Veliki raskol

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Mapa velikog raskola      Pravoslavna crkva      Katolička crkva

Veliki raskol ili velika šizma (grč. σχισμα, lat. schismaraskol, odvajanje, cepanje, deljenje, šizma) je označio kanonsko odvajanje i prekid liturgijske zajednice između Rimokatoličke crkve i Pravoslavne crkve 16. jul 1054. godine. Rimska i carigradska hrišćanska crkva se podelile oko pitanja da li rimski papa ima primat među hrišćanskim poglavarima, što je dovelo kasnije do šizme, čime su stvorene dve crkve, pravoslavna i rimokatolička.

Carigradskog patrijarha Mihajla je papski zastupnik kardinal Humbert od Silva Kandide sa još dva kardinala, ekskomunicirao iz Hrišćanskog centra u Rimu, pošto je prethodno kardinal Humbert tražio od Carigradskog patrijarha da prizna papu Lava IX za vrhovnog poglavara hrišćanskih crkvi i da iz svog imena izbaci deo naziva '' Екуменски патријарх'' odn. Vaseljenski patrijarh, što je Carigradski patrijarh odbio. Carigradski patrijarh Mihajlo je uzvratio istom merom, i ekskomunicirao kardinala Humberta i ostale papske izaslanike. Validnost čina ekskomunikacije zapadnih izaslanika je upitna, pošto je papa Lav IX preminuo a čin ekskomunikacije je primenjen samo na patrijarha Mihajla. Iako ova odlučivanja nisu odmah i direktno odvojila vernike i državnike zapadne Evrope od istočne odn. Rimokatoličku od Pravoslavne crkve, razlaz crkvi se dalje ipak dogodio usled razilaženja u doktrini, teologiji, jeziku pa i političkom i geografskom smislu.

Nakon raskola, Crkva je podeljena na Katoličku crkvu sa centrom u Rimu i na Pravoslavnu crkvu sa centrom u Carigradu. Do današnjeg dana, svaka zajednica polaže pravo da je jedini naslednik jedne, Svete, saborne i apostolske Crkve, ne negirajući mogućnost spasenja onima drugima , koji "nisu u vidljivom jedinstvu", jer "Duh deluje gde hoće".(Po ovom pitanju pravoslavna Crkva nema jedinstvenog stava među episkopima, dok katolička Crkva priznaje pravoslavnu za spasenjsku Crkvu ali bez punog jedinstva, terminom "sestrinska Crkva"). Više puta u istoriji je bilo težnji za približavanjem i rešavanjem podela, koje su i danas žive.

Raskol[uredi]

Stvarni raskol počinje odlukama Carigradskog sabora (869.), koji osuđuje carigradskog patrijarha Svetog Fotija. Sam Sveti Fotije saziva Sabor u Carigradu (867), odbacuje odluke sabora i osuđuje papu i njegovo učenje. Istina, Carigradski sabor (879-880) godine, na kojem učestvuju i legati pape Jovana VIII, priznaje Svetog Fotija za patrijarha, osuđuje filiokve (Sveti Fotije je zbacio papu Nikolu I koji je podržavao dodatak filiokve, koji su uneli nemački katolički misionari u Bugarskoj), priznaje jednakost Carigrada sa Rimom, pri čemu Rim ima πρεσβεια.

Godine 1052. patrijarh Mihailo Kerularije zatvara latinske hramove u Carigradu zbog toga što su upotrebljavali beskvasni hleb čija materija nije valjana za evharistiju. Godine 1053, na poziv cara Konstantina Monomaha (1042—1054), papski izaslanici dolaze u Carigrad, no patrijarh Kerularije odbija da ih primi. U toj situaciji vođa delegacije, kardinal Humbert — koga je papa opunomoćio da odgovori Lavu, episkopu ohridskom, koji beše pripremio spisak latinskih pogrešaka i novotarija — polaže na presto Crkve Svete Sofije „presudu isključenja“ patrijarha. Sa svoje strane, Mihailo Kerularije osuđuje postupak kardinala.

