Pređi na sadržaj

Kanabinoid

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Kanabinoidi su klasa hemijskih jedinjenja koja obuhvata fitokanabinoide (kiseonik-sadržavajuće C21 aromatične ugljovodonike prisutne u biljci kanabis), i hemijska jedinjenja koja oponašaju dejstvo fitokanabinoida, ili imaju sličnu strukturu (npr. endokanabinoidi, koji su nađeni u nervnom i imunskom sistemu životinja, koja aktiviraju kanabinoidne receptore).[1] Najpoznatiji kanabinoid je delta-9-tetrahidrokanabinol (∆9-THC, THC — primarno psihoaktivno jedinjenje kanabisa).[2][3]

Sintetički kanabinoidi obuhvataju mnoštvo distinktnih hemijskih klasa: klasični kanabinoidi koji su strukturno srodni sa THC-om, ne-klasični kanabinoidi kao što su aminoalkilindoli, 1,5-diarilpirazoli, kvinolini i arilsulfonamidi, kao i eikosanoidi srodni sa endokanabinoidima.[2]

Kanabinoidni receptori[uredi | uredi izvor]

Pre 1980-ih se pretpostavljalo da kanabinoidi proizvode njihove fiziološke i bihevioralne efekte kroz nespecifične interakcije sa ćelijskim membranama, umesto interakcija sa specifičnim za membranu vezanim receptorima. Otkriće prvih kanabinoidnih receptora tokom 1980-ih je doprinelo rezoluciji te debate. Ti receptori su široko zastupljeni kod životinja, i nađeni su kod sisara, ptica, riba, i reptila. Trenutno su poznata dva tipa kanabinoidnih receptora, nazvanih CB1 i CB2.[1] Smatra se da postoje još nekoliko kanabinoidnih receptora.[4]

Fitokanabinoidi[uredi | uredi izvor]

Tip Skeleton Ciklizacija
Kanabigerolni tip
CBG
Hemijska struktura -{CBG}--tipa kanabinoida. Hemijska struktura -{CBG}--tipa ciklizacije kanabinoida.
Kanabihromenski tip
CBC
Hemijska struktura -{CBC}--tipa kanabinoida. Hemijska struktura -{CBC}--tipa ciklizacije kanabinoida.
Kanabidiolni tip
CBD
Hemijska struktura -{CBD}--tipa kanabinoida. Hemijska struktura -{CBD}--tipa ciklizacije kanabinoida.
Tetrahidrokanabinolni-
i kanabinolni tip
THC, CBN
Hemijska struktura -{CBN}--tipa kanabinoida. Hemijska struktura -{CBN}--tipa ciklizacije kanabinoida.
Kanabielsoinski tip
CBE
Hemijska struktura -{CBE}--tipa kanabinoida. Hemijska struktura -{CBE}--tipa ciklizacije kanabinoida.
iso-
Tetrahidrokanabinolni-
tip
iso-THC
Hemijska struktura -{iso-CBN}--tipa kanabinoida. Hemijska struktura -{iso-CBN}--tipa ciklizacije kanabinoida.
Kanabiciklolni tip
CBL
Hemijska struktura -{CBL}--tipa kanabinoida. Hemijska struktura -{CBL}--tipa ciklizacije kanabinoida.
Kanabicitranski tip
CBT
Hemijska struktura -{CBT}--tipa kanabinoida. Hemijska struktura -{CBT}--tipa ciklizacije kanabinoida.
Glavne klase prirodnih kanabinoida

Fitokanabinoidi, prirodni kanabinoidi, biljni kanabinoidi, i klasični kanabinoidi, su klasa kanabinoida za koju se poznato da se prirodno javlja u znatnim količinama u biljci kanabis. Oni su koncentrovani u viskoznom rezinu koji nastaje u glandularnim strukturama poznatim kao trihomi. Pored kanabinoida, rezin je bogat u terpenima, koji su u znatnoj meri odgovorni za miris biljke kanabisa.

Fitokanabinoidi su skoro nerastvorni u vodi, ali su rastvorni u lipidima, alkoholima, i drugim nepolarnim organskim rastvaračima. Međutim, poput fenola, oni formiraju u većoj meri u vodi rastvorne fenolatne soli u jako alkalinim uslovima.

Svi prirodni kanabinoidi su izvedeni dekarboksilacijom njihovih respektivnih 2-karboksilnih kiselina (2-COOH) (ovaj proces je katalizovan toplotom, svetlošću, ili alkalnom sredinom).

