Права (линија)

Из Википедије, слободне енциклопедије
(преусмерено са Права)
Иди на навигацију Иди на претрагу

Права линија (или права) је један од основних геометријских појмова, чија се индиректна (посредна) дефиниција даје у аксиоматској изградњи курса геометрије. Права линија Еуклидове равни се може дефинисати као геометријско место тачака чије Декартове координате (или афине) задовољавају једначину: , где бројеви нису истовремено сви једнаки нули.

Немачки научник Г. Лајбниц је праву линију дефинисао као линију која дели раван на два конгруентна дела, међутим под ову дефиницију потпадају и друге линије - на пример, синусоида и свака правилна изломљена линија чија су свака два сегмента на прескок - паралелна.

Аналитичке дефиниције[уреди]

Приказ праве линије у координатном систему

Права се у правоугаоном координатном систему може задати на један од три начина:

 • Помоћу одсечка b на ординати и угла који гради права са позитивним правцем апсцисе.
Једначина праве је , где је и често се зове општа једначина праве. Обично се код овакве једначине зове коефицијент правца, а је одсечак ординате.
 • Помоћу одсечака b и c које права одсеца на координатним осама.
Једначина праве где је се зове сегментска.
 • Помоћу њеног одстојања до координатног почетка p и угла који гради то одстојање са позитивном страном апсцисе.
Нормална једначина праве се зове једначина облика

Античке дефиниције[уреди]

Еуклидови Елементи, књига I[уреди]

Дефиниција 2
Линија је дужина без ширине
Дефиниција 3
Крајеви линије су тачке
Дефиниција 4
Права линија је она, која за тачке на њој подједнако лежи

Архимед, О лопти и ваљку, књига I[уреди]

Аксиома 1
Од свих линија са истим крајевима права линија је најкраћа.

Права у три и вишедимензионалном простору[уреди]

Права у простору се дефинише као скуп тачака (уређених n-торки) које задовољавају једначину:

, где су:

 • - произвољна тачка праве.
 • - вектор који означава правац праве. Може се представити и као векотор између било које две произвољне али различите тачке праве. Ако тачке нису различите, овај вектор ће бити нула-вектор, што ће значити да је у ствари само тачка .
 • - параметар.

Параметарска једначина праве би изгледала овако:Ако се параметар λ елиминише, добијају се канонске једначине праве:

Права и тачка у простору димензије 3 или веће[уреди]

Рецимо да су дате једна тачка P и једна права a = A + αv при чему . Могући положаји међу њима су:

 • Тачка је ван праве, тј. не постоји α за које је P = A + αv
 • Тачка је на правој, тј. постоји α за које је P = A + αv

Растојање тачке од праве[уреди]

Растојање тачке од праве се представља као дужина најкраћег пута од тачке до праве. Корисна је чињеница да је дужина овог пута једнака растојању између тачке P и њене пројекције P', на a. Ова тачка се налази преко чињеница да тачка P' припада правој и да је вектор PP' нормалан на вектор праве v.


(в. скаларни производ)

Одавде се да одредити вредност α и тада је P' = A+ αv. Растојање праве од тачке ће бити једнако растојању P од P' илити интензитету векторра PP' то јест . Уколико је вредност овог израза нула, то је још један начин за показивање да се тачка P налази на правој a.

Растојање тачке од праве у R³[уреди]

Специјално у би важило:

(в. векторски производ и интензитет вектора).

Две праве у простору димензије 3 или веће[уреди]

Две праве a = A + αv и b = B + βu у могу да заузимају следеће положаје, једна у односу на другу:

 • могу бити идентичне, ако .
 • могу бити паралелне, ако
 • могу да се секу, уколико важи и једначина A + αv = B + βu има једнозначно решење по α и β. Тачка пресека I ће у овом случају бити -{I = A + αv = B + βu}
 • могу бити мимоилазне, уколико важи али једначина -{A + αv = B + βu} нема решења.

Специјално у се може заменити са .

Растојање две паралелне праве[уреди]

Растојање две паралелне праве се да одредити као растојање произвољне тачке P једне од две праве од њене пројекције P' на другу праву. Дакле рецимо да је P у ствари A од праве a. Сада се тражи њена пројекција . Из ових услова се да наћи коефицијент k а са њиме је и A' одређено. Растојање између тачака A и A' ће бити једнако растојању међу паралелним правама a и b.

Растојање две паралелне праве у R³[уреди]

У тродимензионалном простору је овај поступак нешто лакши. Ако су две праве a и b са почетка поглавља паралелне, њихово растојање је једнако висини паралелограма кога граде вектори и . Она се да добити као количних површине овог паралелограма (интензитет векгорског производа) и интензитета вектора v.


Растојање две мимоилазне праве[уреди]

Растојање две мимоилазне праве је у ствари минимално растојање између тачака које их чине. Један од начина да се оно нађе је да се представи вектор између њих, и потом нађе за које параметре правих ће његова величина бити минимална. Назовимо овај вектор w, и опште тачке правих a и b именима P и Q. Оне ће бити:Интензитет вектора ће бити . Како корен не утиче на вредност коју параметри α и β имају при максималној вредности израза, корен се овде може избацити. Следећи корак би било тражење првих извода израза по α и по β. Тако ће се добити систем од две једначине са две непознате, α и β, који се да решити.Када се одавде добијене вредности α и β врате у једначине правих a и b, респективно, резултујуће координате ће представљати тачке, назовимо их и , чије растојање је минимално растојање између ове две праве.

.

Растојање две мимоилазне праве у R³[уреди]

Специјално у случају је ситуација једноставнија и да се решити преко мешовитог производа. Ако су две праве са почетка поглавља, a и b, мимоилазне, онда ће важити , јер је то заправо запремина паралелопипеда које чине ова два вектора праве и вектор између њихове две произвољне тачке. Како је векторски производ површина основе овог паралелопипеда, а његова висина управо минимално растојање међу мимоилазним правама, може се рећи да је минимално растојање међу мимоилазним правама у :


Полуправа[уреди]

Нека је на правој a дата тачка O. Тада је за сваку другу тачку Z праве a:

O < Z, или Z < O
Ако је O < Z, онда није Z < O

За све тачке XO праве а скуп а без тачке O подијељен у две класе тачака, једну класу тачака чине тачке за које је X < O, а другу за које је O < Y.

За обе ове класе постоје тачке A и B такве да је A < O и O < B

Скуп тачака праве које леже са исте стране дате тачке O те праве називамо отворена полуправа, тачка O је почетак те полуправе. Ако отвореној полуправој прикључимо тачку O добијамо затворену полуправу. Свака тачка праве дели праву на две отворене и две затворене полуправе, за које кажемо да су супротне. Продужење дужи AB називамо ону полуправу праве AB којој је почетак тачка B, а којој припада тачка A. За две полуправе кажемо да имају исти смер ако се једна од тих полуправих садржи у другој, у противном имају супротан смер.

Литература[уреди]

 • Coxeter, H.S.M (1969). Introduction to Geometry (2nd изд.). New York: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-471-18283-2. 
 • Faber, Richard L. (1983). Foundations of Euclidean and Non-Euclidean Geometry. New York: Marcel Dekker. ISBN 978-0-8247-1748-3. 
 • Pedoe, Dan (1988). Geometry: A Comprehensive Course. Mineola, NY: Dover. ISBN 978-0-486-65812-4. 
 • Wylie, Jr., C. R. (1964). Foundations of Geometry. New York: McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-072191-3. 

Спољашње везе[уреди]