Prednapetosti pre raskola[uredi]

Pravom odvajanju prethode i slede brojna dela i rasprave u momentima napetosti, od kojih pominjemo: Četvrti Vaseljenski Sabor (451), na Petnaestoj sednici (kanon 28), priznaje patrijarhu Carigrada, „drugoga Rima“, iste povlastice kao i prestolu Rima. Na poslednjoj sednici papski izaslanici protestuju protiv Istočnih episkopa. Papa nije potpisao taj kanon, te tako rivalstvo između „dva Rima“ postaje javno i službeno. Dva „režima“ crkvene uprave - monarhija papstva na Zapadu i episkopska (apostolska) sabornost na Istoku -počinju postepeno da se uobličuju u različne sisteme i da se otada sučeljavaju (v. X. Alivizatos, "Les deux regimes dans l'Eglise unie avant le Schisme", u tomu 1054-1954. L'eglise et les Eglisses, P. str. 106–116).

  • Pomesni sabor u Toledu (598) prihvata unošenje dodatka „Filiokve“ u Nikejski simbol vere, i pored toga što je papa Lav III protiv umetka da bi se poštovalo učenje Vaseljenskih sabora. Na početku značaj tog menjanja nije primećen, ali ono će potom postati jedan od teoloških razdora između Zapada i Istoka.
  • Papski centralizam, koji je formulisao papa Nikola I (858—867) - koji 853. ne priznaje svetog Fotija (820-897) kao patrijarha - do krajnjeg oblika dovode pape Grgur VII, Inoćentije III i Jovan XXII. Zaista, isključenje sv. Fotija, jednog od najvećih erudita onoga vremena, najbolje pokazuje zahteve i ciljeve papa. Na osnovu pisama Nikole I, potonji kanonisti izradiće papski "Dictatus"; objavljen za vreme Grigorija VII (1073—1085), taj spis proklamuje supremaciju papstva nad Vaseljenskim saborima i nad ovosvetskom vlasti.
  • Takozvana „fotijevska kriza“ ili „Fotijev raskol“ (867—879) izazvan prodorom katoličkih misionara u Bugarsku, koja je potpadala pod Carigrad. Sveti patrijarh Fotije (820—897) protivi se latiniziranju Bugarske i reaguje u okružnici upućenoj Istočnim patrijarsima (867) u kojoj navodi spisak pravoslavnih primedbi protiv Rimske Crkve. Za sv. Fotija „Filiokve“ nije prosta nesaborna izmena Simvola koji ima vaseljenski karakter, nego doktrinarna inovacija koja dotiče Trojični dogmat.

Trenutne posledice i neposredan povod raskola[uredi]

Neposredni povod raskolu dala je rasprava o upotrebi beskvasnog hleba u bogoslužju i postu na subotu početkom korizme - detalje koje su Grci sporadično pogradno nazivali „latinima“ još od doba Fotija I. Zapad je sa svoje strane zamerao carigradskom patrijarhu Mihaelu Cerulariju zbog upotrebe naslova „ekumenski patrijarh“, na kojega su patrijarsi u Carigradu polagali pravo još od Kalcedonskog sabora 451. godine - tada su im takav naslov koji je trebao naznačiti osobiti položaj patrijarha čije se sedište nalazilo u istom gradu gde i sedište cara priznali koncilski oci, ali taj njihov zaključak (28. kanon Kalcedonskog sabora) nisu potvrdili niti tadašnji papa Lav I. (kojega kao sveca poštuju danas i katolici, i pravoslavni), niti bilo koji od kasnijih papa.

Legat pape Lava IX kardinal Humbert položio je 16. jula 1054. na oltar crkve svete Sofije bulu kojom izopštava Cerularija i neke druge grčke biskupe (ne i čitavu istočnu Crkvu), a Cerularije je na to izopštio papu, tad već pokojnog.

Car Isak I Komnin, vrlo uzrujan čitavom situacijom, poslao je Cerularija u progonstvo, gde je ovaj i umro. Međutim jedinstvo crkava nije nikada više uspostavljeno: izopšteni biskupi su nastavili rukopolagati nove biskupe, koji su upravljali mesnim crkvama - u otvorenom nepoštivanju pape u Rimu.

Dublji uzroci raskola[uredi]

Neslaganja koja su rezultirala gore opisanim događajima sežu u vekovima koji su prethodili. Rimski car Konstantin Veliki prebacuje sedište carstva u Byzantion 330. godine (u balkanskim krajevima poznat i kao Carigrad). Godina 395. označava konačnu podelu Rimskoga carstva na dva dela kada car još uvek jedinstvenoga carstva Teodosije I daruje svom sinu Arkadiju Istok, a drugome sinu Honoriju Zapad.