Tipovi[uredi | uredi izvor]

Više od 85 kanabinoida je izolovano iz biljke konoplje[5] Glavne klase prirodnih kanabinoida su prikazana u tabeli sa desne strane. Sve klase su izvedene iz kanabigerolnog tipa jedinjenja i razlikuju se uglavnom u načinu ciklizacije tog prekursora.

Tetrahidrokanabinol (THC), kanabidiol (CBD) i kanabinol (CBN) su najzastupljeniji prirodni kanabinoidi, i oni su najbolje istraženi. Drugi uobičajeni kanabinoidi su:

Tetrahidrokanabinol[uredi | uredi izvor]

Tetrahidrokanabinol (THC) je primarna psihoaktivna komponenta biljke. Ona olakšava umereni bol (analgetik) i poseduje neurozaštitna svojstva. THC ima približno jednak afinitet za CB1 i CB2 receptore.[6]

Delta-9-tetrahidrokanabinol9-THC, THC) i delta-8-tetrahidrokanabinol (Δ8-THC), oponašaju dejstvo anandamida, neurotransmitera koji se prirodno proizvodi u telu. THC molekuli proizvode stanje za upotrebu kanabisa vezivanjem za CB1 kanabinoidne receptore mozga.

Kanabidiol[uredi | uredi izvor]

Kanabidiol (CBD) nije veoma psihoaktivan sam po sebi, i smatralo se da nema uticaja na THC psihoaktivnost.[7] Međutim, nedavne studije su pokazale da su pušači kanabisa sa visokim CBD/THC odnosom manje skloni da dožive šizofreniji slične simptome.[8] Ti nalazi su podržani psihološkim testovima, u kojima participanti doživljavaju manje intenzivne psihozi slične efekte kad se THC intravenozno administrira sa CBD-om (mereno putem PANSS-ovog testa).[9] Kanabidiol nema afiniteta za CB1 i CB2 receptore, ali deluje kao indirektni antagonist kanabinoidnih agonista.[10] Nedavno je utvrđeno da on antagonist mogućeg novoog kanabinoidnog receptora, GPR55, GPCR koji je izražen u lat. nucleus caudatus i putamenu.[11] Za kanabidiol je takođe pokazano da deluje kao agonist 5-HT1A receptora,[12] na koji način deluje kao antidepresant,[13][14] anksiolitik,[14][15] i neurozaštitnik.[16][17]

Kanabinol[uredi | uredi izvor]

Kanabinol (CBN) je primarni proizvod THC degradacije, i obično ga ima malo u svežim biljkama. CBN sadržaj se povećava sa THC degradacijom tokom skladištenja, i sa izlaganjem svetlosti i vazduhu. On je veoma blago psihoaktivan. Njegov afinitet za CB2 receptor veći nego za CB1 receptor.[18]

Endokanabinoidi[uredi | uredi izvor]

Anandamid, jedan od endogenih liganda CB1 i CB2 receptora

Endokanabinoidi su supstance proizvedene u telu koje aktiviraju kanabinoidne receptore. Nakon otkrića prvog kanabinoidnog receptora 1988, naučnici su započeli potragu za endogenim ligandima tog receptora.

Tipovi endokanabinoidnih liganda[uredi | uredi izvor]

Prirodni kanabinoidi[uredi | uredi izvor]

Kanabigerolni tip (CBG)
Chemical structure of cannabigerol.

Kanabigerol
(E)-CBG-C5

Chemical structure of cannabigerol monomethyl ether.

Kanabigerol
monometil etar
(E)-CBGM-C5 A

Chemical structure of cannabinerolic acid A.

Kanabinerolna kiselina A
(Z)-CBGA-C5 A

Chemical structure of cannabigerovarin.

Kanabigerovarin
(E)-CBGV-C3

Chemical structure of cannabigerolic acid A.

Kanabigerolna kiselina A
(E)-CBGA-C5 A

Chemical structure of cannabigerolic acid A monomethyl ether.

Kanabigerolna kiselina A
monomethyl ether
(E)-CBGAM-C5 A

Chemical structure of cannabigerovarinic acid A.

Kanabigerovarinska kiselina A
(E)-CBGVA-C3 A

Kanabihromenski tip (CBC)
Chemical structure of cannabichromene.

(±)-Kanabihromen
CBC-C5

Chemical structure of cannabichromenic acid A.

(±)-Kanabihromenska kiselina A
CBCA-C5 A

Chemical structure of cannabichromevarine.

(±)-Kanabivarihromen,
(±)-Kanabihromevarin
CBCV-C3

Chemical structure of cannabichromevarinic acid A.

