Дијагонални ефекат

Из Википедије, слободне енциклопедије
Елементи који имају дијагонални ефекат.

Дијагонални ефекат је појава да код s и p елемената први хемијски елемент у групи по својим физичким и хемијским својствима подсећа на елементе наредне групе. Тако литијум личи по својим особинама на магнезијум, берилијум личи на алуминијум, бор личи на силицијум, што може да се прикаже шематски.

друга периода Li Be B
трећа периода Mg Al Si

Узрок дијагоналном ефекту у Периодном систему елемената је слична електронегативност и подједнака величина наведених атома.

Последице дијагоналног ефекта, односно својства по којима су литијум и магнезијум међусобно слични су:

  1. Литијум се једини са азотом и даје нитрид Li3N. Магнезијум такође реагује и даје Mg3N2.
  2. Литијум са кисеоником реагује и даје Li2O. Магнезијум сагоревањем даје магнезијум оксид, MgO.
  3. Пероксиди оба метала настају у реакцији њихових хидроксида са водоник-пероксидом.
  4. Карбонати на повишеној температури се разлажу на оксиде и угљен-диоксид.
  5. Нитрати се разлажу на повишеној температури на исти начин.
  6. Флуориди су умерено растворни у води.
  7. LiOH је мање растворан у води од других хидроксида, управо као и Mg(OH)2.
  8. LiClO4 је више растворљив у води од перхлората других алкалних метала, док су перхлорати свих земноалкалних метала, самим тим и Mg(ClO4)2 веома растворни.

Прва и друга група Периодног система се називају s-елементи, самим тим, имају међусобне сличности, попут тога да се убрајају у најреактивније елементе и представљају редукциона средства. Такође, за разлику од елемената осталих група, у једињењима ових елемената је заступљена искључиво јонска веза (изузетак су једино поједина органска једињења са литијумом, где је пронађена ковалентна веза). Затим, ови метали са водом бурно реагују дајући хидроксид и водоник, с тим што литијум и берилијом дају не толико бурну реакцију. Штавише, директно реагују са кисеоником и халогеним елементима.

Разлике између прве и друге групе су то што су једино елементи друге групе, калцијум и магнезијум пронађени у елементарном стању у природи. Алкални метали се одликују мањом тврдоћом. Оксидационо стање свих елемената прве групе је увек +1, док друге групе +2. У реакцији са азотом, од алкалних метала једино литијум ступа у реакцију, дајући нитриде, док елементи друге групе имају могућност раскидања троструке везе у азоту. Такође, у реакцији са амонијаком, алкални метали дају амиде, а земноалкални хексааммине.