Uzroci raskola između zapadne i istočne crkve leže upravo u ovim antičkim korenima. Zapadno rimsko carstvo oslanjalo se na latinski jezik i kulturu te ih uvek stavljalo u prvi plan; na istoku se iz Bizanta slično činilo s grčkim jezikom i kulturom (makar je latinski i nadalje ostajao jezik glavnih državnih zakona), nastojeći grčku kulturu nametnuti negrčkim narodima Istoka. Ovakvo je stanje predstavljalo stalni izvor trvenja, iskazujući se na području vere u raspravama o raznim detaljima i razlikama u bogoslužju i teologiji, na istoku i zapadu podjednako.

Primeri sukoba[uredi]

Katolička crkva (ali i Pravoslavna podjednako) promenila je neke delove bogoslužja i običaja. Jedan od najvažnijih (i spornih) primera nalazi se u obliku Nicejskog verovanja. Na zapadu se i danas u njegov tekst dodaje deo poznat kao Filioque. Nicejsko verovanje iz 381. god. u svojem izvornom obliku glasi:

„Verujem ... u Duha Svetog, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca, koji je s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi.“

Na Zapadu taj deo glasi:

„Verujem ... u Duha Svetog, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji je s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi.“

Ovaj dodatak „i Sina“ (lat. Filioque) je na Zapadu dodat najkasnije u 5. veku, osloncem na teološka dela nekih istočnih crkvenih otaca, poput sv. Kirila Aleksandrijskog. Značenje dodatka Filioque, objašnjava katekizam Katoličke crkve iz 1992. godine u tačkama 246—248, pozivom na definiciju sa Firentinskog sabora iz 1438. godine, ovim rečima: "Budući da je sve što je Očevo Otac rađanjem predao svojem jedinorođenom Sinu, osim biti Otac ... večni red božanskih osoba u njihovu istobitnom zajedništvu uključuje da je Otac prvi izvor Duhu ako je 'počelo bez počela', ali takođe da je, ako je Otac jedinorođenog Sina, sa Sinom jedinstveno počelo iz kojeg ishodi Duh Sveti". Takva objašnjenja nisu grčki teolozi smatrali dovoljnima - ni u prvom milenijumu, ni do danas.

Drugi po važnosti predmet sukoba je uloga koju ima papa. U mnoštvu biskupa koji upravljaju mesnim crkvama, na istoku se papa (biskup Rima) smatrao prvim među jednakima - koji stoga recimo ima izuzetnu čast i ovlaštenje da se jedino po njegovom pristanku može sazvati valjani opšti crkveni sabor; zaključci takvog sabora ne mogu postati pravovaljani dok ih papa ne odobri (iako su pravoslavni i nakon Velikog raskola imali raznih regionalnih sabora i širih okupljanja biskupa, ne smatraju oni niti jedan od tih sabora za punovažni Opšti crkveni sabor). Na zapadu se razvila važna teološka disciplina koja se bavi „petrovskom službom“ (lat. munus petrinum), koja polazi od toga da je Isus dao posebnu prednost ne samo Apostolu Petru kao poglavaru apostola, nego i svim njegovim naslednicima na mestu biskupa Rima. Stoga katolici smatraju da papa nad Crkvom ima vlast analognu onoj koju otac patrijarhalne porodice ima nad svojim ukućanima, ili kralj nad kraljevstvom. Pismo koje je napisao papa Nikola 865. godine proklamira kako je „papinska moć nad celom Zemljom, tj. nad svakom crkvom“.

Geografska podela teritorija među denominacijama[uredi]

Podela otprilike prati reke Drinu i Dunav (tj. hrvatske i srpske krajeve), mađarsko-rumunsku granicu (tj. granicu tadašnjih Ugarske i Vlaške), te reku Vislu do Baltika (tj. granice Poljske prema Bjelorusiji). Baltičke države Estonija, Letonija, Litva, Pruska i Pomeranija su u „sivoj zoni“, budući da su u to doba tamo prevladavale poganske religijske zajednice.