(±)-Kanabihromevarinska
kiselina A
CBCVA-C3 A

Kanabidiolni tip (CBD)
Chemical structure of cannabidiol.

(−)-Kanabidiol
CBD-C5

Chemical structure of cannabidiol momomethyl ether.

Kanabidiol
monometil etar
CBDM-C5

Chemical structure of cannabidiol-C4

Kanabidiol-C4
CBD-C4

Chemical structure of cannabidivarin.

(−)-Kanabidivarin
CBDV-C3

Chemical structure of cannabidiorcol.

Kanabidiorkol
CBD-C1

Chemical structure of cannabidiolic acid.

Kanabidiolna kiselina
CBDA-C5

Chemical structure of cannabidivarinic acid.

Kanabidivarinska kiselina
CBDVA-C3

Kanabinodiolni tip (CBND)
Chemical structure of cannabinodiol.

Kanabinodiol
CBND-C5

Chemical structure of cannabinodivarin.

Kanabinodivarin
CBND-C3

Tetrahidrokanabinolni tip (THC)
Chemical structure of Δ9-tetrahydrocannabinol.

Δ9-Tetrahidrokanabinol
Δ9-THC-C5

Chemical structure of Δ9-tetrahydrocannabinol-C4

Δ9-Tetrahidrokanabinol-C4
Δ9-THC-C4

Chemical structure of Δ9-tetrahydrocannabivarin.

Δ9-Tetrahidrokanabivarin
Δ9-THCV-C3

Chemical structure of tetrahydrocannabiorcol.

Δ9-Tetrahidrokanabiorkol
Δ9-THCO-C1

Chemical structure of Δ9-tetrahydrocannabinolic acid A.

Δ9-Tetrahidro-
kanabinolna kiselina A
Δ9-THCA-C5 A

Chemical structure of Δ9-tetrahydrocannabinolic acid B.

Δ9-Tetrahidro-
kanabinolna kiselina B
Δ9-THCA-C5 B

Chemical structure of Δ9-tetrahydrocannabinolic acid-C4

Δ9-Tetrahidro-
kanabinolna kiselina C4
A i/ili B
Δ9-THCA-C4 A and/or B

Chemical structure of Δ9-tetrahydrocannabivarinic acid A.

Δ9-Tetrahidro-
kanabivarinska kiselina A
Δ9-THCVA-C3 A

Chemical structure of Δ9-tetrahydrocannabiorcolic acid.

Δ9-Tetrahidro-
kanabiorkolna kiselina
A i/ili B
Δ9-THCOA-C1 A i/ili B

Chemical structure of Δ8-tetrahydrocannabinol.

(−)-Δ8-trans-(6aR,10aR)-
Δ8-Tetrahidrokanabinol
Δ8-THC-C5

Chemical structure of Δ8-tetrahydrocannabinolic acid A.

(−)-Δ8-trans-(6aR,10aR)-
Tetrahidrokanabinolna
kiselina A
Δ8-THCA-C5 A

Chemical structure of cis-Δ9tetrahydrocannabinol.

(−)-(6aS,10aR)-Δ9-
Tetrahidrokanabinol
(−)-cis9-THC-C5

Kanabinolni tip (CBN)
Chemical structure of cannabinol.

Kanabinol
CBN-C5

Chemical structure of cannabinol-C4

Kanabinol-C4
CBN-C4

Chemical structure of cannabivarin.

Kanabivarin
CBN-C3

Chemical structure of cannabinol-C2

Kanabinol-C2
CBN-C2

Chemical structure of cannabiorcol.

Kanabiorkol
CBN-C1

Chemical structure of cannabinolic acid A.

Kanabinolna kiselina A
CBNA-C5 A

Chemical structure of cannabinol methyl ether.

Kanabinol metil etar
CBNM-C5

Kanabitriolni tip (CBT)
Chemical structure of (-)-trans-cannabitriol.

(−)-(9R,10R)-trans-
Kanabitriol
(−)-trans-CBT-C5

Chemical structure of (+)-trans-cannabitriol.

(+)-(9S,10S)-Kanabitriol
(+)-trans-CBT-C5

Chemical structure of cis-cannabitriol.

(±)-(9R,10S/9S,10R)-
Kanabitriol
(±)-cis-CBT-C5

Chemical structure of trans-cannabitriol ethyl ether.

(−)-(9R,10R)-trans-
10-O-Etil-kanabitriol
(−)-trans-CBT-OEt-C5

Chemical structure of trans-cannabitriol-C3

(±)-(9R,10R/9S,10S)-
Kanabitriol-C3
(±)-trans-CBT-C3

Chemical structure of 8,9-dihydroxy-Δ6a(10a)-tetrahydrocannabinol.

