Хи (слово)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Chi uc lc.svg
Грчки алфабет
Αα Алфа Νν Ни
Ββ Бета Ξξ Кси
Γγ Гама Οο Омикрон
Δδ Делта Ππ Пи
Εε Епсилон Ρρ Ро
Ζζ Зета Σσς Сигма
Ηη Ета Ττ Тау
Θθ Тета Υυ Ипсилон
Ιι Јота Φφ Фи
Κκ Капа Χχ Хи
Λλ Ламбда Ψψ Пси
Μμ Ми Ωω Омега
Друга слова
Ϝ ϝ Дигама Ϛϛ Стигма
Ͱͱ Хета Ϻϻ Сан
Ϙϙ Копа Ϡϡ Сампи
Грчки дијакритички знакови

Хи (велико Χ, мало χ, грч. χι) је 22. слово грчког алфабета. У грчком нумеричком систему има вредност 600.

У српски језик се транскрибује као х (χιλια [хилиа] хиљада).

Из овог слова настало је ћирилично слово Х.

У математици означава непознату вредност.