Tumačenja raskola[uredi]

Postoje mnogobrojna tumačenja i analize sadržaja i dimenzije raskola. Iv Kongar (Ynes Congar, „Note sur le schisme oriental“, u tomu 10541954. L'Eglise et les Eglises, I. str. 92–95) vidi raskol kao dugi proces uzajamnog „udaljavanja“ („estrangement“) Inače, danas se bolje shvata da 1054. jeste samo jedna epizoda u tom procesu „udaljavanja“ između Zapada i Istoka. Ovaj proces je pokrenut i ubrzan ne samo bogoslovskim ili crkvenim nego i političkim i kulturnim događajima.

Nakon raskola[uredi]

Krstaški ratovi[uredi]

Četvrti krstaški rat (1202—1204), koji je, između ostaloga, hteo da istočne patrijarhe i episkope zameni zapadnim titularnim, ogromno je doprineo jačanju istočne antipatije prema Latinima. Skrnavljenjem pravoslavnih crkava u toku krstaškog pohoda i ustoličenjem latinskog patrijarha u Carigradu 1204. godine, stanje raskola praktično je zapečaćeno. Papa Inoćentije III, koji je sebe nazivao „Hristovim zamenikom“, nije učinio ništa da spreči latinske osvajače da ne čine takva sramna dela prema sedištu Istočne crkve.

Posle oslobađanja Carigrada od vlasti Latina (1204—1261), vizantijski carevi želeli su iz političkih razloga pomirenje sa Rimskom crkvom.

Lionska unija[uredi]

Car Mihailo VIII Paleolog godine, složio se da se sazove „Sabor sjedinjenja“ Grka i Latina. Sazvan 4. maja 1274. godine od pape Grigorija H (1271—1276), Sabor u Lionu (Šesti opšti sabor održan na Zapadu ili Drugi lionski) dobio je ugled po nekim velikim rimokatoličkim teolozima - Albertu Velikom, Tomi Akvinskom i Bonaventuri - koji zaista formiraju „vrhunac teološke srednjovekovne kulture“ (papa Pavle VI). Grčki delegati, prvi put na jednom Saboru na Zapadu, prihvatili su dogmatski dekret „Fideli“, kojije potvrdio da Sveti Duh ishodi od Oca i od Sina kao iz jednog načela, a ne kao iz dva različita načela. Iako je Mihailo Paleolog (+1282) ratifikovao Lionski Sabor, a patrijarh Jovan XI (1275—1282) prihvatio pomirenje, Grčka Crkva nije prihvatila uniju sa Latinima. Štaviše, car nije primio obećanu pomoć od Sabora. Naprotiv, njegova unionistička religiozna politika podgrejala je antilatinski pokret koji je poveo njegov naslednik Andronik II (1282—1328).

Florentinska unija[uredi]

I pored neuspeha Lionskog Sabora, vizantijski carevi i dalje forsiraju uniju iz političkih razloga. Inače, unionistički sabori i unija kao metod pomirenja i uslov sjedinjenja, pospešili su netrpeljivost između Istoka i Zapada. Stoga se predlaže novi Sabor sjedinjenja, koji je sazvao papa Evgenije IV (1431—1447), prvo u Bazelu a zatim je u januaru 1438. prenet u Feraru. Na Saboru učestvuje vaseljenski patrijarh Josif II, predstavnici Istočnih patrijarhata i Istočnih Crkava, kao i car Jovan VIII Paleolog (1422—1448), koji se nadao da će dobiti pomoć od Latina za krstaški pohod protiv Turaka. U januaru 1439. Sabor se premešta u Firencu (Florencu). „Filiokve“ je izrodilo oštru polemiku između pravoslavnog episkopa Marka Efeskog i latinskih teologa (Jovana od Montenera i Jovana Torkvemade), kojima se pridružio i Visarion Nikejski. Šestoga jula 1439. potpisan je dekret o uniji „Laententur caeli“, u kome Grci prihvataju Evharistiju sa beskvasnim hlebom i duhovni primat rimskog episkopa. U novembru 1439. godine potpisan je drugi dekret o uniji sa pojedinim predstavnicima Jermenske Crkve (zaredom, Koptska Crkva 1442, Sirijska Crkva 1445. i Haldejska Crkva 1445. pregovarale su o zaključenju unije sa Rimom, ali bez konačnog uspeha). Unija zaključena u Ferari bila je kratkog daha. Sveti Marko Efeski organizuje u Carigradu veliki protestni pokret protiv onih koji su potpisali uniju. „Unijati“ su bili isterani i iz drugih pravoslavnih zemalja. Genadije Sholarije, prvi patrijarh posle pada Carigrada, uspeva da sazove Sabor 1484. godine koji je odbacio uniju u Ferari.

