Pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji

С Википедије, слободне енциклопедије
Crna Gora i Evropska unija
  Crna Gora
  EU28

Pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji je proces u kojem Crna Gora nastoji da pristupi Evropskoj uniji kao punopravna članica. Crna Gora je podnela zahtev za članstvo u Evropskoj uniji 15. decembra 2008. godine.

Savet je, 31. maja 1999. godine, definisao uslove Procesa stabilizacije i pridruživanja (PSP), koji uključuju saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i regionalnu saradnju. Ovi uslovi predstavljaju osnovni element PSP-a i uključeni su u Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa Crnom Gorom, koji je stupio na snagu u maju 2010. godine.

Odnosi između EU i Crne Gore[уреди | уреди извор]

Crna Gora je proglasila nezavisnost 3. juna 2006. godine, nakon referenduma održanog 21. maja 2006. godine. U junu 2006. godine, EU je odlučila da uspostavi odnose sa Crnom Gorom kao suverenom i nezavisnom državom. Sve države članice EU su priznale nezavisnost Crne Gore. U oktobru 2007. godine, potpisani su Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Crne Gore i Privremeni sporazum o trgovini i srodnim pitanjima. Privremeni sporazum je stupio na snagu u januaru 2008. godine, a Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u maju 2010. godine nakon što su ga ratifikovale sve potpisnice. Savjet je usvojio Evropsko partnerstvo sa Crnom Gorom 22. januara 2007.

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju je omogućeno učešće Crne Gore u programima EU. Crna Gora aktivno učestvuje u tri programa EU: u Sedmom okvirnom programu za istraživanje i tehnološki razvoj, u Programu za preduzetništvo i inovacije (EIP) i u programu Kultura. IPA sredstva se koriste za pokrivanje dijela troškova učešća u ova tri programa.

Uslovi za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju (mišljenja Evropske komisije)[уреди | уреди извор]

Evropski savjet, održan u Kopenhagenu 1993. godine, utvrdio je niz političkih kriterijuma za pristupanje koje mora ispuniti zemlja podnosilac zahtjeva. Zemlja mora postići „stabilnost institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava, i poštovanje i zaštitu manjina“. U slučaju zapadnog Balkana, uslovi definisani Procesom stabilizacije i pridruživanja takođe predstavljaju osnovni element politike EU, i biće procijenjeni u ovom izvještaju. Ti uslovi obuhvataju regionalnu saradnju, dobrosusjedske odnose i ispunjavanje međunarodnih obaveza, kao što je saradnja sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

Politički kriterijumi utvrđeni u Kopenhagenu su izvedeni iz osnovnih prava na kojima počiva EU, utvrđenih članom 2 Ugovora o Evropskoj uniji. Ovi principi su naglašeni u Povelji Evropske unije o osnovnim pravima. U članu 6, stav 1 Ugovora se navodi da „Unija priznaje prava, slobode i principe utvrđene Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima od 7. decembra 2000. godine, prilagođenom u Strazburu 12. decembra 2007. godine, koja će imati istu pravnu vrijednost kao i Ugovori“.

Demokratija i vladavina prava[уреди | уреди извор]

Uspostavljanje pravnog i institucionalnog poretka neophodnog u jednoj nezavisnoj zemlji je skoro završeno. U Crnoj Gori je završena ratifikacija međunarodnih instrumenata kojima je pristupila Državna zajednica Srbija i Crna Gora. Politički konsenzus o izgradnji države je sve snažniji. Ustav je uopšteno usklađen sa evropskim standardima.

Izborni standardi u Crnoj Gori su, prema Evropskoj Komisiji, zadovoljavajući. Pitanja biračkog prava i biračkih spiskova treba rješavati na transparentniji način, uzimajući u obzir nekonzistentnost podataka o državljanstvu. Pitanje ograničenja biračkog prava na državljane sa najmanje dvije godine prebivališta u Crnoj Gori takođe treba riješiti, dok mehanizme za procesuiranje pritužbi i istragu navoda o krivičnim radnjama povezanim sa izborima treba ojačati. Mehanizme kontrole finansiranja izbornih kampanja treba unaprijediti.

Od sticanja nezavisnosti 2006. godine, uočena su značajna poboljšanja u funkcionisanju Skupštine. Ukupna privrženost parlamentarnih stranaka poštovanju skupštinskog Poslovnika i vođenju konstruktivnog političkog dijaloga, naročito o evropskim integracijama, ostaje čvrsta osnova za dalji demokratski razvoj.

Crna Gora ima institucionalni sistem Vladinih tijela koji generalno dobro funkcioniše. Trenutni sistem planiranja rada Vlade i međuresorskih konsultacija je dobar. Decentralizacija je u početnoj fazi.