8,9-Dihydroxy-Δ6a(10a)-
tetrahidrokanabinol
8,9-Di-OH-CBT-C5

Chemical structure of cannabidiolic acid A cannabitriol ester.

Kanabidiolna kiselina A
kanabitriolni estar
CBDA-C5 9-OH-CBT-C5 estar

Chemical structure of cannabiripsol.

(−)-(6aR,9S,10S,10aR)-
9,10-Dihidroksi-
heksahidrokanabinol,
Kanabiripsol
Kanabiripsol-C5

Chemical structure of cannabitetrol.

(−)-6a,7,10a-Trihidroksi-
Δ9-tetrahidrokanabinol
(−)-Kanabitetrol

Chemical structure of 10-oxo-Δ6a10a-tetrahydrocannabinol.

10-Okso-Δ6a(10a)-
tetrahidrokanabinol
OTHC

Kanabielsoinski tip (CBE)
Chemical structure of cannabielsoin.

(5aS,6S,9R,9aR)-
Kanabielsoin
CBE-C5

Chemical structure of C3-cannabielsoin.

(5aS,6S,9R,9aR)-
C3-Kanabielsoin
CBE-C3

Chemical structure of cannabielsoic acid A.

(5aS,6S,9R,9aR)-
Kanabielsoinska kiselina A
CBEA-C5 A

Chemical structure of cannabielsoic acid B.

(5aS,6S,9R,9aR)-
Kanabielsoinska kiselina B
CBEA-C5 B

Chemical structure of C3-cannabielsoic acid B.

(5aS,6S,9R,9aR)-
C3-Kanabielsoinska kiselina B
CBEA-C3 B

Chemical structure of cannabiglendol-C3

Kanabiglendol-C3
OH-izo-HHCV-C3

Chemical structure of dehydrocannabifuran.

Dehidrokanabifuran
DCBF-C5

Chemical structure of cannabifuran.

Kanabifuran
CBF-C5

Izokanabinoidi
Chemical structure of Δ7-trans-isotetrahydrocannabinol.

(−)-Δ7-trans-(1R,3R,6R)-
Isotetrahydrocannabinol

Chemical structure of Δ7-isotetrahydrocannabivarin.

(±)-Δ7-1,2-cis-
(1R,3R,6S/1S,3S,6R)-
Isotetrahydro-
cannabivarin

Chemical structure of Δ7-trans-isotetrahydrocannabivarin.

(−)-Δ7-trans-(1R,3R,6R)-
Isotetrahydrocannabivarin

Kanabiciklolni tip (CBL)
Chemical structure of cannabicyclol.

(±)-(1aS,3aR,8bR,8cR)-
Kanabiciklol
CBL-C5

Chemical structure of cannabicyclolic acid A.

(±)-(1aS,3aR,8bR,8cR)-
Kanabiciklolna kiselina A
CBLA-C5 A

Chemical structure of cannabicyclovarin.

(±)-(1aS,3aR,8bR,8cR)-
Kanabiciklovarin
CBLV-C3

Kanabicitranski tip (CBT)
Chemical structure of cannabicitran.

Kanabicitran
CBT-C5

Kanabihromanonski tip (CBCN)
Chemical structure of cannabichromanone.

Kanabihromanon
CBCN-C5

Chemical structure of cannabichromanone-C3

Kanabihromanon-C3
CBCN-C3

Chemical structure of cannabicoumaronone.