Isihastički sporovi[uredi]

Grčko-latinske polemike (XI-XV vek), započete raspravom o „Filiokve“, kulminiraju u sporu oko palamovske doktrine o nestvorenoj prirodi blagodati (v. plllmizlm). Reakcije sholastičkih latinskih teologa prema palamizmu jasno su pokazale da je odvojenost između Zapada i Istoka dosegla veoma ozbiljan dogmatski nivo. Nije reč samo o promeni saborne vlasti primatskom vlašću, niti pak o prihvatanju nekih predanja Istoku nepoznatih, nego je problem u doktrinarnom razvoju unutar Zapadne Crkve koji hrišćane ne sjedinjuje već ih razbija. Uostalom, novi katolički dogmati sa kraja XIX veka potvrđuju tu istinu.

Tumačenja raskola, novi pokušaji unijaćenja i prozelitstva, a posebno dogmati iz druge polovine XIX veka koji su potvrdili isključivu vlast papstva, nesumnjivo su doprineli određivanju Katolicizma kao jednog konfesionalnog sistema koji Pravoslavlje „ne prihvata“. Više papa forsiraju unijatstvo (kojem već podlegoše pravoslavni u Ukrajini 1595. i Transilvaniji 1700): Pije IX u encikliki „Litterae ad Orientales“ (1848), Lav XIII u „Praeclara Gratulationis“ (1894), Pije XI u „Rerum Orientalis“ (1928) i „Lux veritas“ (1931). U decembru 1854. godine. Pije IX, onaj koji će 1864. objaviti „Syllabus“, proglašava, bez konsultacije ma kog sabora, „Bulu Ineffabilis“, dogmat o neporočnom začeću Djeve Marije. Isti papa saziva Prvi Vatikanski Koncil (1869—1870) koji je doneo dogmat o univerzalnoj jurisdikciji i nepogrešivoj vlasti pape, i pored svih protestnih pokreta koji su se organizovali unutar i van Koncila. Novi dogmat, zasnovan na načelu „razvoja“ doktrine, nikad nije prihvatila Pravoslavna crkva, posebno zbog njegovih posledica po patrističku eklisiologiju.

Godine 1894. papa Lav XIII ponovo se vraća na unijatstvo i ponavlja apel za povratak apostolskom rimskom prestolu, dok u novembru 1950. papa Pije XII proklamuje dogmat telesnog vaznesenja na nebo Djeve Marije (u Apostolskoj konstituciji „Munificentissimus“).

Danas[uredi]

Drugi vatikanski koncil (oktobar 1962 — decembar 1965) usvaja 21. novembra 1964. godine dogmatsku konstituciju o Crkvi, „Lumen Gentium“, gde se ponavlja doktrina Prvog vatikanskog koncila, formulisana u „Pastor aeternus“, o suprematiji rimskog pontifeksa, Petrovog naslednika, vidljive glave cele Crkve (br. 18 i 25), kao i dekret o ekumenizmu, „Unitatis Redintegratio“, u kojem se izjavljuje da je jedina prava Crkva Rimokatolička crkva, dok se druge crkve i crkvene zajednice odvojene od apostolskog rimskog prestola stavljaju na razne sporedne koncentrične krugove.

U januaru 1964. papa Pavle VI posećuje Jerusalim, gde se susreće sa vaseljenskim patrijarhom Atinagorom I. U jesen iste godine, Svepravoslavna konferencija na Rodosu odlučuje da se započnu pripreme za otvaranje teološkog dijaloga „na ravnoj nozi“ sa Rimskom crkvom.

U predvečerje završetka Drugog vatikanskog koncila, 7. decembra 1965. godine, papa Pavle VI, u Katedrali Svetog Petra u Rimu, a patrijarh Atinagora u Patrijaršijskoj katedrali u Istanbulu, dižu u isto vreme anatemu koja je između dve Crkve trajala devet vekova. Dva poglavara Crkava ipak su svesni da „ovaj gest pravde i uzajamnog oproštaja nije dovoljan da bi se stavio kraj razlikama, novijim i starijim, između Rimokatoličke i Pravoslavne crkve“. Praktično, razdeljenost još postoji.

Vidi još[uredi]

Reference[uredi]

Literatura[uredi]

Spoljašnje veze[uredi]