Fakultet izdaje časopis Philologia Mediana.

Biblioteka[uredi]

Istorija biblioteke[uredi]

Biblioteka Filozofskog fakulteta osnovana je 1950.[1] godine na Višoj pedagoškoj školi. Filozofski fakultet preuzeo je biblioteku 1971. godine sa 19.000 knjiga i oko 2.000 časopisa.[2] Fond su činile knjige iz naučnih oblasti koje su izučavane na Višoj pedagoškoj školi: istorija, matematika, hemija, fizika, pedagogija, nemački, engleski i srpski jezik i književnost. Pošto su na Filozofskom fakultetu osnovane studijske grupe za izučavanje upravo ovih disciplina, veći deo bibliotečkog fonda je bio značajan za njihov rad. Od osnivanja Filozoskog fakulteta biblioteka organizuje rad i popunjava knjižni fond prema potrebama nastave i naučnoistraživačkog rada na fakultetu. Formiranjem Prirodno-matematičkog fakulteta i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu 1999. [3] godine iz fonda biblioteke izdvojene su knjige iz oblasti matematike, prirodnih nauka i fizičke kulture koje su pripale bibliotekama pomenutih fakulteta.

Fond biblioteke[uredi]

Biblioteka danas ima 51.500 bibliotečkih jedinica, od toga 50.000 knjiga i oko 1.500 svezaka časopisa. Fondovi se popunjavaju kupovinom, razmenom sa drugim fakultetima i donacijama. Biblioteka čuva legate utemeljivača Studijske grupe za anglistiku, prof. dr Ljiljane Mihailović, prof. dr Vide Marković kao i legate mr Gordane Matijašević i profesora francuskog jezika i književnosti Mihaila Pavlovića sa Univerziteta u Beogradu. Preko servisa KOBSON obezbeđuje se pristup elektronskim izdanjima časopisa i knjiga. Članica je COBISS sistema uzajamne katalogizacije u kome trenutno radi 150 biblioteka. Elektronski katalog Biblioteke Filozoskog fakulteta sadrži preko 30.000 zapisa.

Računarski centar[uredi]

Računarski centar Fakulteta organizuje se u skladu sa potrebama nastavnog i naučnoistraživačkog rada na Fakultetu i angažovan je na poslovima u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija u cilju:

 • obavljanja nastavno-naučne delatnosti departmana kao osnovne delatnosti Fakulteta,
 • funkcionisanje nenastavnih organizacionih jedinica,
 • pružanja usluga trećim licima.


Sekretarijat Fakulteta[uredi]

Sekretarijat Fakulteta kao posebna organizaciona jedinica obavlja administrativne, finansijske i tehničke poslove.

Reference[uredi]

 1. ^ Zaječaranović, Gligorije. Filozofski fakultet u Nišu (1971-1996) (1996 izd.). Niš: Izdavačka jedinica Univerziteta. 
 2. ^ Četrdest godina Filozofskog fakulteta u Nišu (1971-2011). Niš: Filozofski fakultet. 
 3. ^ Filozofski fakultet Niš (1971-2006) (2006 izd.). Niš: Filozofski fakultet. 

Spoljašnje veze[uredi]