Neophodno je da Crna Gora uloži značajne napore kako bi uspostavila čvrstu i odgovornu državnu upravu, oslobođenu politizacije. Kvalitet zakonskih propisa, odluka i akata koje donosi državna uprava se mora značajno poboljšati. To je neizbježno povezano sa unaprijeđenjem kvaliteta, sposobnosti i stručnosti državnih službenika, uz pomoć zapošljavanja i napredovanja na osnovu zasluga kao i stalne obuke. Takođe je potrebno uložiti značajne dodatne napore na jačanju administrativnih kapaciteta koji će se baviti obavezama koje proističu iz budućeg pristupanja EU.

Administrativni kapaciteti pravosuđa su i dalje slabi. Postoji pozitivna tendencija unaprijeđenja efikasnosti. Ipak, većina reformi je u početnoj fazi. nedostatak kvalitetne infrastrukture i opreme, kao i sudnica, i dalje ugrožava efikasnost pravosuđa. Reorganizacija mreže sudova u kontekstu reforme krivičnog i prekršajnog pravosuđa zahtijeva bolju pravosudnu statistiku. Pravosuđe ipak mora pokazati svoju nezavisnost, odgovornost i efikasnost, naročito u postizanju povjerljivih rezultata, uključujući i pravosnažne presude u predmetima korupcije i organizovanog kriminala na svim nivoima.

Crna Gora je napredovala u naporima da uspostavi strateški, zakonodavni i institucionalni okvir za borbu protiv korupcije. Međutim, strateški okvir se i dalje ne zasniva na analizi rizika, što ima negativne posljedice po njegovu djelotvornost. Ključni zakonski propisi se moraju izmijeniti i dopuniti kako bi se proširilo područje njihove primjene i poboljšalo sprovođenje. Institucionalni okvir za borbu protiv korupcije treba učiniti djelotvornijim i ojačati, kako bi se pažljivo pratile i rigorozno sprovodile obaveze državnih organa.

Postojeći okvir garantuje osnovne principe kojima se osigurava civilna kontrola snaga bezbjednosti. Uloga Skupštine je osnažena. Ipak, postoji prostor za dalje jačanje kontrole bezbjednosnih i odbrambenih struktura, naročito usvajanjem posebnog zakona o parlamentarnoj kontroli sektora odbrane i bezbjednosnih snaga, kao i poboljšanjem kapaciteta odbora.

Napredak u pregovorima[уреди | уреди извор]

Pravna tekovina Evropske unije Procena EK na početku Posmatranje započeto Posmatranje završeno Poglavlje otvoreno Poglavlje zatvoreno
1. Slobodno kretanje roba Potreban je značajan napor 17.01.2013. 06.03.2013. 20.06.2017.
2. Slobodno kretanje radnika Potrebno je više napora 07.06.2013. 07.06.2013. 11.12.2017.
3. Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga Potrebno je više napora 23.10.2012. 30.11.2012. 11.12.2017.
4. Slobodno kretanje kapitala Potrebno je više napora 18.01.2013. 21.02.2013. 24.06.2014.
5. Javne nabavke Potrebno je više napora 20.09.2012. 19.11.2012. 18.12.2013.
6. Pravo privrednih društava Potrebno je više napora 02.10.2012. 22.11.2012. 18.12.2013.
7. Pravo intelektualne svojine Potreban je značajan napor 11.10.2012 21.11.2012. 31.03.2014.
8. Politika konkurencije Potrebno je više napora 05.10.2012. 04.12.2012. 30.06.2020.
9. Finansijske usluge Potrebno je više napora 17.04.2013. 11.06.2013. 22.06.2015
10. Informaciono društvo i mediji Potrebno je više napora 21.01.2013. 22.01.2013. 31.03.2014.
11. Poljoprivreda i ruralni razvoj Potreban je značajan napor 06.11.2012. 13.12.2012. 13.12.2012.
12. Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika Potreban je značajan napor 16.10.2012. 01.02.2013. 30.06.2016.
13. Ribarstvo Potreban je značajan napor 04.03.2013. 06.06.2013. 30.06.2016.
14. Transportna politika Potrebno je više napora 17.04.2013. 30.05.2013. 21.12.2015.
15. Energetika Potrebno je više napora 27.02.2013. 11.04.2013. 21.12.2015. -
16. Oporezivanje Ne očekuju se velike teškoće 08.04.2013. 30.04.2013. 30.03.2015.
17. Ekonomska i monetarna politika Potrebno je više napora 25.02.2013. 25.02.2013. 25.06.2018.
18. Statistika Potreban je značajan napor 03.06.2013. 25.06.2013. 16.12.2014.
19. Socijalna politika i zapošljavanje Potreban je značajan napor 23.01.2013. 13.03.2013. 13.12.2016.
20. Preduzetnička i industrijska politika Ne očekuju se velike teškoće 25.10.2012. 28.11.2012. 18.12.2013.
21. Transevropske mreže Potrebno je više napora 22.04.2013. 30.05.2013. 22.06.2015.
22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata Potreban je značajan napor 14.11.2012. 18.12.2012. 20.06.2017.
23. Pravosuđe i osnovna prava Potreban je značajan napor 26.03.2012. 31.05.2012. 18.12.2013. -
24. Pravda, sloboda i bezbednost Potreban je značajan napor 28.03.2012. 25.05.2012. 18.12.2013. -
25. Nauka i istraživanje Ne očekuju se velike teškoće 25.09.2012. 25.09.2012. 18.12.2012. 18.12.2012.
26. Obrazovanje i kultura Ne očekuju se velike teškoće 26.09.2012 16.11.2012. 15.04.2013. 15.04.2013.
27. Životna sredina i klimatske promene Potrebno je više napora 04.02.2013. 22.03.2013. 10.12.2018.
28. Zaštita potrošača i zaštita zdravlja Potrebno je više napora 19.02.2013. 16.04.2013. 16.12.2014.
29. Carinska unija Ne očekuju se velike teškoće 24.05.2013. 21.06.2013. 16.12.2014.
30. Ekonomski odnosi sa inostranstvom Ne očekuju se velike teškoće 14.05.2013. 12.06.2013. 30.03.2015. 20.06.2017.
31. Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika Ne očekuju se velike teškoće 17.05.2013. 27.06.2013. 24.06.2014.
32. Finansijska kontrola Potreban je značajan napor 16.05.2013. 19.06.2013. 24.06.2014.
33. Finansijske i budžetske odredbe Ne očekuju se velike teškoće 15.05.2013. 27.06.2013 16.12.2014.
34. Institucije Ništa za usvajanje
35. Ostala pitanja Ništa za usvajanje
Napredak 33 od 33 33 od 33 33 od 33 3 od 33