Kanabikoumaronon
CBCON-C5

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ а б Pacher P, Batkai S, Kunos G (2006). „The endocannabinoid system as an emerging target of pharmacotherapy.”. Pharmacol Rev. 58 (3): 389—462. PMC 2241751Слободан приступ. PMID 16968947. doi:10.1124/pr.58.3.2. 
 2. ^ а б Lambert DM, Fowler CJ (2005). „The endocannabinoid system: drug targets, lead compounds, and potential therapeutic applications”. J. Med. Chem. 48 (16): 5059—87. PMID 16078824. doi:10.1021/jm058183t. 
 3. ^ Pertwee, Roger, ур. (2005). Cannabinoids. Springer-Verlag. стр. 2. ISBN 978-3-540-22565-2. 
 4. ^ Begg M, Pacher P, Bátkai S, Osei-Hyiaman D, Offertáler L, Mo FM, Liu J, Kunos G (2005). „Evidence for novel cannabinoid receptors”. Pharmacol. Ther. 106 (2): 133—45. PMID 15866316. doi:10.1016/j.pharmthera.2004.11.005. 
 5. ^ El-Alfy, Abir T. et. al. "Antidepressant-like effect of [Delta]9-tetrahydrocannabinol and other cannabinoids isolated from Cannabis sativa L." Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2010 Jun;95(4). ISSN 0091-3057
 6. ^ Huffman, JW (2000). „The search for selective ligands for the CB2 receptor”. Curr. Pharm. Des. 6 (13): 1323—37. PMID 10903395. doi:10.2174/1381612003399347. 
 7. ^ „Behavioural Pharmacology - Abstract: 16[[Категорија:Cite journal]](5-6) September 2005 p 487-496 Neurophysiological and subjective profile of marijuana with varying concentrations of cannabinoids.”. Приступљено 24. 6. 2007.  Сукоб URL—викивеза (помоћ)[мртва веза]
 8. ^ Morgan CJ, Curran HV (2008). „Effects of cannabidiol on schizophrenia-like symptoms in people who use cannabis”. The British journal of psychiatry : the journal of mental science. 192 (4): 306—7. PMID 18378995. doi:10.1192/bjp.bp.107.046649. 
 9. ^ „Should I Smoke Dope?”. Приступљено 24. 5. 2008. 
 10. ^ Mechoulam, R.; M. Peters; Murillo-Rodriguez (21. 8. 2007). „Cannabidiol - recent advances”. Chemistry & Biodiversity. 4 (8): 1678—1692. PMID 17712814. doi:10.1002/cbdv.200790147. [мртва веза]
 11. ^ Ryberg E; Larsson N; Sjögren S; et al. (2007). „The orphan receptor GPR55 is a novel cannabinoid receptor”. British Journal of Pharmacology. 152 (7): 1092—101. PMC 2095107Слободан приступ. PMID 17876302. doi:10.1038/sj.bjp.0707460. 
 12. ^ Russo EB, Burnett A, Hall B, Parker KK (2005). „Agonistic properties of cannabidiol at 5-HT1a receptors”. Neurochemical Research. 30 (8). PMID 16258853. doi:10.1007/s11064-005-6978-1. ISBN 1106400569781 неважећи ISBN. 
 13. ^ Zanelati T, Biojone C, Moreira F, Guimarães F, Joca S (2009). „Antidepressant-like effects of cannabidiol in mice: possible involvement of 5-HT receptors”. British Journal of Pharmacology. 159 (1): 122—8. PMC 2823358Слободан приступ. PMID 20002102. doi:10.1111/j.1476-5381.2009.00521.x. 
 14. ^ а б Resstel LB, Tavares RF, Lisboa SF, Joca SR, Corrêa FM, Guimarães FS (2009). „5-HT1A receptors are involved in the cannabidiol-induced attenuation of behavioural and cardiovascular responses to acute restraint stress in rats”. British Journal of Pharmacology. 156 (1): 181—8. PMC 2697769Слободан приступ. PMID 19133999. doi:10.1111/j.1476-5381.2008.00046.x. 
 15. ^ Campos AC, Guimarães FS (2008). „Involvement of 5HT1A receptors in the anxiolytic-like effects of cannabidiol injected into the dorsolateral periaqueductal gray of rats”. Psychopharmacology. 199 (2). PMID 18446323. doi:10.1007/s00213-008-1168-x. ISBN 2130081168 неважећи ISBN. 
 16. ^ Mishima K; Hayakawa K; Abe K; et al. (2005). „Cannabidiol prevents cerebral infarction via a serotonergic 5-hydroxytryptamine1A receptor-dependent mechanism”. Stroke; a Journal of Cerebral Circulation. 36 (5): 1077—82. PMID 15845890. doi:10.1161/01.STR.0000163083.59201.34. [мртва веза]
 17. ^ Hayakawa K; Mishima K; Nozako M; et al. (2007). „Repeated treatment with cannabidiol but not Delta9-tetrahydrocannabinol has a neuroprotective effect without the development of tolerance”. Neuropharmacology. 52 (4): 1079—87. PMID 17320118. doi:10.1016/j.neuropharm.2006.11.005. [мртва веза]
 18. ^ Mahadevan A, Siegel C, Martin BR, Abood ME, Beletskaya I, Razdan RK (2000). „Novel cannabinol probes for CB1 and CB2 cannabinoid receptors”. Journal of medicinal chemistry. 43 (20): 3778—85. PMID 11020293. doi:10.1021/jm0001572. 

Literatura[uredi | uredi izvor]

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]