Značajni datumi[уреди | уреди извор]

Datum Događaj
15. oktobar 2007. Crna Gora potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
15. decembar 2008. Podnijela formalni zahtjev za članstvo.
22. jul 2009. EU komisija predala Crnoj Gori Upitnik EU o pristupanju u članstvo.
9. decembar 2009. Crna Gora podnosi odgovore na Upitnik EU Komisiji.
12. april 2010. Crna Gora predala odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika EU.
9. novembar 2010. Evropska komisija odgovara na Upitnik s pozitivnim mišljenjem (Avis).
17. decembar 2010. Crna Gora dobija službeni status kandidata.
12. oktobar 2011. Komisija predlaže početak pregovora.
2. februar 2012. Crna Gora usvojila pregovarački okvir za pristupanje u EU.
26. mart 2012. Skrining počeo.
29. mart 2012. EU usvojila pregovarački okvir za pristupanje Crne Gore u članstvo.
26. jun 2012. Evropski savjet postavlja ciljni datum 29. jun za početak pristupnih pregovora.
29. jun 2012. Pristupni pregovori započeti sa procesom skrininga.
18. decembar 2012. Crna Gora otvorila i zatvorila 25.poglavlje nauka i istraživanje.
15. april 2013. Crna Gora otvorila i zatvorila 26.poglavlje obrazovanje i kultura.
27. jun 2013. Crna Gora završila skrining.
18. decembar 2013. Crna Gora otvorila poglavlja 5, 6, 20, 23 i 24.
31. mart 2014. Crna Gora otvorila poglavlja 7, 10.
24. jun 2014. Crna Gora otvorila poglavlja 4, 31 i 32.
16. decembar 2014. Crna Gora otvorila poglavlja 18, 28, 29 i 33.
30. mart 2015. Crna Gora otvorila poglavlja 16 i 30.
22. jun 2015. Crna Gora otvorila poglavlja 9 i 21.
21. decembar 2015. Crna Gora otvorila poglavlja 14 i 15.
30. jun 2016. Crna Gora otvorila poglavlja 12 i 13.
13. decembar 2016. Crna Gora otvorila poglavlja 11 i 19.
20. jun 2017. Crna Gora otvorila poglavlja 1 i 22 i zatvorila poglavlje 30.
11. decembar 2017. Crna Gora otvorila poglavlja 2 i 3.
25. jun 2018. Crna Gora otvorila poglavlje 17.
10. decembar 2018. Crna Gora otvorila poglavlje 27.
30. jun 2020. Crna Gora otvorila poglavlje 8.

Vidi još[уреди | уреди извор]

Reference[уреди | уреди извор]